MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA
MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA
0 Yorum
31-08-2021

Ekonomik ve sosyal hakların olmayışı nasıl ki iki dünya savaşı arasındaki dönemde totaliter rejimleri teşvik ettiyse, aynı şekilde farklı dil ve kültürel hakları yok sayan milliyetçi türdeş ulus-devletlerin de yol açtığı çatışma ve gerginliklere karşı, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra BM öncülüğünde, insan haklarına Üçüncü Kuşak denilen 'halkların hakları', 'dil ve kültürel haklar', 'kendi kaderini tayin hakkı' , dayanışma hakkı, barış hakkı, çevre hakkı, kadın ve çocuk hakları, gelişme hakkı gibi yeni hak kategorileri eklenmiştir. 'Kendi Kaderini Tayin Hakkı (Self-determinasyon) BM Şartı'nın temeli olmuştur. 25 Haziran 1945 tarihli BM Şartı'nın gerekçesinde barışın korunmasıyla büyük ve küçük milletlerin hak eşitliğine özellikle vurgu yapılmıştır; Bir insan ömrü içinde iki kez insanlığa tarif olunmaz acılar yükleyen savaş belasından gelecek kuşakları korumaya,' insanın ana haklarına, insan onur ve değerine, erkek ve kadın için olduğu gibi büyük ve küçük milletler için de hak eşitliğine olan bağlılığımızı yeniden ilan etmeye' denilmektedir. Antlaşmanın 1/2 maddesi ise, 'milletler arasında, milletlerin hak eşitliği ilkesine ve kendi geleceklerini kendilerinin belirleme hakkına saygı'yı ifade etmiştir. 1949 BM Genel Konvansiyonu Kararı'na göre de her halkın, bir halk olarak tanınma, kültürel ve politik olarak kendini ifade edebilme hakkına sahip olduğu kabul edilmiştir.

3 Ocak 1976 tarihli BM Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Uluslararası Sözleşmesi'nde de halkların kendi kaderlerini belirleme hakkı; 

a-Siyasal statüsünü serbestçe belirleme hakkı,

b-Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini serbestçe biçimlendirme hakkı, 

c-Doğal zenginlik ve kaynaklarından özgürce yararlanma hakkı,

 d-Kendi öz varlığından yoksun bırakılmama hakkı, olarak tanımlanmıştır (m.1). 23 Mart 1976 tarihli BM Uluslararası

Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi de benzer tanımı içermektedir.

Demokratik anayasacılık;

Anılan sözleşmelerde belirtilen hakların uygulanma biçimi ise, demokratik anayasacılık hareketleri veya demokrasiye ve insan haklarına dayalı anayasacılığın gelişip olgunlaşmasıyla mümkün olabilmiştir. Bir başka deyişle bu yönlü demokratik anayasacılık hareketleri veya mücadeleleri sonucunda, binlerce iç savaş yanında 1. ve 2. dünya savaşlarına yol açarak milyonlarca insanın ölümüne, ekonomik, sosyal tahribatlara yol açan milliyetçi türdeş ulus-devlet anlayışı terk edilerek demokratik ulusçuluğa dayalı anayasalar sürecine girilmiştir. Böylece anayasalar, artık farklılıkların kabul ve onay gördüğü, farklı dillerin veya ırkların bir arada barış içinde özgür, eşit şekilde yaşadığı demokratik birlik belgeleri haline gelmiştir. Zaten demokrasiyle yönetilen bütün ülkelerde yapılan da bu olmuştur. ABD, Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya, Belçika, İsviçre anayasaları gibi birçok örnek gösterilebilir. Bu ülkelerde dil ve ırk çelişkileri, demokrasinin başarıyla çözdüğü bir alan olarak, bölünme ve ayrılmaya değil, tersine gerçek birliğe ve güçlenmeye hizmet etmiş, anayasalar da bunun güvencesi olmuştur. Çünkü ,açık olan bir şey; birçok uluslu devlet içinde dayanışma ve ortak amaç duygusunu ilerletmenin geçerli bir yolu varsa, bu ulusal kimliklerin boyun eğdirilmesinden değil, uzlaştırılmasından geçer. Farklı ulusal gruplardan oluşmuş halk, ancak büyük siyasi yapılanmayı kimliğine boyun eğdirilen değil; kimliğinin besleneceği bir bağlam olarak görürse bu yapıya bağlılık gösterecektir.(1). ABD bunun en çarpıcı örneğidir.

ABD'de anayasal yapı;

ABD Anayasası, kişilerden, çıkarlardan ve kümelerden oluşan bir yığını içermektedir. İktidarın dağılımı ise hem katmanlar arasında (federasyon, eyalet ve yerel) hem de kurumlar arasında (yasama, yürütme, yargı) sağlanarak bireylere, halklara her alanda örgütlenme ve ifade özgürlüğü sağlanmıştır. Böylece her yurttaş, ister bireysel anlamda isterse örgütlenerek kendi dil, din, kültür vb. her konuda özgürce kendini geliştirme, ifade etme imkanına anayasal güvence altında sahiptir. Örneğin ABD'de herhangi bir göçmen grubunun üyesi, yurttaşlık statüsünün anayasa teminatı altındaki evrensel, bireysel haklar etrafında oluştuğunu bilir. Etnik kimliğini yurttaşlık ya da Amerikalılık duygusu içinde özgürce ifade edebilmektedir. Çünkü ABD, ona göre, her biri diğerinin kültürel farklılıklarına hoşgörü gösteren eşit yurttaşların ülkesidir. Onlar için ABD, her biri kendilerini yönetme hakkına sahip halkların -İngiliz, İspanyol, Kızılderili, Porto Rico, Meksika kökenliler, Hawai yerlileri gibi çok sayıda etnisite- bir federasyonudur. Bir başka deyişle bu halkların her biri kendi öz yönetim güçlerini koruyarak ABD'nin siyasi yapısıyla federatif olarak birleşmiştir (2). ABD Anayasası, 'çoklukta birlik' (plüralizm) ilkesi üzerine inşa edilmiş, farklılıklara onay veren, çokkültürlü demokratik bir örgütlenme belgesidir. Bu anayasa, 'egemenliğin kaynağı toplumdur'der. Bu tanım sosyolojik bir tanım olup, milli birlik, tek millet gibi kavramları dışlar. Bir Amerikalı için 'milli birlik', 'milli irade' gibi kavramlar, düzenbazlar ve zorbalar tarafından her dönem sömürülmüştür. Onlar için önemli olan çoğulcu toplum yapısının açık demokrasi ilkeleri (özgürlük, eşitlik, hoşgörü) etrafında birleşmesidir. Üstelik bunu tam bir özgürlük ortamında, barış içinde ve ülkenin karakterini belirleyecek yasa ve anayasalarına taşırarak, demokrasiyi en barışçı şekilde ve en eksiksiz gerçekleştiren bir ülke oldular. Sonuçta 'ne denilirse denilsin, insanlık için gerçek güç, çıkarların özgür olarak birleşmesidir' (3).

Irklar savaşından demokrasi mücadelesine;

Bu örnek Kanada'yı da etkilemiş, Kanada'da uzun yıllar süren 'ırklar savaşı' yerini demokrasinin özgürlük, eşitlik, hoşgörü ilkelerinin savaşına bırakmıştır. Kanada Haklar Bildirgesi'ndeki eşitlik güvencesini, Kanada Yüksek Mahkemesi, 'farklılıkların onay görmesi gerçek eşitliğin özüdür' şeklinde yorumlamıştır. Farklılıkların tek düzeliğe zorlandığı bir yerde eşitlik, özgürlük, hoşgörü dolayısıyla demokrasiden bahsedilemez.Örneğin Kanada'nın yerli Kızılderili h alkı olan Quebecliler, kendi kimliklerinin anayasal ilke düzeyinde tanınması ve onaylanmasını temel bir saygı meselesi olarak görmektedirler (4). Bu farklı olana karşı eşitlik ve hoşgörünün hukuksal ifadesidir aynı zamanda. Kanada ve ABD'deki hükümetler, yeri geldiğinde, ulusal azınlıklarının ayrı kimlik duygusunu yok etmek için, Kızılderili çocuklar için yatılı okullar ve kabile adetlerinin engellenmesinden okullarda Fransızca ya da İspanyolca konuşulmasının yasaklanmasına kadar ellerindeki her türlü aracı kullanmışlardır. Ancak yüzyıllarca süren 'yasal' ayrım, sosyal önyargı ya da açıktan umursamazlığa rağmen, bu ulusal azınlıklar bir ulusal kimliğe sahip oldukları duygusunu yitirmemişlerdir. Aynı şekilde, Avrupalı hükümetlerin Basklılar ya da öteki ulusal azınlıkların dillerini ve ulusal kimliklerini bastırma yönlü politika ve uygulamaları çok az başarılı olmuş ya da hiç olmamıştır. Tersine bu baskılar etnik çatışma ve toplumsal gerginliklere yol açarak toplumsal barışı zedelemiştir. Dolayısıyla ' özyönetim ve kimlik taleplerini dikkate almaktan başka bir seçenek yoktur. Bunu reddetmek yalnızca yabancılaşmaya ve ayrılıkçı hareketlere hizmet edecektir' (5).

Çokulusluluğun sürekliliği;

Özetle farklılık (çokluk) içinde birlik, çok ülke, çok ulus ve sonuç olarak birden çok siyasal iktidar; üstün bir hukuki metin olan ABD federal anayasası etrafında birleşmişlerdir. Böylece anayasanın kendisi çokulusluluğun sürekliliğini güvence altına aldığı gibi farklılıkların özgür, eşit, gönüllü birliğini de sağlamış olmaktadır. İlginçtir Amerika'nın çok dilli, çok dinli, çok kültürlü demokratik çoğulcu anayasal yapısının fikir babaları Hamilton, Jan ve Medison'un esin kaynağı ise önemli ölçüde Fransız düşünürler j.j. Rouse ve Montesqueu olmasına rağmen; bu fikirleri kendi ülkeleri Fransa'da hayata geçirilmemiş, Fransa, ulus devletin katı milliyetçi asimilasyoncu yorumunu esas alarak demokratik ilkelerden sapmıştır.

Çoklu İspanya demokrasisi;

İspanya Anayasası Fransa'dan bir adım daha ileri giderek, 1978 tarihli İspanya Anayasası'nın 2. maddesinde 'Anayasa, İspanyol ulusu birliğinin ayrılmazlığını ve bütün İspanyolların ortak vatanının bölünmezliğini kesinlikle belirtir ve onu oluşturan bölge ve milliyetlerin özerklik hakkını ve aralarında dayanışmayı garanti eder' diyerek İspanyol üst kimliği altında farklılıkları anayasal düzeyde resmen kabul etmiştir. Bu durum 'Çoklu İspanya' kavramıyla ifade edilmiştir. Anayasal düzeyde tanıma İtalyan Anayasası'nın 6. maddesinde 'Cumhuriyet, dil açısından mevcut azınlıkları uygun önlemlerle korur' şeklinde düzenlenmiştir. Belçika Anayasası ise 'dil esası'na dayalı federalizmi tanımlamaktadır (m.1); 'Belçika, topluluklar ve bölgelerden oluşan federal bir devlettir' ifadesi yer almaktadır.

Demokrasinin ideallerine bağlılık;

İsviçre daha da ileri giderek 1848 tarihli Anayasası'nda Fransızca, İtalyanca ve Almanca'yı eşit biçimde ulusal resmi diller olarak tanımıştır. 1938'de yapılan referandumla da ülkenin güneydoğusunda elli bin kişilik azınlık bir grubun konuştuğu Romache'yi dahi resmi diller arasına almayı kabul etmiştir. 'Onlar, demokratik teknikleri kullanarak her bir toplumsal gruba kendi geleceğini belirleme hakkını vererek, demokrasinin ideallerine katkıda bulunmuşlardır'(7).

Bu örneklerin de gösterdiği gibi ister ulus-devletin demokratikleştirilmesi yoluyla olsun, isterse federal tipte devlet olsun, demokratik zihniyetin egemen olduğu hemen hemen her ülkede dil ve kültür özgürlüğü yasal veya anayasal düzeyde resmen tanınmıştır. Böylesi bir tanıma bölünmeye yol açmamış, tersine daha güçlü birliklerin harcı olmuştur. Çünkü kültürel kimlik, çoğulculuğun hem nedeni hem de sonucudur. 26 Temmuz-6 Ağustos 1982 Mexico toplantısında; 'kültürel kimliklerdeki çoğulculuğun toplumları bölmediği, zenginleştirdiği, bunlar arasında iletişimi, hoşgörüyü geliştirdiği, bunları gözardı etmenin ya da yok saymanın patlamalara ve bunalımlara yol açtığı' önemle belirtilmiştir. Sonuçta heterojen toplum yapıları ile uyumlu anayasal yapılanmalar ister federatif tarzda olsun, isterse ulus-devletlerin demokratikleştirilmesi veya azınlık haklarının tanınması şeklinde olsun hepsi de demokrasinin her ülke koşullarına uygulanmış birer biçimini ifade etmektedir. Bu usullerden hangisinin tercih edileceğine, o ülkenin özgün koşullarına uygun olarak yine o ülkenin yurttaşları ya da yönetimleri tarafından karar verilmiştir. Burada önemli olan farklı dil, din ya da kültürlerin demokrasi ilkeleri çerçevesinde dil ve kültürel haklarından tam bir eşitlikle ve ayrımsız yararlanmalarının sağlanmış olmasıdır. Öz ve amaç bu olduktan sonra bu amacın gerçekleşmesine hizmet edecek biçimlerden, yani ulus-devletin demokratikleştirilmesi veya eşit ortaklık ya da federalizm ile azınlık haklarının tanınması yollarından herhangi birinin Türkiye'nin özgün koşulları bakımından da tercih edilmesi mümkündür.

Fransız ulusçuluğu;

22 Eylül 1872 tarihli bildirge 'Fransız Cumhuriyeti tek ve bölünmezdir' derken, kültürel çoğulculuğu dahi kabul etmiyordu. Cumhuriyetin birliği, dilde birlik anlamını taşıyordu. Bu nedenle bölgesel diller olarak adlandırılan Aşağı Brötanca, Baskça, Alsakca ve Korsika dili ile otuza yakın taşra ağzı, ulusal birliğin önünde bir engel olarak görülmüş ve 1794'ten itibaren kamusal ve özel işlemlerde yasaklanması yoluna gidilmiş, Fransızca'nın tek ulusal dil olarak tüm Fransa'da yaygınlaştırılması için eğitim, kültür vb. birçok alanda asimilasyoncu politikalar uygulanmıştır. Ancak tüm bu yasaklama ve asimilasyon uygulamalarına rağmen bölgesel diller yok edilememiş, sonuçta ulus-devletin temsilcisi Fransa, dünyada gelişen demokrasinin de baskısı altında, demokratik ulusçuluğa geçmek zorunda kalmıştır. Fransa, 1951 tarihli Dexone Yasası ile beş bölgesel dili resmen ve hukuken tanımıştır. Bunlar Baskça, Brötanca, Katalanca, Korsikaca ve Oksitanca dilleridir. 2 Mart 1982 Reform Yasası ile birlikte bölgesel dillerin öğretimi olanağı da isteğe bağlı (seçmeli) olmak kaydıyle kabul edilmiştir. Üniversitelerde ise lisans ve yüksek lisans düzeyinde bu dillerin öğretimine başlanmıştır. Ayrıca 23 Eylül 1985 tarihli bir kararnameyle danışma işlevli bir Bölgesel Diller ve Kültürler Ulusal Konseyi kurulmuş ve bu kuruluşun örgütlenmesi çerçevesinde kimi bölgelerde Bölgesel Kültür Ofisi kurulması yoluna gidilmiştir.

Yerel yönetimleri özerkleştirme;

1982 Reformu'nun 3. maddesi uyarınca devlet ile yerel yönetimler arasında yetki paylaşımı yapılmış, kültürel yetkileri tamamlayan eğitim-öğretim ve araştırma alanındakilere bakıldığında devlet, bölge meclislerinin görüşlerini alarak öğretim kurumlarının genel pedagojik yapısını belirlerken, ilgili yerel yönetimlere danışarak yüksek öğretim kurumlarının kuruluşu ve düzenlenmesi etkinliğini yürütmüştür. Belediyeler ise, ilköğretim ve anaokulları alanında yetkili kılınmıştır (6). Korsika örneğinde, Korsika Meclisi'ne kimi konularda yasa çıkarma yetkisinin verilmesine kadar gidilmiş, yerel ve bölgesel yönetimlerin yetkilerinin artırılması yoluyla çözüme gidilme yöntemi tercih edilmiştir. Fransa örneğinde dil ve kültürel haklar bu şekilde yasal olarak kabul ve onay görmüş, uygulamaya geçmiştir. Bu reformlarla birlikte Fransa anayasası milliyetçi-asimilasyoncu ulus-devlet anlayışından veya Fransızlaşmayı içeren etnik temelli 'milli birlik-üniterlik' zihniyetinden demokratik siyasal birlik anlamında üniterliğe doğru bir zihniyet değişimi yaparak, 1950'lerden bu yana ulus devletini demokratikleştirmeye çalışsa da hep diğer Avrupa ülkelerinin gerisinde seyretmektedir.

 Hazırlayan: EMRAN EMEKÇİ

 

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA( 2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (11.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 2

“SOSYAL BİLİMLERDE DEVRİM” YOLUNDA TARİHSEL-TOPLUM AKADEMİLERİ

TÜRK DEVLETİNİİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA ÖZGÜRLÜK PROBLEMİNE BAKIŞ

‘ULUSLARARASI SESSİZLİK TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANIMINAZEMİN SAĞLIYOR’

BİZİM ÖYKÜMÜZ BİR HALKIN DİRİLİŞ ÖYKÜSÜDÜR

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -1-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (12.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (13.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAH SALDIRILARININ ARKASINDA HEGOMONİK GÜÇLER VAR

PKK'NIN KURULUŞUNUN ANISINA (4.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -2-

TÜRK İKTİDARININ ÇIKMAZI, CHP'NİN“AÇILIMI” VE HDP

BUGÜNKÜ GERİLLA RUHU BÊRÎTAN'IN RUHUDUR