MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)
MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)
0 Yorum
25-08-2021

Annales Okulu 1929 yılında Marc Bloch ve Lucien Febure Annales dergisi etrafında bir araya gelerek geliştirdikleri bir tarih hareketidir. Egemen pozitivist tarih anlayışına karşı  aşağıdantarih soyut tarihçilik Annales hareketin temel özelliğidir. Annales’e kadar tarih büyük kralların soyluların imparatorlukların tarihiydi. Bu Egemen tarihi anlayışına karşı Annales yıkıcı bir gerilla hareketidir. Annales‘in temel özelliği Batı Avrupa merkeziyetçiliği ne karşıya global

tarih anlayışının esas almasıdır. Bu makalenin amacı farklı iki kişilik olan F. Braudel ve Abdullah Öcalan'ın tarihi anlayışlarını karşılaştırmak benzer özelliklerini gösterip ayrıştıranyanlarını özelliklerini belirtmektedir. Kuşkusuz E. Hallet Carr belirttiği gibi tarihçi biz vareden tarihi anlayan ve onu yapan kendisidir. Bu anlamda bu iki farklı karakterdeki kişiliğinin kitaplarından yola çıkarak tarihçileri karşılaştırmaktır.

            F. BRAUDEL VE ABDULAH ÖCALAN

F. Braudel Doğu Fransa'da 1902'de doğdu. Sorbonne Üniversitesi'nde öğrenim gördü. 1929 yılında Cezayir de tarih hocalığını yaparken diğer yandan tezini yazıyordu. (1935-1937) yıllarında Sao Paulo Üniversitesi'nde Fransızca dersler verdi. 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya’sında esir düşerek savaş yıllarının büyük kısmını Lübeck yakınlarındaki bir savaş esirleri kampında geçirdi. (1) Akdeniz Dünyasını taslağını savaştan sonra geri olmak üzere L. Febure postalamıştır. Akdeniz Dünyası geleneksel doktora tezi standartlarına göre ölçüldüğünde büyük bir kitaptır. İlk basımında onu sıradan bir kitabın hacminden 6 kat büyük kılan 600.000 sözcükten oluşuyordu (2). F. Braudel “insan ile çevre” arasındaki ilişki neredeyse zaman dışıdır. Abdullah Öcalan 1949 yılında Urfa'da yoksul bir köylü olarak dünyaya geldi. Gençliğinde kendisini tutkulu bir Marksist olarak tanımlıyordu. Leninist parti modelli PKK adlı partiyi 1978 yılında Diyarbakır'da kurdu. 1999 yılında ABD, İsrail, Türkiye iş birliği ile korsan bir şekilde Uluslararası bir hukuku da çiğneyerek Kenya başkenti Nairobi’den kaçırılarak İmralı Adası'na hapsedildi. İmralı adası Türkiye muhaliflerin cezaevine konulup idam edildiği yerdir. Türkiye başbakanı Adnan Menderes 1961 yılında bu adada idam edildi. Abdullah Öcalan en önemli eserlerinden Tıpkı F. Braudel in Nazi Almanya’sında esir düştüğünde Akdeniz Dünyasını yazması gibi Sümer Rahip Devleti'nden Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne 2001 yılında İmralı cezaevinde yazdığı iki ciltlik kitabı 500 sayfalık uygarlık çözümlemesi akademik dünyanın pek alışık olmadığı tarz ile yazılmış ilginç bir kitaptır. Bu kitap Avrupa insan hakları mahkemesine mahkeme savunması olarak yazılması ilginçtir. Türk Ceza hukukunun baskıcı karakterinden kaynaklı ve yazabilecek kitaplar el konulabilirdi. Bu kitapların Avrupa insan hakları mahkemesine savunma olarak sunulmasının nedeni budur.

F. Braudel Fransız bir Akademisyen, Abdullah Öcalan Kürt halkına önderlik yapan Politik bir liderdir. Abdullah Öcalan gençliğinde tutkulu Ortodoks Marksist, F. Braudel Marksizm ile her zaman arasında mesafe koymuştur. Ancak I. Wallerstein ile yaşlılık döneminde tanışmasıyla Neo Marksizm’e yönelmiştir. F. Braudel Marks’ı şematik bulup insanın sadece ekonomi zemin üzerinde tanımlanmasını eksik olduğunu anlatıyordu. Abdullah Öcalan gençliğinde Marksizmi referans alıyordu. 2001'de yazdığı Sümer Rahip Devleti'nden Demokratik Cumhuriyet adlı iki ciltlik kitabında uygarlık çözümlemesi yaparken Marksizme sistematik eleştirilerini dile getiriyordu. Marksizm ilkel komünal köleci feodal kapitalist de geleceğin toplum olarak komünist toplum olarak adlandırılması Hristiyanlık felsefesinin eskatoloji olarak değerlendiriyordu. F. Braudel üç ciltlik Maddi Uygarlık adlı eserinde kapitalizmin ekonomi olmadığını iktidar biçimi ile kıyaslama yöntemi ile göstererek anlatır. Bu konuda Abdullah Öcalan da F. Braudel le aynı fikirdedir. “ Kısmen zihniyet boyutuyla tanımlanması çeşitli açılardan yapılabilir. Başta yapılması gereken şey bu zihniyet eklektik her kalıba giren, aldatma riski büyük bir yandan en katı dinsel dogmalardan daha dogmatik diğer yandan en soyut felsefeden daha saçma spekülatif putçuluğun bile asla içine düşmediği kadar putçuluk olan pozitivizm ile iğdiş ve liberalizm olarak tanımlanmasıdır.

F. BRAUDEL A. ÖCALAN VE KAPİTALİZM

F. Braudel 30 yıllık emeği Maddi Uygarlık üç ciltlik çalışması 196 -1979 yılları arasında yayınlandı. F. Braudel’in bu üç ciltlik çalışması aşağı yukarı ekonomistlerin tüketim dağıtım ve üretim kategorileri ile ayırmıştır. Bu belirleme Temel'den Marks’tan uzak değildir. Zemin katta tekerrür eden eylemler, ampirik süreçler, eski metotlar ve çok eski zamanlardan temaruz eden çözüm yolları orta katlı hesapla masraflı kurallar ve neredeyse doğal zorunluluklar sistemi olarak meydana çıkan ekonomik hayatlardır. (4) F. Braudel coğrafya bakımından olduğu gibi konu bakımından konveksiyonel ekonomik tarihin sınıflarını çiğneyip geçer geleneksel tarım, ticaret ve sanayi kategorilerini tamamen ortadan kaldırarak bunların yerine gündelik hayatta insanların kullandığı her şeye eğilir. Yiyecekler, giyecekler, İskân aletleri, para, kentler ve benzeri gündelik hayat ile maddi kültür kavramlarını çok sık kullanmıştır. F. Braudel zihniyetler dünyası ile sınırlı sayıda uğraşmıştır.(5) Geleneksel pazarın şamatalığı canlı çok dilli (polygot) çok renkli dünyasını anlatırken dünyanın koşturmacası ve karmaşasına başvurarak panayırların seyyar satıcıların büyük tacirlerin betimlemesi ile devam eder. Uluslararası ticaret genellikle yabancı ve azınlıkların elinde Fransa'da Protestanların, Orta Avrupa'da Musevilerin, Mısır'da Kıptilerin, Hindistan'da Zerdüştlerin, Osmanlı'da Ermenilerin, İspanyol Amerika’sı Latin Amerika Portekizlilerin elinde olduğundan bu tüccarların çoğu alıp sattıkları malları kadar egzotiktir. (6) F. Braudel kapitalizmi tahlil ederken Marx ve Weber gibi tek bir nedenle açıklamaz. “Kapitalizm tek bir sınırlı kaynaktan meydana gelmez.” der. F. Braudel çoklu tanıma başvurarak ekonomi bir rol oynadı, siyaset bir rol oynadı, toplum bir rol oynadı kültür ve medeniyet bir rol oynadı. Genellikle son analizde güçlerin çekişmesinde kimin kazanacağı belirleyen tarihte bir rol oynadı (7).

Wallerstein sosyoloji eğitimi görmüş ilk çalışma sahası Afrika’dır. Kapitalizmin 1500 yılından itibaren ele aldığı modern dünya sistemleri analizi teorisini geliştirirken F. Braudel’e çok şey borçludur. İ. Wallerstein Uluslararası İş bölümü birbirini izleyen Hollanda Britanya ve ABD hegemonyasıdır. İ. Wallerstein modern dünya sistemleri analizi yaparken Marksist gelenek içinde hareket eder. Bu yüzden Marks ile arasında her zaman bir mesafe koymuş olan yaşlı Braudel‘in onun katkılarıyla Marksist çerçeveye benzer bir çerçeve kabul etme noktasına gelmiş olduğunu görmek birçok okuru şaşırtmıştır (8). F. Braudel Kapitalizmle ilgili tespitlerini kıyaslayarak karar vermeliyiz. Kapitalizme pazarın gelişme karşısında dışsal konumda bir olgu olarak değerlendirdiği ölçüde Marksizm’den ayrışır. Ayrıca kapitalist Çağın doğuşunu Marx'ın kapitalizmi sermayenin dolaşımı alanına dahil ederek bu ekonomik sistemin kökeni çok daha geriye götürebilir. (9) Kapitalizm kendine en çok evinde hissettirdiği yer değişimdir. Marx'a sömürülmesi üzerinde yükselen üretiminin kentleşmesi ile yaşanır. Kapitalizm kendini uzak, ticarette müdahale oyunlarının zirvesinden kökünü alan sofistike karşı pazarda gösterir. Yine de kapitalizmi ekonomisinin ve gerçekleşen birikimin uzantısı değildir bizzat pazarın inkârı olarak anahtar mekanizmasını serbest rekabet kurallarına engelleyen tekeline oluşturduğu bir tür karşı pazar olarak ortaya çıkar. Gerek pazar üretici ile tüketici arasındaki doğrudan müdahaleden başkası değildir. Ve tüccar pazarın doğal yasasını bozar. Alt ekonomi gündelik maddeyi yaşamın kutbunda yer alır. Büyük işletmeler tekerlerin uluslararası spekülasyon kutbu. F. Braudel eşitlikçi ve eşitsizlikçi olarak ikiye ayrılır. Eşitsiz müdahalenin kökenindeki üst yapı olarak algılanan kapitalizmi reddeder.

F. Braudel kapitalizmin tekniğini pazarın tözlüğünün karşısına çıkarak sanayi öncesi modern Avrupa toplumun ticarileşmesinin abartmış olabilir. Ancak kapitalizmin ekonomi olmadığını iktidar olduğunu gerçekliği ilk fark eden büyük tarihçidir. Maddi Uygarlık üç ciltlik çalışması karşılaştırmalı olarak bunu anlatmıştır. Abdullah Öcalan kapitalizmin tarihini: F. Braudel ‘den farklı olarak 500 Yıllık değil 5000 yıllık olarak değerlendirir. Kent- sınıf -devlet birlikteliği ortaya çıktığı aşağı Mezopotamya olası Uruk şehri ilk kapitalist gelişme olduğunu belirtir. Sümer Zigguratların dinsel muhabbet kapitalizmin dölyatağı olduğunu belirtir. Tanrı-Kral-rahip üçlemesinin Zigguratların oluşturduğunu belirttiği bir gerçektir. Dünya sistemi dayandığımız Sümer toplumunun sermaye birikimi sağlayan ilk toplumdur. Dünya sisteminin Sümer toplumundan günümüze ana Nehir uygarlığı olarak kümülatif olduğu yaklaşımı da son derece doğru bir olgudur. Birikim, hegemonya, rekabet, merkez, çevre ve alçalma yükselme biçiminde tarihsel sürekliliğe sahip olduğu gerçekliktir. Bir de kimin gerçekleştiği üçlü saç ayağı olarak ekonomik, politik ve ideolojik ahlaki boyutların hususlardır.

Abdullah Öcalan kapitalizmin üretim tarzından ziyade hegemonik geçişlerin üretim tarzı geçişlerinden daha önemli olduğunu belirtiyor (10). Abdullah Öcalan G. Andre Frank gibi kapitalizm feodalizm kölecilik ve sosyalizm temeli kavramların ideolojik gerçekler olarak değerlendirmesini doğru buluyordu. Hegemonik iktidar sistemlerine bir kademe gibi yaklaşımları eksik ve yetersiz buluyordu. I. Wallerstein kapitalist dünya sistem analizinin 500 Yıllık yapısı yetersizdir. Tahlilleri 5000 yıllık süreye dayandırsaydı daha başarılı olurdu, Abdullah Öcalan kapitalist dünya sisteminin Kent sınıf devlet sistemin kurulduğu Sümer Devleti'nden beri var olduğunu bu sistemin sürekli olarak çoğalarak ana nehir gibi kolları ile yeni merkez-çevre hegemonya kurarak bu tür dünyaya yayıldığını belirtir. F. Braudel dünya ekonomik sistemi tıpkı I. Wallerstein gibi 500 yıllık olduğunu belirtir. Kapitalizmin ilk dünya sistemi haline gelmesinde batı Avrupa'ya coğrafi olarak ortaya çıktığı, buradan başlayarak bütün dünyaya yayıldığını belirtir. Abdullah Öcalan Uruk şehir devletinin ilk kapitalist kümülatif birikim merkezi oluşturan ekonomik siyasi ideolojik merkez olarak ele alır. 

Abdullah Öcalan tıpkı F. Braudel gibi kapitalizmin pazar karşıtı olduğunu iktidar tekerleri ile ekonomik tekerlerin benzer birikimi özelliklerine sahip olduğunu söyler. F. Braudel’in iktidar hep kapital salgılar para gibi iktidarda biriktirilir. Hem 1. Wallerstein hem de F. Braudel sosyalist devrimlerin başarısızlığını kapitalist moderniteyi aşamalarının nedenini modernite olarak değerlendirirler. F. Braudel ekonomizmin indirgemezliği ön plana almalarının Abdullah Öcalan eksik ve yetersiz olarak değerlendirir. Sermaye birikiminin yol açtığı iktidar aygıtlarının olduğu her mekân ve zaman koşulunda kapital ortaya çıkar. Kapitalizmi ortaya çıkaran en önemli unsur zihniyet olduğunu belirtir. Tek Tanrılı dinler ile birlikte kapitalizmin sıçrama yaptığını belirtir. Abdullah Öcalan merkez-çevre bağlamında kapitalizmi tahlil ederken I. Wallerstein gibi 500 Yıllık Batı Avrupa merkezli almayıp Sümer aşağı Mezopotamya 5000 yıllık Merkez çevre ilişkisi olduğunu belirtir. Tapınak (Ziggurat) sosyalizmi karın tokluğuna tıpkı hayvanların değişik bir sürü gibi çalıştıran kölelerin sömürüsü esastır. Kısaca günümüzde merkezin çevre üzerindeki sömürüsünün ilk orijinal halkalı bu biçimde kurulmuş bulunmaktadır. Eldeki belgeler ışığında Sümer toplumundaki bu yönlü gelişmeleri tüm çıplaklığıyla görmek mümkündür (11).

Modern kapitalizmin de farklı olarak Sümer, Akad, Mısır modern kapitalizmin de ücretli köle olarak proleter ya farklı olarak mülk olarak hayvan köleler böyle kullanırken tekelin askeriye kolu diğer dış topluluklar üzerinde seferler düzenler sadece kullandıkları eşya ve toprağına gasp etmek ile yetinmez, öldürdükleri dışında topluluğun yararlı gördüğü tüm üyeleri esaret altına alırdı. Bugün bile görenleri hayretler içinde bırakan o müthiş kaleler, surlar, mezarlar, arenalar, saraylar ve tapınaklar bu esirlerle inşa edilirdi. Milyonlarca işçi köle sulama kanalları ile daha da genişletilen tarımda çalıştırılmasıydı. O denli artık ürün elde edilemez ve bu devasa büyüklükteki taş yapıların inşası mümkün olamazdı. Mısır piramitlerin yapımında milyonlarca kölenin emeği vardır. Yapılan kentlerdeki surlar çevrenin merkez üzerindeki istilasını azaltmaktadır. Çünkü çevrede kalan göçebe kabileleri sürekli Kent devletlerine istila etmek için sistem ise merkezden çevreye doğru yayılma gösterecek çevreyi sömürgeleştirir. Roma'yı içerden Hristiyanların fethetmesi dışarıdan ise Barbar Kavimler tarafından saldırıya uğraması çöküşü hızlandırmıştır. Roma şahsında sadece Roma kenti iktidar ve aristokrasisi yıkılmamıştır. Roma'nın yıkılması aynı zamanda Uruk kenti ile birlikte gelişmeye başlayan uygarlığın merkez, çevre, rekabet, hegemonya, yükselme alçalma biçimindeki karakteristik yapısıyla dünya sisteminin yıkılmasıdır. Toplum karşıtı sistemin yol açtığı sorunlara birlikte içeriden ve dışarıdan gelişen bir Roma şahsında ve suretinde en Barbar dönemlerinden birini kapatmasıdır (12).

Hz. İsa geleneği ikinci önemli İbrahim’i din olur. İşgalci Romanın yakınlarının yol açtığı yumak sorunlarının çözümü için sunulmuş bir mesajdır. İsa’nın diğer adı Mesih kurtarıcıdır. Roma'nın lümpen proleterleri ve Yoksul kesimlerin ilk ekumenlik Evrensel Partisi olarak nitelendirilmesi yerindedir. Sınıflaşma ve iktidarlaşmanın komünal değerlerine oldukça aşındırdığı koşullarının ürünüdür. Evrensel ve sınıfsal niteliğini bu koşullardan alıyor (13). İbrahim’i dinleri Abdullah Öcalan çağımızın sosyal demokrasi hareketlerine benzetir. Kapitalizmin yol açtığı ağır sorunlarla sosyal demokrasi nasıl bir pansuman olmaktan öteye gitmemişse uzun bir uygarlığın çok acı veren, aç ve işsiz bırakan sorunlarını ancak reformlarla düzeltmeyle yetinmiştir. Abdullah Öcalan Wernet Sombort'un Adilik olmasaydı kapitalizm ortaya çıkmazdı. Sınıf abartılı bulunmakla birlikte ideolojik zemin olarak semitik dinlere Musevilik, Hıristiyanlık, İslamiyet dinlerin bundan payı yadsınamaz bir gerçekliktir. Tarih boyunca ortaya çıkan sistemlerin maddi manevi altyapısında karşılıklı simbiyotik ilişki içerisinde birbirini etkiler. Abdullah Öcalan kapitalizm tarihini yaparken klasik Marksist yapıdaki altyapı ve üstyapı kurumlarına baş görüşünü gerçeklik yapı olmakla birlikte bozan üstyapının ideolojik politik süreçlerde altyapıyı belirlediği ileri sürer.

       MÜRSEL YILDIZ

       1.BÖLÜM

 

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA( 2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (11.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 2

“SOSYAL BİLİMLERDE DEVRİM” YOLUNDA TARİHSEL-TOPLUM AKADEMİLERİ

TÜRK DEVLETİNİİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA ÖZGÜRLÜK PROBLEMİNE BAKIŞ

‘ULUSLARARASI SESSİZLİK TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANIMINAZEMİN SAĞLIYOR’

BİZİM ÖYKÜMÜZ BİR HALKIN DİRİLİŞ ÖYKÜSÜDÜR

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -1-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (12.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (13.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAH SALDIRILARININ ARKASINDA HEGOMONİK GÜÇLER VAR

PKK'NIN KURULUŞUNUN ANISINA (4.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -2-

TÜRK İKTİDARININ ÇIKMAZI, CHP'NİN“AÇILIMI” VE HDP

BUGÜNKÜ GERİLLA RUHU BÊRÎTAN'IN RUHUDUR