ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ
ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ
0 Yorum
12-10-2021

Önder Apo’nun geliştirdiği mücadele, topluma sunduğu devlet dışı alternatif çözüm projeleri Kürt sorununu demokratik temelde çözeceği gibi Ortadoğu’daki siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlara çözüm üretme, bölgeyi demokratikleştirme ve yüzyıldır süregiden bu korkunç kaos ve savaşa son verme gücüne sahiptir. Tecrit kırılırsa, Önder Apo özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşursa, Türkiye ve Ortadoğu demokrasisine büyük katkılarını sunmaya devam edecektir. Bu açıdan tecride karşı mücadele, toplumsal özgürlük ve demokrasi mücadelesidir.

Kürdistan’da önderlik gerçeği, PKK’nin ortaya çıkışına kadar her zaman temel bir sorun olmuştur. Tarihin çeşitli kesitlerinde, Kürtlerin elit kesimlerinde aşiret liderleri düzeyinde bazı kişilikler öne çıksa da bunlar bir kurtuluş ideolojisi ve özgür yaşam felsefesi geliştirememişlerdir. Sağlam bir mücadele programı ve stratejisi ortaya koyamamışlardır. Tarihsel temelden kopuk, güncelin sığlığına boğulmuş, isyankar bir mücadele anlayışıyla intihar ve teslimiyet çizgisi arasında sıkışıp kalmışlardır. Bundan kaynaklı her toplumsal başkaldırı korkunç bir katliamlar serisi ve ardından derin bir sessizlik ile sonuçlanmıştır.

Önder Apo kendisini yaratarak bir halkı yeniden yaratmıştır;

PKK ile kötü kader haline gelen bu durum tersine çevrilmiştir. Peki bu nasıl olmuştur? Çokça söylediğimiz ve herkesin sıkça ifade ettiği gibi kuşkusuz yeni bir özgürlük ideolojisiyle, felsefesiyle, uzun süreli Devrimci Halk Savaşı Stratejisi ve taktiğiyle bu başarılmıştır. Ancak salt bunlarla Önder Apo’nun ve PKK’nin gelişim diyalektiğini izah etmek ve anlamaya çalışmak eksik bir kavrayışa götürebilir. Çünkü; dünya devrim deneyimlerinden de biliyoruz ki, -PKK de bu deneyimleri kendisine miras almıştır- tarihe mal olmuş devrim liderleri sosyalist ideolojiyi ve programı esas alarak mücadele yürütmüşlerdir. Ve kendi zamanları içerisinde önemli sonuçlar da elde etmişlerdir. Lakin çok acıdır ki, elde ettikleri bu sonuçlar ve yarattıkları değerler, demokratik özgür toplumsal bir kültüre ve ahlaka kavuşturulup, kurumsallaştırılmadığı için tarihin ilerleyen zamanlarında sömürgeci kapitalist sisteme-modernitesine can simidi olmuş ve ezilen insanlığın sosyalizm umutlarını büyük oranda kırmıştır. Her devrim bir zaman sonra çürüyerek karşıtına dönüşmüştür.

Önder Apo’nun farkı, tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır. Önder Apo kendisini yaratarak bir halkı yeniden yaratmıştır. Tutkulu özgürlük aşkı, kuşkucu, sorgulayıcı ve tatmin olmayan kişiliği hakikat arayışını derinleştirdiği oranda egemenin çizdiği sınırları, önüne çıkan engelleri paramparça etmiştir. Kendi şahsında toplumu, halkı çözümlemiştir, kendisini sistemin etkilerinden arındırdıkça ve özgürleştirdikçe, halkın kurtuluşu, özgürlüğü için de çare üretmiştir. Çocukluğundan itibaren yaşamı egemenin zulmüne karşı kıyasıya bir mücadele ve kavga içerisinde geçmiştir. Kendisinde çözdüğü her çelişki, yarattığı her gelişme Kürt halkının yeniden yaratımına yol açmıştır. Kürt halkının kurtuluşunu öncelikli olarak sömürgeci tarafından dumura uğratılmış zihinleri ve ruhları temizlemede görmüştür. Zihni ve ruhu özgürleşmeyen bir halkın bedeni de, ülkesi de özgürleşemez, diyerek zihni ve ruhi özgürleşmeyi mücadelesinin merkezine koymuştur. Kendi şahsında amansız bir kavgaya dönüşen özgürlük arayışı Önder Apo’yu hakikatle bütünleştirmiştir. Hakikat ile özgür kadın, özgür kadın ile özgür yaşam ilişkisini, diyalektiğini tarihte hiçbir devrimci önderin kurmadığı derinlikte kurmuş ve özgür kadınla özgür topluma ulaşma teorisini geliştirerek, özgürlük ideolojisinde muazzam bir derinlik yakalamıştır. Özgür kadınla özgür topluma ulaşma düşüncesi ve bu konuda yakaladığı hakikat düzeyi, Önder Apo’nun Kadın Kurtuluş İdeolojisi’ni oluşturmasına yol açmıştır.

PKK hareketinin yenilmezliği;

Önder Apo’nun cins çelişkisini baş çelişki, tüm çelişkilerin ana kaynağı olarak kabul etmesi ve özgürlük mücadelesini temelde bu ana çelişkiye dayandırması, hakikatin teorisi kadar pratiğini de geliştirmesi, egemen sistemin beynine ve yüreğine saplanan bir hançer etkisi yaratmıştır. Beşbin yıllık erkek egemen tarihin öğretilerini alt üst etmiştir. PKK hareketinin yenilmezliğinin de iksirini oluşturmuştur.

Önder Apo, Kadın Özgürlük İdeolojisiyle tarihte hiçbir devrimci önderin başaramadığını başararak, sosyalist ideolojide ve felsefede müthiş bir derinlik sağlamış ve açılım yaratmıştır. Çocukluğundan itibaren peşinde koştuğu hakikatin özgür kadın, özgürleşen kadının da özgür toplum ve özgür ülke olduğunu kavradıkça ve bunun teorisi kadar eylemini, örgütünü yarattıkça beşbin yıllık erkek egemen sistem ve bu sistemin yaklaşık 400 yıllık katmerli hali kapitalist hegemonik modernite güçleri, Önder Apo’yu baş düşman ilan etmiştir. 1973-1974 Apocu grup aşamasından başlayarak 6 Mayıs 1996 komplosu, 9 Ekim 1998 ve 15 Şubat 1999 Uluslararası Komplosu kapitalist modernist sistemin Önder Apo’ya imha saldırıları olarak gelişmiştir.

Önder Apo, kadın özgürlüğünü, toplumsal özgürleşmenin merkezine oturtmuştur;

Önder Apo’ya karşı geliştirilen imha saldırılarının temel nedeni; kapitalist hegemonik sistemin ayakta kalmasını sağlayan ve bizzat sistem tarafından yaratılan-üretilen tarihsel iki soruna köklü alternatif çözüm geliştirmesindendir. Bunlardan biri kadın sorunu ve diğeri de Kürt sorunudur. Önder Apo gerçeği, kadının özgürlük tarihi olduğu kadar, ülkesi ve tüm değerleri işgal edilmiş, parçalanmış, köle statüsünde dahi kabul edilmeyen, toplumsallığı dağıtılmış, dumura uğratılmış bir halkın kendisini yeniden var etme, varlığını ispatlama ve özgürlüğünü sağlama tarihidir.

Önder Apo, ‘‘Kürtler sömürge bir halk statüsünde bile değildir’’ demektedir. Bu söz bir halkın derin acılar ve yok oluşla yüklü tarihini anlatmaktadır. Önder Apo, muhteşem sosyolojik, psikolojik ve tarihsel çözümlemeler geliştirerek Kürtlerdeki derin köleliği çözümlemiş ve adeta bir halkı küllerinden yeniden yaratmıştır. Yazılmayan ve gizli bırakılan bir halkın tarihini sözüyle ve eylemiyle yeniden yazmıştır. Ve egemenlerce yok sayılan ana toplum tarihini ideolojisine maya, mücadelesine esin kaynağı yapmıştır. Gücüne güç katan da bu olmuştur.

Kürdistan’daki mücadele kapitalist-sömürgeci sistemi  temellerinden sarsmıştır;

Önder Apo, kadın özgürlüğünü, toplumsal özgürleşmenin merkezine oturtmuştur. Muazzam kadın-aile çözümlemeleri geliştirmiştir. Kadının ilk sömürge sınıf, cins ve halk olduğunu kavramsal ve kuramsal bir çerçeveye kavuşturmuştur. Herkes takdir eder ki, tarihte bu derinlikte bir tespit ve değerlendirme ilktir. Önder Apo, kadın özgürlük sorununu ele alırken teorik tespitlerle sınırlı kalmamış; 1987 yılında Kürdistan Yurtsever Kadınlar Birliği-YJWK’yi kurmuş, 1990’lı yılların başından itibaren kadın ordulaşmasını geliştirmiş, 1995’de Kürdistan Özgür Kadın Birliği-YAJK’ın kuruluşunu sağlamış, 1998 yılında Kadın Kurtuluş İdeolojisi’nin teorisini oluşturarak kadın partileşmesinin perspektifini ortaya koymuş ve ilerleyen yıllarda kadın konfederal sisteminin içeriğini ve çerçevesini çizmiştir. Kadın ordulaşmış, partileşmiş ve demokratik kadın konfederal sistemini yaratma çabasına girmiş, Rojava Devrimi ve kadın bilimi Jineolojiyle dünya kadınlarıyla, toplumuyla görkemli bir buluşmayı yaşamış, Kürt sorununu en güçlü biçimde evrensel kulvara taşımıştır.

Önder Apo, geçmiş tarihin ve çağımızın gördüğü en değme sosyalistin akıl sınırlarını zorlayan büyük bir düşünsel, eylemsel emek ve çabayla kadın özgürlük sorunuyla ilgilenmiştir. Egemen erkekliği kendisinde öldürerek kadının gerçek dostu, yoldaşı ve arkadaşı olmayı başarmıştır. Kadının kendi özgürlüğüne yapamadığı hizmeti ve katkıyı yapmıştır. Kuşkusuz Önder Apo’nun bu büyük çabasının nedeni özgür yaşama duyduğu yüksek tutkudur. Özgür ve demokratik yaşama özgür kadınla ulaşacağına duyduğu güçlü inançtır.

Kürdistan’da yaşanan her gelişme Ortadoğu’yu ve Dünya’yı etkileme özelliğine sahiptir;

Önder Apo’nun kadın yaklaşımı, sosyalizmi kapitalizmin pençesinden çıkarmış, PKK hareketinin demokratik sosyalist kimliğini ve karakterini oluşturmuştur. Mücadele içerisinde kadın geliştikçe, irade haline geldikçe ve örgütlendikçe Kürt ve Kürdistan toplumunda da ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşanmıştır. Kürdistan’daki mücadele kapitalist-sömürgeci sistemi temellerinden sarsmıştır. Kürtleri köleden beter duruma getirerek Kürdistan’ı parçalayan, bölgeyi sömüren hegemonik sistem, PKK mücadelesiyle dirilen ve ayağa kalkan bu görkemli kadın ve halk duruşundan büyük bir korkuya kapılmıştır.

Sömürge Kürdistan, kapitalist hegemonyanın çarkını döndüren merkez noktadır. Kapitalist hegemonik güçler Kürdistan’ı dört sömürgeci ve işgalci ülke arasında paylaşarak yüzyıldır Ortadoğu’yu kendi kontrollerinde tutarak sömürüyorlar. Kürdistan’da özgürlük mücadelesi Ortadoğu’nun ve dolayısıyla Dünya’nın dengelerini kökünden sarsmaya başladıkça Önder Apo’ya saldırılar da paralel bir biçimde yoğunlaşmıştır. Kürdistan ve Kürt sorununun evrensel karakteri, özgürlük mücadelesinin de evrensel bir etki yaratmasına yol açmıştır.

Kürdistan’da yaşanan her gelişme Ortadoğu’yu ve dünyayı etkileme özelliğine sahiptir. Önder Apo’nun mücadele tarihi boyunca sürekli olarak saldırılara ve komplolara maruz kalmasının ana nedeni budur. Yirmi yıldır İmralı’da uygulanan mutlak tecridin de temel nedeni bu gerçeklikle ilgilidir. Önder Apo, Kürdistan Özgürlük Mücadelesi’ni öyle güçlü temellere dayandırdı ki, kapitalist sistem ve modernitesi Önder Apo’nun geliştirdiği yeni yaşam ve sistem alternatifinde adeta kendi ölümünü görmektedir. İmralı işkence sisteminde görüyoruz ki, sözkonusu Önder Apo olunca, hukuk ve evrensel değerler yok sayılıyor, sadece kuru ve buz gibi bir akıl devreye giriyor, kirli siyasi çıkarların alış-verişi Kürtlerin yüzüne tokat gibi çarpıyor. Önder Apo ve yarattığı özgür Kürt, sömürgeci kapitalist sistemi ve modernitesini dehşete düşürüyor.

DAİŞ’in, Kobanê’ye, Rojava Devrimi’ne saldırmasının amacı;

Kapitalist hegemonik sistem, özgür kadının ve özgür Kürt’ün şahsında özgürleşen Ortadoğu toplumunu görmektedir. Özgür Kürdistan şahsında demokratik özgür Ortadoğu’yu gördüğü için Önder Apo’ya ve Özgürlük Hareketi’ne çılgınca saldırmaktadır. Hegemonik sistem Kürt kadınlarının ve erkeklerinin öncülüğünde Ortadoğu’nun aydınlanmasını, ayağa kalkışını gördükçe öfkeyle Önder Apo’ya yönelmekte, tecrit uygulamaktadır.

Kapitalist hegemonik güçler ve bölgedeki temsilcileri Ortadoğu’da aydınlanmanın gelişmesini, Ortadoğu toplumunun özgürleşmesini, demokratikleşmesini istememekte ve tüm gücüyle bunu engellemeye çalışmaktalar. Bölge halkının kölelik koşulları çıkarlarına hizmet ettiğinden Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında yaşandığı üzere Üçüncü Dünya Savaşı’nı da sömürüyü ve köleliği derinleştirme temelinde geliştirmekteler. Bundan kaynaklı bölgenin tüm devrimci ve demokratik dinamiklerini yok etmeye çalışmaktalar. DAİŞ’in, Kobanê’ye, Rojava Devrimi’ne saldırmasının amacı da tamamen bu devrimci ve demokratik dinamiği yok etme amaçlıydı. Efrîn işgal saldırısı da bu amaçla yapıldı. Tüm bu saldırılar Uluslararası Komplo’nun devamıydı. DAİŞ’in hangi güçler tarafından geliştirildiği ve güçlendirildiği, Kürtlere saldırtıldığı bilinen bir durumdur. Amaç Rojava Devrimi’ni teslim alarak ortaya çıkan devrimci dinamiği, toplumsal enerjiyi hegemonik sistemin hizmetine koymaktı. Kürt halkı şahsında bölge halkını özgürlük alternatifinden yoksun bırakmaktı.

Önder Apo, Demokratik Sosyalizm anlayışıyla reel sosyalizmin çıkmazlarını aşmış bulunmaktadır. Bunu pratikleşen biçimiyle Rojava deneyiminde görmek mümkündür. Önder Apo, toplumsal özgürleşme mücadelesini sınıf mücadelesinin ötesine taşıyarak kadın özgürlüğü başta olmak üzere ezilen halklar, sınıflar, farklı kültür ve inanç gruplarının özgürleşme sorununu sosyalist yaşama ulaşmada temel mücadele gerekçesi haline getirmiştir. İktidar, devlet anlayışını içeren her türlü çözüm projesinin toplumsal özgürleşmeyi sağlamayacağını bilerek Demokratik Ulus Paradigmasını ve Demokratik Konfederal Sistem çözümünü geliştirmiştir. Kapitalist moderniteye karşı Demokratik Modernite’yi, ulus devlet sistemine karşı Demokratik Ulus Paradigmasını alternatif yapmıştır.

Pratiğini Kuzey-Doğu Suriye ve Rojava deneyiminde gördüğümüz Demokratik Ulus Paradigmasının ve oluşturduğu Demokratik Özerk Sistemin bölgede ve dünyada yarattığı etki muazzamdır. Burada kadın-erkek özgürlüğü, halkların demokratik özyönetim iradesi sistemin mayasını oluşturuyor. Kuzey-Doğu Suriye’de yaşayan tüm halklar ve toplumsal kesimler özgürce kendisini örgütlüyor, demokratik birliğini sağlayarak ortak özyönetimlerini kuruyor ve kendilerini yönetiyor. Yedi yıldır iktidar-devlet sistemi olmadan halklar bir arada özgürce yaşıyor. Demek ki, ana toplum sürecinde olduğu gibi çağımızda da toplumlar, halklar devletsiz ve özgür yaşayabiliyor. Yine kadınlar, ancak başında egemen erkek olmadan özgür oluyor ve gerçek hayatı yaşayabiliyor. Devletsiz halk, kocasız kadın, patronsuz işçi bir gerçeklik haline gelebiliyor. İşte kapitalist sömürgeci güçlerin en çok korku duydukları gerçeklik de bu oluyor.

Önder Apo, kolektif bir kişilik ve kimliktir;

Önder Apo, ezilen halklar, kadınlar, sınıflar, ötekileştirilen kültürler ve inançlar açısından alternatif bir yaşam ve sistem geliştirdi. Bu sistemin paradigmasını, mücadele araçlarını ortaya koydu. Söylediği her söz ve düşünce toplumda müthiş karşılık buluyor, yaşamsallaşıyor. Toplum bilinçlendikçe ve örgütlendikçe, üzerindeki ölü toprağını atıyor, özgür ve demokratik yaşama uyanıyor. Egemeni, sömürgeci sistemi ve köle yaşamı sorguluyor, mücadele ediyor ve alternatif yaşam kuruyor. Bu açıdan Önder Apo’yu, kadının özgürlüğünden, Kürt halkının özgürlüğünden ve toplumsal özgürleşmeden bağımsız ele almak mümkün değildir. Önder Apo’nun özgürlüğü ile kadınların ve halkların özgürlüğü çok içiçe geçen bir diyalektik gerçekliği ifade ediyor.

Tecrit kırılacak ve  faşizm yenilecektir;

6 Mayıs, 9 Ekim ve 15 Şubat Uluslararası Komplosu’nun nedenleri ne ise, Önder Apo’ya yirmi yıldır uygulanan mutlak tecridin sebepleri de aynıdır. Hepsinde de amaç; Kürt Özgürlük Hareketi’ni tasfiye etmek, Kürtleri soykırım kıskacında tutarak bir yüzyıl daha kendi kirli çıkarlarını devam ettirmektir. Kırk yılı aşkın mücadele sonucu büyük bedellerle ortaya çıkarılan değerleri de kendi hizmetlerinde kullanmaktır. Bölge, hegemonik çıkarlar temelinde yeniden dizayn edilirken, Önder Apo mutlak bir tecride ve işkence sistemine alınmıştır. Bir sözünün ve düşüncesinin dışarıya yansımasına izin verilmemekte, bundan büyük korku duyulmaktadır. Bu açıdan İmralı işkence sistemi uluslararası bir sistemdir. Nasıl ki Önder Apo’ya karşı geliştirilen tüm komplo ve saldırılar uluslararası ise, İmralı sistemi de uluslararası güçlerin Türkiye gardiyanlığında geliştirdiği bir işkence sistemidir.

Önder Apo’nun geliştirdiği mücadele, topluma sunduğu devlet dışı alternatif çözüm projeleri Kürt sorununu demokratik temelde çözeceği gibi Ortadoğu’daki siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlara çözüm üretme, bölgeyi demokratikleştirme ve yüzyıldır süregiden bu korkunç kaos ve savaşa son verme gücüne sahiptir. Tecrit kırılırsa, Önder Apo özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşursa, Türkiye ve Ortadoğu demokrasisine büyük katkılarını sunmaya devam edecektir. Bu açıdan tecride karşı mücadele, toplumsal özgürlük ve demokrasi mücadelesidir.

Önder Apo, kolektif bir kişilik ve kimliktir. Kişi-birey olmaktan çıkan tamamen toplumsallaşan bir gerçekliği ifade etmektedir. Önder Apo; Kürt halkı, Kürt halkının demokratik, siyasi, sosyal, kültürel, anayasal hakları ve bu hakların güvencesi demektir. Önder Apo; kadının özgür ve demokratik yaşamının teminatı, insanlık değerlerinin toplam bileşkesi demektir. Önder Apo’nun aldığı her nefes özgürlük içindir, demokrasi içindir, onurlu bir barış içindir.

Bu gerçeği en güzel ve en çarpıcı bir biçimde yine Önderliğin kendisi ifade ediyor. İmralı notlarında geçen şu ifadeler aslında tüm hakikati özetliyor: “Barış konusunda söylediklerimde samimiyim, bunu anlayın. Bana bir şey olursa; çatışma, ölüm ve öldürme eşittir: Hepiniz gideceksiniz. Bu açıktır. Şahsi olsa ölürdüm. Ben ölürsem elli bin kişi ölür. Elli bin kişiyi yaşatmak için kendimi bir gün daha fazla yaşatmaya çalışıyorum. Devlet bunu biliyor. Şimdi gerekiyor, yaşatıyor; yarın gerekmez, öldürür. Yapısı buna uygundur. Bunun üzerinde birçok denge ve oyun var. Yarın beni öldürenler, ne kadar kimlikli ve kişilikli kimse varsa onları da götürürler.”

İmralı işkence sistemine karşı müthiş bir direniş  sözkonusudur;

Yine ilerleyen zamanlarda kurduğu şu cümleler İmralı’daki yaşam ve sistem gerçeğini, Önderliğin İmralı işkence sisteminde ve bazen ölüm çukuru dediği dehşet koşullarda nasıl kendisini ayakta tuttuğunu ve yaşatmaya çalıştığını anlatıyor. İnsanı derinden etkileyen şu cümleler halkımızın ve insanlığın içerisinde bulunduğu cendereyi de çok çarpıcı bir biçimde izah ediyor: “Ben son nefesime kadar gerçeklerin hatırı için yaşamaya çalışacağım. Eğer yaşayamazsam, bilin ki, bu ölüm en değerli eylemdir; o zaman ölümüm en değerli ve gerekli andır. Ölüm benim için sadece acı değil, acı ve sevgi anı olacaktır. Ben bunun dışında yaşamaya ya da ölmeye izin vermem. Söz konusu olan sadece benim ölümüm değil. Ben diğer türlüsünden korkarım. Benim dışımda milyonların, Kürtlerin hakları, amaçları ve adaleti üzerine oyun oynanıyor. 1920’lerden daha kötü oyun oynanmak isteniyor.

Önderliğin ifadelerinden çok iyi anlıyoruz ki, İmralı işkence sistemine karşı müthiş bir direniş sözkonusudur. Önderlik halk adına, halklar ve insanlık adına muhteşem bir direniş içerisindedir. Hiçbir insanın gösteremeyeceği bir irade ve inançla kendisini ayakta tutuyor ve direniyor. Leyla Güven öncülüğünde başlayan tecridi kırma, faşizmi yıkma direnişi Önderliğin İmralı direnişine en anlamlı cevaptır. Zîlanca, Semaca, Mazlumca, Kemalce ve Hayrice bir duruştur. Nasıl ki, Zîlan 6 Mayıs komplosuna en anlamlı ve güçlü cevabı verdiyse bugün aynı duruşu Leyla Güven geliştiriyor. Zindanda ve dışarda direnen yoldaşlarımız, halkımız geliştiriyor. Annelerimiz geliştiriyor.

Zindanlardan yükselen bu onurlu direnişi büyütmekle ve tüm topluma yaymakla sorumluyuz. Halkımız direniyor, doğru; fakat mevcut tepkiler yeterli değildir. Dışarda annelerin başlattığı direniş onbinlerin, yüzbinlerin katılımına dönüşürse direniş kısa sürede zafere ulaşacaktır. Tecrit kırılacak ve faşizm yenilecektir. Tecridin kırılması ve faşizmin yenilmesi yeni bir demokratikleşme sürecinin önünü açacaktır.

BESÊ HOZAT

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR