TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-
TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-
0 Yorum
10-09-2021

DEMOKRATİK SİYASET: PARTİ VE DEVLET 

Toplum odaklı partiler demokrasiyi getirir;

Demokratik siyasetin belirleyici bir bileşeni de, demokratik siyasal partiler olacaktır. Devlet odaklı olmayan toplumsal talepleri esas alan partiler olmadıkça, siyaset demokratikleşmez. Sümerlerden bu yana partiler -Sümer rahip devletini oluşturan yaşlılar, askeri erkan ve bürokrasi sınıfı o dönemin devlet partileri olarak değerlendirilebilir- devlet için, devlet gibi örgütleniyor. Her grubun temel amacı, bir gün başa geçip devlet iktidarını kullanmak oluyor. Modern uygarlıktaki partiler incelendiğinde bu gerçek daha iyi görülecektir. İktidarı da, muhalefeti de devlet odaklıdır. Devlet odaklı olması iki gerçeklikten kaynaklanır.

 1) Birgün iktidar alınıp yürütülmeye koşullanılmıştır.

 2) Mademki birgün devlet yönetimi alınacaktır, o zaman zorlanmamak için şimdiden devlet gibi örgütlenmek gerekir. O nedenle nasılki devletin cumhurbaşkanından valisine ve en altta köy muhtarına kadar bir zincirsel sıralanışı varsa, partilerin de genel başkanlarından il yöneticilerine ve en altta da mahalle, köy komisyonlarına kadar bir sıralanışı olur. Merkez ve yerel teşkilat, aynen devlet gibi örgütlenir. Hiyerarşik ve merkezi örgütlenme sistemi oturtulur. Yine devlet mantığı gibi toplumun tüm hücresine sızılıp örgütlenmek istenir. Aslında her parti bir gölge devlettir. Muhalefet partisi ile iktidar partisi arasında niteliksel, amaçsal bir fark yoktur. Çünkü ikisi de aynı amaç için ve aynı şekilde örgütlenmiştir. Mesele kimin daha önce kimin daha sonra iktidarı kullanacağıdır. Sistem dahilinde bir danışıklı dövüş yaşanır.

Devlet partileri egemen;

Amaç ve örgütlülük sistemi böyle olan partilerin halk çıkarını ve demokrasi yaratmayı gerçekleştiremeyecekleri ortadadır. İster sağ, ister sol olsunlar, devlet partileri olmayı aşamayacaklardır. Aslında devlet, parti kuruluşlarını bu çerçeveyle sınırlı tutarak daha başlarken partilerin devlet çıkarlı olmalarını garantilemiş gibidir. Bu tuzak iyi kurulmuştur. Bu nedenle birçok parti kurulur, fakat toplumsal talepleri gerçekleştirme, eşitlik ve özgürlüğü sağlama hep yerde kalır. Hatta devlete benzeyen yanlarıyla partiler, devlet tahakkümü ve despotizminin birer yayıcı aracı haline gelirler. Muhalefet partileri bile kendilerini devlet çıkarlarını toplum çıkarları karşısında savunmak zorunda hissederler. İktidarda olsun, muhalefette olsun her parti devlet için kurulduğunun bilincinde olduğundan devlet rantını yemeyi de bir hak olarak görür. Bu sistemik oluşum sonucunda aslında işleyen hiçbir zaman demokrasi değil, süreklileşen devlet iktidarı olur. Fakat parti adı bile özellikle çoklu bir sistemden de bahsediliyor ise hemen akla demokrasiyi getirir. Yani demokrasi olmadığı halde varmış gibi göstermek için parti sistemi iyi bir kamuflaj aracı olur.

Çıkmaz devlet odaklı partide;

İster liberal, ister sol, ister sağ olsun, günümüz partilerinin çıkmazlarını devlet odaklı olmalarında görmek gerekir. Devletin sorunları çözmediği, eşitlik ve özgürlüğü getirmediğinin sorgulandığı bir dönemde devletin gölgeleri olarak partilerin de çıkmazı yaşayacağı beklenebilirdi ve öyle oldu. Fakat bu sürecin bedeli ağır oldu. Siyasetten ve onu yapan partilerden nefret etmeyen yok gibi. Politika denilince aldatma ve bastırma akla geliyor. Seçim sistemlerine güven çok az olmuştur. Politika ve araçları olarak partiler, topluma ve toplumsal yaşama oldukça yabancılaşmış durumda. Devletin küçültülmesinin düşünüldüğü bir dönemde partilerin nasıl küçültüleceği ya da demokratikleştirileceği - diyelim- çokça tartışılır bir konu. Siyasetin, bireyin ve toplumların boyun eğdirilmesinde ne kadar rolü olduğu araştırılıyor. Demokratik parti, devlet partilerinden iki nitelik üzerinden ayrışacaktır. Bir; devlet odaklı değil, toplum odaklı olmak zorundadır. Başka bir şekilde söylersek, birgün devleti yönetebilmek ancak ikinci bir hedef olabilir. Esas hedef toplumun demokratik inşasını sağlamak; çok çeşitli toplumsal çıkar gruplarının çıkarlarını siyasete yansıtmak olmalıdır. İkinci niteliksel değişmeyse, partinin demokrasi amaçlı oluşumunu tamamlayacak bir nitelik olarak demokratik örgütlenişini sağlamaktır.

İktidar amaç olamaz;

Partilerin iktidarı hedefleyecekleri, doğal olarak iktidar odaklı olacakları şeklinde yaygın ama yanlış bir kanı vardır. Doğru, siyaset partileri iktidarı kullanmak isteyebilirler. Fakat burada mesele, iktidarın bir amaç ve her şeyin ona uyarlandığı ve ona göre örgütlendiği bir durum olmaktan çıkarılmasıdır. Amaç ve demokratik örgütlülük doğru tanımlandığında iktidarı yararlı ve işbölümünü organize edici bir temelde kullanmak hem sakıncalı değildir, hem de amaç içerisinde bir ayrıntıya inecektir. Demokrasiyi amaç edinen ve demokratik örgütlenen bir parti, gerçek anlamda devlet partileşmeleri karşısında muhalefet edebileceği gibi siyaset ve kurumlaşmalarına da halkın güven duymasını sağlayabilecektir. Politikayı toplumsal çıkarların yansıtılmasına dönüştürerek, politikaya olan güvensizliği aştırabilecek; eşitsizlik ve özgürlüksüzlüklerin derinleştiricisi olmaktan çıkıp, sağlayıcısı olacaktır. Devlet despotizminin uzantısı değil toplumsal örgütlülüğün bir parçası haline geldiği için, devlet despotizminin sınırlandırıcısı olacaktır. Birey ve toplumu boyun eğdirme aracı olmaktan çıkıp, partiyi birey ve toplumun irade ve söz sahibi olması aracı haline getirecektir. Devlete odaklanmadıkları için devlet rantını kullanmayı da düşünmeyecek ve topluma dayalı yaşayacaklardır. Tüm yoğunlaşması devlet imkanlarını kullanmaya, birey ve toplumun devlete karşı yarattığı sorunları çözmeye endekslenmeyecek, toplumsal sorunların çözümü birinci gündem maddesi olabilecektir.

Doğrudan demokrasi;

Demokratik siyaset, halkın siyasetidir. Sınıflı toplum uygarlıkları boyunca halklar ve birçok toplumsal kesim adına başkaları siyaset yapmıştır. Temsili siyasetler ortaya çıkmıştır. Hiçbir temsil iddiası, farklı olsa da, aslına uymamıştır. Dikkat edilirse, rejimler, devlet biçimleri hep egemen kliklerin niteliğine göre isim almıştır; krallık, monarşi, faşizm, şahlık, liberalizm vb. Devlet eliyle yapılan veya sonucu devletleşmeye varan hiçbir siyasetin halkı temsil etmediği ortaya çıkmıştır. O nedenle günümüz siyasetinde halkın doğrudan katılımı ve buna uygun rejimler tartışılıyor. Cumhuriyetin halk rejimi olarak halk yönetimi olan demokrasiye uygunluğu çokça dile geliyor. Demokratik siyasetin kendisiyle uyum içinde bir rejimle sonuçlanması hem yapısı gereğidir, hem de o rejim tarafından destek görecektir. Burada önemli olan sabit, önceden belirlenmiş bir rejim için demokrasinin hareket etmesi değil, toplumsal grupların kendi adına direkt siyaset yapabilmelerini sağlayabilmektir. Herkes için doğrudan demokrasinin imkan ve araçlarını açık tutabilmektir. Çoğulcu sol, Gökkuşağı ittifakı, Zeytin dalı projesi, Kongre rejimleri... hep bu doğrudan demokrasi programlarının somutlaştırılması için tartışılıyor. Halkın doğrudan katılımı -Yunan sitelerindeki gibi ortak bir meydanda toplanarak olamayacağı açık olduğuna göre-, günümüz bilim-teknik çağında ve insanlık tecrübesinin model hafızasının zenginleştiği bir dönemde farklı arayışların hem yaşamsallaştığı hem de sürdüğü bir süreçten geçiyoruz. Devlet ve devlete dayalı siyasetin geriletilmesi yetmez. Gerçek halk demokrasisi ve onun her türlü katılım biçimlerinin kendini ispatlaması gerekli. Öyle bir süreç ki, hiçbir zaman başarı veya başarısızlık demokrasi güçlerinin bu kadar elinde olmamıştı. BİTTİ

Demokratik bir model önerisi;

1- PM yerine, Genel Meclis Sistemi: Mevcut PM'nin iki katına yakın bir bileşimle oluşur. Partideki en üst demokratik organdır. Kısa, orta ve uzun dönem parti politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasının denetlenmesinden sorumludur. Aslında mantık olarak bir parti meclisi gibi değil, demokratik rejimin halk meclisi gibi düşünülebilir ve öyle çalışır. MYK Genel Yürütme Kurulu şeklinde tanımlanabilir. Meclisin yürütme gücüdür, meclis denetimine tabidir. Burada hassas olan nokta, Genel Yürütme Kurulu'nun yetkilerinin hiçbir zaman meclisin üzerinde olmamasıdır.

2-Kollaşma yerine, Özerk-Meclis Yapılanması: bu öneri kadın ve gençlik kollaşmaları içindir. Kol mantığı günümüz örgütlülüğüne cevap vermez. Günümüz siyasetinde özerk yapılanmalar daha doğrudur. Bu gücü bölme değil, daha büyük güç biriktirmenin doğru yöntemidir. Kadın ve gençliğe birgün bu partiye oy vermeleri için gitmekten ziyade, kendi kimliklerinin temsili ve bunun etrafında sorunların çözümüne dayalı bir yaklaşımla gidilmesinin daha güçlü bir örgütlülük yaratacağı açıktır.

3- İnanç, Emek, Meslek vb. gruplaşmalar için Komite, Kol veya Birlik örgütlenmeleri:

Sendikalar, çeşitli inanç yapıları, -örneğin Aleviler- işsizler, esnaf grupları vb. ihtiyaca göre bu örgütlenme gruplarına girer. Önemli olan demokratik bir işleyişle çalışmaları ve parti siyasetinin oluşturulmasına katılabilmeleridir.

4- Meclisler sistemi: Bu konuda mahalle-belde-ilçe-il-bölge meclisi sistemi uygulanabilir. Ama önemli olan, mekanizma olarak bu meclislerin parti genel meclisinde temsiliyetleriyle siyasetin oluşturulmasına katılımlarının iyi düzenlenmesidir. Ayrıca mahalle ve köy meclis komin örgütlülüğü iyi oturtulmalıdır. Demokrasinin yerelde işleyen modelinin genel işleyiş açısından önemi büyük olacağından, mahalle ve köy örgütlülüğünü doğrudan demokrasinin en iyi işleyen unsurları olarak düzenlemeliyiz. Bu anlamda mahalle komisyonları yerine, meclis oluşturulması diğer çalışmalardan öncelikli olabilir. Partinin tüm meclis ve yürütme organlarında görev alma süreleri iki yılla sınırlı tutulabilir. Yine en fazla iki dönem (seçimle olmuşsa 2+2) görev süresi olabilir. Görevli bulunan dönemde meclislerin işletebileceği veto hakkı saklı kalır ve gerektiğinde işletilmesinin önü açık tutulur.

MAHİR DENİZ(ATAKAN MAHİR)

 

   

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA( 2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (11.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 2

“SOSYAL BİLİMLERDE DEVRİM” YOLUNDA TARİHSEL-TOPLUM AKADEMİLERİ

TÜRK DEVLETİNİİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA ÖZGÜRLÜK PROBLEMİNE BAKIŞ

‘ULUSLARARASI SESSİZLİK TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANIMINAZEMİN SAĞLIYOR’

BİZİM ÖYKÜMÜZ BİR HALKIN DİRİLİŞ ÖYKÜSÜDÜR

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -1-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (12.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (13.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAH SALDIRILARININ ARKASINDA HEGOMONİK GÜÇLER VAR

PKK'NIN KURULUŞUNUN ANISINA (4.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -2-

TÜRK İKTİDARININ ÇIKMAZI, CHP'NİN“AÇILIMI” VE HDP

BUGÜNKÜ GERİLLA RUHU BÊRÎTAN'IN RUHUDUR