PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE
PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE
0 Yorum
21-09-2021

Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını ve bu davranışlarla ilintili psikolojik, sosyal ve biyolojik süreçleri inceleyen 126 yıllık geçmişi olan bir alandır. Psikoloji, %10 bilinç ve %90 bilinçaltı olmak üzere iki temel olguya dayanır. Bunlardan ilki olan Bilinç: Kavrama, mantıksal, karar verme fonksiyonlarını görür. Duyusal girdileri analiz eder. Düşünür, muhakeme eder, eleştirir, değerlendirir. Fikir ve empoze edilenleri yargılar, kabul eder veya reddeder. Mantık süreçleri egemendir. Bilinçli zihin çoğu kez dış dünyadan gelen verileri süzerek işleme tabii tutar. Bilinçaltı ise: Beynin farkında olmadığı yanıdır. Bütün istemsiz vücut fonksiyonlarını kontrol eder. Bir anlamda otomatik pilottur. Hafıza deposudur. Deneyimleri hatıralar şeklinde depolar. Zihnin daha derin olan bu kısmı aynı zamanda heyecanların, fikirlerin, sezgilerin, davranışların, insanın kendisi hakkındaki imajı ve alışkanlıklarından sorumludur. Bilinçaltı, dayatılmış ve imgeleme yoluyla ikna ya açıktır. Bilinçli zihnin aksine sorgulamadan önerileni kabul eder. Tekrarları olumlama olarak kabul eder. Pekiştirir. Otomatik davranışlar, alışkanlıklar da hafızada kayıtlı bilgiler arasındadır. Bilinçaltının vazifesi yaşamın idamesi ve mutluluğun sağlanmasıdır. Bilinçaltı “kanıtlarla ne ikna edilebilir ne de kandırılabilir. Fikirlere ve imajlara karşılık verir.

İnsan merak eden, öğrenme ihtiyacında olan, duyu organlarıyla etkilenen ve etkileyen psikolojik bir varlıktır. Her insan, bilinçli veya bilinçsizce kişiliğini oluşturan bir takım etkenlerle varlığını sürdürür. O nedenle her insan aynı değildir, kendisine göre farklılıkları ve ayrı dünyaları vardır. İnsan esnek bir varlıktır ve bu özelliğiyle mekanik bir yapıda değildir. Sahip olduğu bu özelliğiyle hem kendini hem de kendi dışındaki dünyayı anlamak ister. Elde ettiği bilgiler de onun çevresine uyumunu kolaylaştırır. İnsan yalnızca çevresini, dış dünyayı değil, kendisi ile ilgili olayları da merak eder. İnsan nedir? Sorusuna cevap arar. Arayışlar, aynı zamanda felsefenin, dinlerin, antropoloji, etnoloji, biyoloji, sosyoloji gibi çeşitli alanlarının da konusu olmuştur. Bu araştırmalarda psikoloji bir takım yöntemlerden yararlanır.

1. Düzenlidir: Konuları gelişigüzel değil bir düzen içinde inceler

2. Veriye dayanır: Gözlenebilen, toparlanabilen verilerle uğraşır

3. Nesneldir: Bu konuda eğitilmiş biri tarafından tekrarlanabilir

4. Analitiktir: Olguları parçalara ayırarak ve her bir olgunun altında yatan temel değişkenleriayırt ederek, neden-sonuç ilişkisine ulaşır

5. Tekrar edilebilir: Yalnız bir kez olan ve bir daha ortaya çıkmayan olaylar bilimselyöntemlerle incelenemez.

Psikoloji, 1880’lerin sonu ile 1900’lerin başında felsefeden ayrılmasının ardından; insan davranışlarını açıklayabilmek amacıyla değişik psikoloji okulları ya da akımlar ortaya çıktı. Bunlar sırasıyla:

a) Yapısalcılık: Aklın ayrılabileceği öğeleri araştırmıştır. Yapısalcılar, her öğenin bir duyum(sensation) olması gerektiğini düşündüler; kırmızı, sıcak, soğuk, kokuşmuş gibi.

b) Davranışçılık: İçebakış tekniğini tümüyle reddeder. Psikolojinin insan ve hayvanlarınyaptıklarının (davranış) incelenmesi ile sınırlandırılması gerektiğini savunur.

c) İşlevselcilik: İşlevselciler, davranışın ve zihinsel süreçlerin uyumsal (adaptif) olmasıyla;diğer bir deyişle, kişinin değişen çevreye uyum sağlamasıyla ilgilenir.

d) Gestalt psikolojisi: Diğer okulların “parçacı” (atomism) yaklaşımına karşı çıktı. Öğeler arasıV ilişkiler, Gestalt psikolojisinin özünü oluşturur. Gestalt psikologlarına göre yaşantı öğelerinebölünemez; yaşantıyı incelerken öğelerin ilişkileri ve etkileşimlerini dikkate alır.

e) Psikanaliz: Kişinin kendisinin ve çevrenin farkına varmadığı, bilinçdışına bastırılmışdürtülerin ve eğilimlerin rolü üzerinde durur. Bilinçdışına ulaşmak için serbest çağrışımın yanısıra düşlerden, dil ve devinim sürçmelerinden yararlanılır.

Psikolojik savaş birey, grup ve toplumların tutum ve davranışlarını etkileme suretiyle, mantığa dayalı korku ve bilinçsizliği hedef alarak, bilinçleri çarpıtan, insanı kendisi olmaktan çıkarmaya dönük, düşünce, duygu ve davranışlara etki yapan bir savaştır. Tarihsel gelişimi bilinçsizce olmuştur. Hile ve büyücülük faaliyetleri ne denli ilkel olsa da modern psikolojik savaş faaliyetlerinin atası sayılabilir.Sınıflı toplumla beraber psikolojik savaş, egemenlerin kendilerine karşı muhalif kesimleri etkisizleştirmek için, şiddete dayalı yürüttükleri bir savaş biçimine dönüşmüştür. Sümer tapınaklarında rahipler, dini dogmalarla, mitolojik tanımlarla insanlar üzerinde psikolojik savaş yürütmüşler ve insanlar köle olduklarının bile fark varmadan köleleşmişlerdir. Bu uygulamalar, insan psikolojisi, inançları ve düşünceleri üzerinde o kadar etkili olmuştur ki, krallar ile birlikte hizmetçilerde diri diri gömülebilmiştir. Bunun kaynağı, dini dogmalar ve bilinçsizliktir. Bir diğer etkili yöntem ise korku ve gizem olmuştur. Yani bilinmeyen merak edilen bir olayın insanları korkutması sağlanmıştır.

Tarih içinde egemenler, insanın, duygusal düşünsel ve zaaflı bir varlık olduğunu tespit etmişlerdir. Bundan hareketle insanları psikolojik olarak çökertip egemenliklerini sürdürmüş, teşhir-tecrit vb. yöntemler o dönemin psikolojik savaş araçları olarak sürekli kullanılmıştır.Dünya üzerindeki çıkar çatışmaları insanlık tarihi ile başlar. Başlangıçta kabile savaşları, sonra bölgesel savaşlara dönüşen mücadeleler, 1900’lü yıllardan sonra bir “dünya savaşı” haline dönüşmüştür. Rekabet ve çıkar çatışmalarının sebep olduğu bu savaşlar, büyük maddi ve manevi kayıplara neden olarak, ülke ekonomilerine büyük zararlar vermiştir. Kayıplar göz önüne alındığında galip ve mağlup diye bir değerlendirme yapmak objektif ölçüler içerisinde mümkün görülmemektedir.

1950’li yıllardan sonra büyük çaplı sıcak savaşlara rastlanılmakla birlikte ideolojiler asrı olarak tarihe geçen 20. yüzyılda sıcak savaşların olumsuz sonuçları devletleri barış içinde savaş denilebilecek bir mücadele tarzı olan psikolojik savaş faaliyetlerine sevk etmiştir. Devletler, kendi emellerini gerçekleştirmek için bu kadar kanlı saldırılara geçmeye gerek kalmadan insan psikolojisine etki ederek sorunu yerinde halledebildikleri keşfettiklerinde, Psikolojik Savaş teknikleri ile fiziki bütünlüğe değil de bireyin zihnine, kalbine ve ruhuna etki ederek ekonomik, politik, kültürel ve askeri yöntemler için harcanan maliyetten çok daha az miktarlarla uygulamasına geçilmiştir.Ünlü düşünür Gustave Le Bon'da günümüzde uygulanan psikolojik faaliyetlerin önemini belirtirken çarpıcı şu sözleriyle dile getirmiştir."Kullanılması bilinirse psikolojinin tersanelerinde dünyanın en kudretli toplarından daha etkili silahlar vardır."

Psikolojik Savaş faaliyetleri bir toplumu toplum yapan ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, askeri ve psikolojik her türlü değeri hedef alabilmektedir. Bu faaliyetlerin en tehlikelisi de bir toplumun kültür değerlerine sızarak kültürel erozyona neden olmasıdır. Bilindiği gibi toplumları ayakta tutan öz kaynakların tamamı kültürden beslenmektedir. Bu bağlamda bir toplumu yok edebilmenin en kestirme yolu onun kültür değerlerine sızarak tahrip etmektir. Psikolojik savaş, kitlelerin ruh halini etkileyerek sonuç almaya çalışır. Uygulamalar planlı ve örgütlü faaliyetlerdir. Bu konuda kullanılan bazı yöntemler ve uygulamalar şunlardır:

a-Kendileri gibi düşünmeyen her birey ve grup, iç tehdit olarak algılanır. Yasalara uyan,güvenlik güçleri ile çatışmaya girmeyen insanlar niyetlerine göre potansiyel tehlike olarakalgılanır ve ilan edilir.

b-Sürecin ilk adımı psikolojik savaş veya gri propagandayla başlar. Psikolojik savaşın saldırı ve savunma silahı propagandadır.

c-Psikolojik savaşın cephanesi; yalan, iftira, karalama, örgütsel kaynaklardan mahrum bırakma, tehdit, sözlü veya fiziksel sataşma gibi her tür taciz edici tutum ve davranışlardır. Psikolojiye dayalı yürütülen bu savaş, insanlar, örgütler ve kurumların hangi etkiye ne tür bir tepki vereceği tespiti üzerine oturur. Bir topluma yöneltilen “Psikolojik savaş taarruzu”nun ilk hedefi, “mantıklı konuşma ve ortak kavramlarla düşünme ortamını, “mantıksız bir gevezelik ortamı” haline getirmektir. Yapılan etkili propaganda ile gevezelik ortamında düşünmeden konuşanlar çoğalır, çoğaltılır. İçleri boşaltılmış kavramlara yanlış anlamlar yüklenir.

Belirli bir topluluğun fikirlerini, hislerini, tutum ve davranışlarını bilerek tesir altında tutmak veya değiştirmek maksadıyla hazırlanan mesajların, uygun haberleşme araçlarıyla hedef topluma iletilmesi olarak ta tanımlanan propagandanın temel amacı; hedef seçileni hizaya çekmek, kontrol etmek, “terbiye!” etmek ve derin bir itaat duygusuyla, uygulayan tarafın iradesine tabi kılmak ve kişiliğini kabule zorlamaktır. Psikolojik savaş teknikleri üst bilinci değil, alt bilinci hedeflediklerinden, insanlar ve toplumların farkında olmadan bilinçaltları, verilmek istenen esas mesajları algılar ve bu örtülü mesajlar uzun vadede davranışları, fikirleri, duyguları etkiler ve yönlendirir. Bu sayede psikolojik savaş tekniğini uygulayanlar da amacına ulaşmış olurlar.Karşı tarafın moral gücü olan maneviyatının çökmesi, psikolojik savaş yöntemi olan propaganda ile başarılır. Psikolojik savaşı uygulayan taraf bunun farkındadır ve savaş stratejisinin ilk taktiğinde propaganda vardır.Propagandada hedefin çok iyi tanınması, moral faktörlerinin iyi bilinmesi, üzerinde çok iyi düşünülmesi, zaman ve zeminin iyi hesaplanması, şekil ölçü ve yöntemin iyi tespit edilmesi gerekir. Aksi halde uygulayan tarafın kendi silahıyla vurulması kaçınılmaz olur. Bu nedenle propagandanın türünün; beyaz mı, gri mi veya kara mı olacağına karar verirken, oldukça dikkatli davranılmalıdır.

Beyaz Propaganda;

Beyaz propaganda genellikle açık biçimde yapılan propagandadır; kaynağı bellidir. Uygulayan taraf kendini tanıtmaya ve kabul ettirmeye çalışır. Beyaz propagandada ilk amaç; hedef seçilenin kişiliği, düşüncesi ve inançları hakkında şüphe uyandırmak ve onu “şaibeli” biri haline getirmektir. Hedefi zayıf düşürerek, uygulayan tarafa güven duyulmasını sağlamak, tek güvenilecek ve dayanılacak gücün kendisi olduğu kanaatini hâkim kılmaktır. Beyaz propaganda başlangıçta güven uyandırır; ancak A. Lincoln’ün dediği gibi “bazı insanları her zaman, bazılarını zaman zaman, ancak herkesi daima aldatamazsınız” gerçeğine uygun olarak, uygulayan tarafın da kendi hakkında oluşturduğu aldatıcı güven ve itimat fazla uzun ömürlü olmayacaktır.Beyaz propagandanın zayıf yanı, dalgalarının zayıf, yayılım alanının dar olmasıdır. Mağdur, kendini korumak için karşı propaganda imkânlarını hemen kullanırsa, uygulayan tarafın çabaları başarısızlıkla sonuçlanabilir. Yapılan propaganda hakkında şüphe uyanıyorsa, silah geri tepmiş demektir.Beyaz propagandanın malzemesi yalan haber ve şaibelerdir. Uygulayan taraf, hedefin hataları, inançları, kısaca yaşam biçimi hakkında olumsuz haber yayar. Bu malzemenin ne zaman, ne şekilde, nasıl ve hangi ölçüde kullanılacağı uygulayan tarafın yeteneğine bağlıdır.

Gri Propaganda;

Beyaz propagandanın kaynağı belli iken, gri propagandanın kaynağı ise belirsizdir. Beyaz propaganda ile elde edilemeyen saldırılar, şiddetlenir ve kapsamı genişletilir.Uygulayan tarafın önemli propaganda araçlarından olan gri propaganda, bulanık bir propaganda biçimidir. Gri propaganda türünde uygulayan taraf kendini çok fazla öne çıkarmaz. Daha kontrollü ve perde arkasındadır; ancak etrafında oluşturduğu zayıf karakterli insanlarla, yıldırma eylemlerini sürdürür. Mağdurun gri propagandaya karşı koyması daha zordur; zira gri propagandada bir taraf yoktur, taraflar vardır. Mağdur daha geniş bir cephede savaşmak durumundadır.Gri propagandayı uygulayan tarafın sürdürdüğü propaganda ve yıldırma eylemlerinden önemli bir kısmı hedefin işine yarar. Uygulayan tarafın en çok korku duyduğu da saldırgan uygulamalarının mağdur olarak nitelendirilen karşı tarafın işine yaradığını görmesidir. Nietzsche Böyle Buyurdu Zerdüşt eserinde tam da buna uygun bir efsane anlatılır.

Bir gün Zerdüşt hava sıcak olduğu için bir incir ağacının altında kolları yüzünde uyuya kalmış. Derken bir engerek gelir ve Zerdüşt’ü boynundan sokar. Zerdüşt acıdan büyük bir çığlık atar. Kolunu yüzünden çekince yılanı görür ve yılan Zerdüşt’ün gözlerini tanır. Kıvrılıp kaçmaya yeltenir. “Olmaz” der Zerdüşt. “Daha teşekkürümü almadın ki! Beni vaktinde uyandırmış oldun; yolum daha uzun.” “Yolun kısa” der engerek alaylı bir tavırla. “Benim zehirim öldürücüdür.” Zerdüşt gülümser. “Ejderin yılan zehrinden öldüğü nerede görülmüş?” “Gel geri al şu zehrini! Sen bunu bana armağan edecek kadar çok zehire sahip değilsin.” Bunun üzerine yılan tekrar Zerdüşt’ün boynuna sarılır ve soktuğu yeri yalar. Zerdüşt yılanın bu davranışının kendini ölümden kurtardığını söyleyince, bu kez yılan düşmanına yaptığı iyiliğin verdiği üzüntüyle kahrından ölür.Aslında her uygulayan tarafın başına gelecek olan da, yılanın başına gelecek olandan farklı değildir. Mağdura düşen, geri çekilmeden sabırla uygulayan tarafa direnmek ve kendisini kurban durumuna getiren değerlerine daha sıkı sarılmaktır.

Gri propaganda psikolojik şiddet mağduru için savaşılması güç bir propaganda biçimidir. Burada kaynak belirsiz ve birden fazladır. Uygulayan tarafın kim olduğunu belirlemek kolay değildir; çünkü gri propagandanın ana malzemesi “yalan ve söylentileredir.Gri propagandanın en aldatıcı yönü, mağdurun başlangıçta belirgin bir tepki göstermesini gerektirmeyecek kadar sinsi olmasıdır. “Haşlanmış kurbağa”nın meselinde anlatıldığı gibi aslında gri propaganda mağdurun başlangıçta hislerini öldürür ve sonra da onu ölüme götürür.Kurbağayı kaynar suya atarsanız ani bir reflekse dışarı atlayacaktır. Aynı kurbağayı soğuk bir suya atarsanız ve suyu yavaş yavaş ısıtırsanız kurbağa ılık (gri) suya karşı bir tepki göstermez. Hatta bundan hoşlanır ve başlangıçta ilginç bir rehavete kapılır. Sonra suyu ısıtmaya devam ederseniz, kurbağanın dokuları yavaş yavaş öleceği için, kurbağa hiçbir zaman tepki göstermeyi düşünemeyecek ve kaynamaya başlayan suda haşlanıp gidecektir.Gri propagandanın mağduru için en önemli sakıncası haşlanmış kurbağanın meselinde olduğu gibi, onun duyarlılığını öldürmesidir.Gri propagandayı yayanlar belirsiz olduğu için, bu tür propaganda da en yaralayıcı araçlar kullanılır. Gri propaganda yönteminde genellikle doğru bir olay yalanlarla şişirilerek muhatap küçük ve gülünç duruma düşürülmeye çalışılır.Senaryo iyi yazılır, roller iyi oynanırsa, “söylentiler” kısa süre içinde dilden dile dolaşır. Böylece mağdur kendini savunma gereği duyması sağlanır. Bunun amacı ise, hedefi konuşmaya sürükleyerek, kendi ağzından kendi zararına söz çıkmasını sağlamaktır.

Kara Propaganda;

Kara propaganda daha sinsice ve kurnazca uygulanan bir propaganda biçimidir. Burada hile, entrika, yalan, iftira, fitne, sinsilik ve sahte delil daha gözü pek biçimde uygulanır. Gerçekleri çarpıtmak, inançları sarsmak, mağdurun etrafında güvensizlik yaymak ve aleyhine bir kamuoyu oluşturmak amaçlanır.Kara propagandada kaynak bir kişiden çok, bir ekip (çete)tir. Bu yüzden kaynağın gizliliğine büyük bir önem verilir. Her ne sebeple olursa olsun kaynak ortaya çıktığında her türlü sorumluluk reddedilecek şekilde önceden hazırlıklı olunur. Kaynak gizli kaldıkça; yalanlar, söylentiler, şaibeler, dedikodular esrarengiz bir şekilde hızla yayılır. Temel amacı, muhatabı psikolojik çöküntüye uğratarak, benliğinin ölümünü sağlamaktır. Bu yöntemi uygulayanlar hiçbir ahlaki ve vicdani sorumluluk duygusu taşımazlar. Onları amaca ulaştıracak her yol mubah sayılır. Bu yolla akla gelebilecek her tür ahlak ve yasa dışı yöntemi kullanarak hedef kişiliksizleştirilmeye çalışılır. En fazla kadın cinsiyetine yönelir. Özellikle kadın kimliği bakımından geleneksel toplumlarda çok etkili bir yöntemdir.Mağdurun kara propagandaya karşı koyması çok zordur. Korku duygusu uyandırarak, etrafındaki insanların ondan uzaklaşmaları sağlanır. Böylece tek güvenecekleri gücün kendileri olduğu hissi yayılır. Hedefin kendisini yargılaması ve yadsıması sağlanmaya çalışılır.

Psikolojik Savaşın Genel Özellikleri;

Meyve gerçek tadını tam olarak olgunlaştığında vermektedir. Bir söz, yeri ve zamanında söylendiğinde değer kazanır. Psikolojik savaşın genel özelliklerine bakıldığında da aynı mantık geçerlidir.Aksi halde iki ucu keskin bir bıçağa benzeyen bu faaliyet, onu yapana da zarar verme olasılığı çok yüksektir.Psikolojik savaşın bu temel özelliklerini yerine getirirken her şeyi ondan beklemek yanlıştır. Psikolojik savaş, bir bütünün çok önemli bir parçasıdır. Ekonomik, siyasi, kültürel ve askeri faaliyetler ile birlikte kullanıldığında bir anlam ifade etmekte ve o bütünü tamamlayan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer hasta tam iyileşmeden ilacı keser iseniz hastalığın çok kısa sürede tekrar etmesi kaçınılmaz bir sonuçtur.Psikolojik savaş ile verilmek istenen mesajlar inanılır olması gerekmektedir. Çünkü yalan ve yanlış faaliyetin ortaya çıkması durumunda silahın kendilerine daha etkin bir şekilde dönmesine yol açar.

Diğer Savaş Tekniklerinden Farkı Ve Üstünlükleri;

Sıcak savaşın silahı; top, mermi, füze iken, psikolojik harekâtın silahı; ondan daha etkili olan sözcükler, kavramlar ve sembollerdir. "Kalem kılıçtan daha keskindir" sözü bunu en iyi şekilde ifade eder. Kelimelerin öyle büyük, sihirli güçleri vardır ki, hatipler tarafından yerinde kullanıldığında toplumu kitleler halinde peşinde sürüklemektedir. Aynı kelimeler zamanında ve nasıl söylendiğine bağlı olarak sanki başka anlamları ifade ediyormuş gibi insan üzerinde tesir etmekte ve büyülemektedir. Sözcükler bir bukalemun gibi uygulayıcıların arzularına boyun eğmektedir. Örnek olarak; karşı psikolojik savaşta “halk önderi” yerine “terörist başı”, “ mafya babası” veya ““mafya lideri” kavramalarının yerine “çete başı”, “çete elemanı “şeklinde kişi ve örgütlerin toplum üzerinde etki yapmasını engellemek ve statülerini büyütmemek için daha küçültücü sözcükler seçilir ve görsel-yazılı basındaki haber bültenlerinde onları daha basitleştirerek sözcükler kullanılarak psikolojik etki yaratılır.Sıcak savaşta askerler ve cepheler belli iken psikolojik savaşta görünürde bir cephe yoktur. Bu tür saldırıların ne zaman ve ne şekillerde çıktığının bilinmesi çok zor olup, bilinçli olmayan insanlar üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Bu tarz psikolojik harekâtlar bazen bir derginin sayfalarında gerçekleştirilirken bazen bir köşe yazarının satırlarında bezende bir televizyon programında karşımıza çıkmaktadır. Kendisine özgü maskesiyle yorumcunun ifadeleri psikolojik etkisini gösterir.Askeri operasyonların ne kadar pahalıya mal olduğu bilinmektedir. Sıcak savaşta çatışmalar sonucu askerlerin yaralanması veya öldürülmesi soncu ortaya çıkacak manevi yönü de maddi harcamaların önüne geçerken, psikolojik savaşta yapılan harcamalar daha az ve zayiat hemen hemen hiç olmamaktadır. Sıcak savaşta insanları öldürerek, korkutarak, sindirerek, yıldırarak etkisiz hale getirmek amaçlanır. Psikolojik savaşta ise, hedeflenen insanı yine etkisiz hale getirmek iken, onları yok etmek yerine kendi amaçları doğrultusunda faaliyet göstermeleri sağlanır.

DERLEME

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR