GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?
GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?
0 Yorum
23-08-2021

XXI. yüzyılın eşiğinde Türkiye ve Türk dünyası Avrasya’daki jeopolitik depremlere bağlı olarak sarsıntılar geçiriyor. Yakın kara ve deniz havzamızda çatışmalar ve çelişkiler bütün şiddeti ile devam ediyor.

XXI. yüzyılın eşiğinde Türkiye ve Türk dünyası Avrasya’daki jeopolitik depremlere bağlı olarak sarsıntılar geçiriyor. Yakın kara ve deniz havzamızda çatışmalar ve çelişkiler bütün şiddeti ile devam ediyor.

Bütün bu çatışmalar ve çelişkiler yumağı Türkiye’ye ve Türk dünyasına ürettiği tehdit ve riskler kadar avantajlar ve yollar da açıyor.

Paradoks Türkiye’nin bütün bu sorunlar yumağını bir sorunsal olarak tanımlayıp, tasnif ederek, sistematize edip toplam milli güç unsurlarını “ehem mühim” tasnifine tabi tutup ekonomi politik perspektifli olarak  çözüme kavuşturacak teorik açıklama ve anlamlandırma yeteneğinden mahrum olmasıdır.

Entelektüel birikimden ve akademik bilgiden yalınkılıç kaçan partiler sistemimizin hali ortada ve içler acısı.

Son 300 yıldır bize özgü bir epistemolojk anlayış bir yeni anlam küresi bir perspektif kuramadık.

Ülkemizde fikir ve düşüncelerin mensupları ve takipçileri değil inançlı müminleri var fikir hareketlerini din ve mezhepler gibi bir inanç meselesi olarak algılayıp dondurduk herkes kendince bir meşrep icad edip dünyaya değmeden kendi paralel evreninde her şeyden izole modern bir mağara adamı gibi yaşıyor.

Alışılageldik kuru ezberlerler ve doldur boşaltlarla, yaklaşımlarla bu yeni paradoks aşılamaz.

Peşin söyleyelim bu kafalar milli akıl, beka, strateji ve bilim, jeopolitik kültür ezcümle bir çağdaş kültür ortaya koyamaz, koyamıyor da.

Gardaşşş, devrim, peltek s, güveç gocuklu celep metaforlarının temsil ettiği bir tufeyli iklimdeyiz.

Rekabet halinde olduğumuz yanı başımızdaki ülkelerin kurumlarıyla, akademiyalarıyla ,stratejik etüt enstitüleriyle kendimizi, kamacı enstitülerimizi mukayese edersek belki utanır kendimize bir çekidüzen veririz. Açık çay içip kuru erik yiyerek devlet idare edilemeyeceğini öğrenir Tonyukuk’dan Akşemseddin’e, Ahmed, Cevdet Paşa’ya uzanan tarihsel âlim bürokrat profiline bir nazar ederiz.

İşte Valeriy Gerasimov’un doktrini…  

Ocak ayının sonunda Askeri Haber Merkezi'nde genel bir toplantı gerçekleşti. Bu toplantıya hükümet ve yüksek yargı temsilcileri de katıldılar. Rusya Federasyonu Genel Kurmay Başkanı'nın "Askeri Güç Kullanımında Belli Başlı Tarz ve Şekil Değişikliği Eğilimleri, Askeri Bilimlerin Mükemmelleştirilmesi Amaçlı Güncel Çalışmalar" konulu bildirisinin önemli noktalarını dikkatinize sunmak istiyoruz.

XXI. yüzyılda savaş ile barış durumları arasındaki farkların kaldırılması yönünde bir eğilim gözlenmektedir. Artık eskisi gibi savaşlar patlak vermemekte, ancak alışık olmadığımız bir biçimde yürütülmektedir. Askeri çatışma deneyimi ve bu arada Kuzey Afrika ve Yakın Doğu'da renkli devrimler olarak adlandırılan vakalar, tamamen istikrarlı bir ülkenin sadece birkaç ay ve hatta birkaç gün içinde şiddetli bir silahlı çatışmanın arenasına dönüşebileceğini, yabancı müdahalenin kurbanı olabileceğini, kaosun , insani felaketlerin ve iç çatışmaların derin sularına gömülebileceğini teyit etmiştir.

1. Arap Baharı Dersleri

Elbette ki "Arap Baharı" olaylarının savaş olmadığını, zira biz askerlerin bu konuda hiçbir şeyin eğitimini almadığımızı söylemek her şeyden kolay olanıdır. Ancak bunun tam aksi olarak, tam da bu olaylar XXI. yüzyılın tipik savaşlarıdır demek de mümkün müdür?Bu olayların kurbanları ve yol açtıkları yıkım, sosyal, ekonomik ve siyasi sonuçları bakımından yeni tür çatışmalar, gerçek bir savaşın sonuçları ile bir tutulabilir.

Ayrıca savaş kuralları da büsbütün değişmiştir. Politik ve stratejik hedeflere ulaşmada askeri olmayan usullerin rolü artmış, etkinlikleri bakımından bu tür hareketler silah gücünü dikkate değer şekilde geride bırakmıştır. Nüfusun isyancı potansiyelinin harekete geçirilmesi ile ülkede gerçekleşen savaşta kullanılan yöntemlerin merkezi büyük ölçüde siyasi, ekonomik, haberleşme, insani ve diğer askeri olmayan yöntemlere kaymaktadır. Bütün bunlar, önleyici haberleşme savaşı ve özel operasyon güçlerinin eylemlerinin de dâhil edildiği askeri usullerle örtülü bir şekilde bütünleşmektedir. Sıklıkla barıştırıcı girişimler ve kriz çözme maskesi ile başvurulan açık kuvvet kullanımı ise temel olarak ancak çatışmada nihai zafere ulaşma safhasında devreye girmektedir. Doğal olarak bu durumda akla şu sorular gelmektedir: Çağdaş savaş nedir? Ordu neye karşı hazırlıklı olmalıdır? Nasıl silahlanmalıdır? Sadece bu sorulara cevap vererek uzun vadede Silahlı Kuvvetlerin yapılandırılmasının ve gelişiminin istikametini tayin edebiliriz. Bunun için silahlı kuvvetleri hangi tarz ve şekilde kullanacağımızın açıkça ortaya konulması gerekli midir?

Günümüzde geleneksel yöntemlerin yanında sıradışı yöntemlere de sıklıkla başvurulmaktadır. Yeni yönetim ve ikmal yöntemlerinin imkânlarında faydalanmak için birleşik bir istihbarat sahasında faaliyet gösteren karma hareketli birliklerin rolü artmaktadır. Askeri harekât daha dinamik, aktif ve sonuç odaklı hale gelmektedir. Düşmanın yararlanabileceği taktik ve operatif duraklamalar ortadan kalkmaktadır.Yeni bilgi teknolojilerinden, ordularla yönetim organları arasındaki mekânsal, zamansal ve haberleşme kopukluğunu önemli ölçüde kapatmak amacıyla faydalanılmıştır. Stratejik ve harekât düzeyinde büyük orduların (güçlerin) cephe çatışmaları gitgide geçmişte kalmaktadır.

Düşmanla temas kurmadan ona uzaktan etki etmek savaşın ve operasyonun amacına ulaşmasının temel araçları haline gelmektedir. Ordu ve operasyonun hedefine olan etkisi bölgenin bütününde gerçekleşmektedir. Stratejik, taktik, ve harekat boyutları arasındaki ve saldırı ile savuma harekatları arasındaki farklar ortadan kaldırılmıştır. Bu tür mücadelelerde vahim nitelikli silahların kullanımı oldukça yaygındır. Askeri konularda yeni fiziksel koşullara ve otomatik sistemlere göre silahlanma usulü hızla benimsenmektedir.

Çok yaygın olarak uygulanan asimetrik harekat silahlı çarpışmada düşmanın üstünlüğünü dengelemektedir. Bu tür harekatlara karşı özel operasyon gücü, düşman ülkenin bütün bölgelerinde aktif bir cephe yaratmak için iç muhalefet, sürekli olarak imkan ve şekilleri mükemmelleşmekte olan haberleşme imkanlarından yararlanılmalıdır.

Gerçekleşen değişim dünyanın önde gelen ülkelerinin kuramsal bakışlarını da çürütmüştür. Bu değişimin akisleri askeri çatışmalarda da görülmektedir.

Daha 1991 yılında ABD silahlı kuvvetleri Irak’da düzenlediği Çöl Fırtınası harekatında fiilen “Global Ölçek – Global Güç” ve “Hava – Kara Harekatı” konseptlerini uygulamıştır. 2003 yılında "Irak'a Özgürlük" askeri harekâtı 2020 Birleşik Perspektifi olarak adlandırılan kuram gereğince icra edilmiştir.

Günümüzde ise Pratik olarak dünyanın herhangi bir yerinde bulunan hedef veya düşman ordusu üzerinde birkaç saat içinde zafer ve onun kabul edilemez karşı darbesine izin vermemeyi öngören “Küresel Darbe” ve “Küresel ПРО” konseptleri uygulanmaktadır. Ayrıca ABD’de olabildiğince kısa sürede yüksek hareket kabiliyetine sahip karma kuvvetler meydana getirme amacına matuf Global Bütünleşik Operasyon doktrini hayata geçirilmiştir.

Son çatışmalarda askeri harekâtı yürütmede sadece askeri olarak görülemeyecek yeni usuller ortaya çıkmıştır.Lübnan Harekâtı bu tür bir harekâta örnek teşkil eder. Bu harekâtta hava sahası kapatılmış, denizden abluka uygulanmış, yaygın olarak kullanılan özel birliklerle yakın iş birliği halinde harekât eden silahlı muhalif birliklerden de yararlanılmıştır.

Kabul etmek gerekir ki düzenli silahlı kuvvetlerle yürütülen geleneksel askeri harekâtlar üzerinden düşünecek olursak asimetrik usul hakkındaki bilgimiz yüzeysel kalır. Bu durum karşısında bu tür harekâtlar hakkında bütüncül bir teori geliştirmek zorunda olan askeri ilimlerin rolü artmaktadır. Bu konuda Askeri İlimler Akademisinin çalışma ve araştırmalarının yardımı olacaktır.

2. Askeri Bilimlerin Görevleri

Silahlı çarpışmaların yeni imkân ve biçimlerinden bahsederken vatanımızdaki deneyimleri unutmamamız gerekir. Bunlar 2. Dünya Savaşı’ndaki düzensiz birlikler ve Afganistan’daki ve Kuzey Kafkaslardaki düzensiz birliklere karşı yapılan mücadelelerdir.

Afganistan savaşı sırasında askeri harekât yürütmede yeni biçim ve imkânların ortaya çıktığının altını çizmek isterim. Bu mücadelelerin özünde, hepsi düşmanın harekâtından önce davranmak ve ona ağır kayıplar verdirmek amacıyla kullanılmış sürpriz, yüksek hareket temposu, taktik hava indirmesinin ustaca kullanımı yatar.

Günümüzdeki savaşları yürütme usullerindeki değişimi destekleyen bir diğer faktör de askeri görevlerde modern robotik yapıların askeri görevlerde kullanılması ve yapay zekâdanyararlanmadır. Günümüzde pilotsuz uçabilen araçların yanında yarın savaş sahasında yürüyebilen, sürünebilen, sıçrayabilen ve uçabilen robotlar olacaktır. Yakın gelecekte tamamen kendi başına askeri harekât yürütebilecek robotik yapıların icat edilmesi mümkündür.

Bu şartlarda nasıl savaşmamız gerekir? Robot bir düşmana karşı harekâtın usul ve tarzı ne şekilde olmalıdır? Bize nasıl robotlar gereklidir ve onları nasıl kullanacağız. Artık askeri alanda bu sorular üzerinde kafa yormaya başlamamız gerekiyor.

Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin stratejik harekat muhtevasını yeniden değerlendirmek gerekir. Bu noktada şu soruların cevaplanması gerekir: Bu miktarda stratejik harekâta gerek var mıdır, bunların hangi türleri ve ne kadarı bize gelecekte gerekebilir? Bu soruların şimdilik cevabı yoktur.

Günlük hayatta karşılaşılan başkaca sorunlar da vardır.

Şu anda biz hava savunma sistemlerinin son aşamasında bulunuyoruz.Bu bağlamda güncel olarak hava savunma sistemlerinin güç ve araçlarına dâhil edilecek tarz ve usullerin geliştirilmesi sorunu mevcuttur. Genel Kurmay bu iş üzerinde hâlihazırda çalışmaktadır. Askeri İlimler Akademisi’ne bu çalışmaya en aktif katılım sağlaması teklif edilmektedir.

Haberleşme savaşı düşman askeri potansiyelini yavaşlatmada geniş asimetrik imkânlar sağlamaktadır. Kuzey Afrika’da teknolojinin, haberleşme ağı yardımı ile devlet yapılarına ve nüfusa etkisine şahit olduk. Haberleşme alanındaki varlığımızı, kendi varlığımızı savunmak da dâhil olmak üzere yetkinleştirmemiz gerekmektedir.

Gürcistan'ı barışa zorlama harekâtı Rusya Federasyonu'nun sınırları dışında silahlı kuvvetlerini kullanması noktasında bir fikir birliğinin olmadığını ortaya koymuştur.

2012 yılının Eylül ayında Lübnan’ın Bingazi kentinde bulunan Amerikan konsolosluğuna yapılan baskın, korsan hareketlerin gerçekleşmesi, yakın zaman önce gerçekleşen Cezair’de rehin alma olayları ülkenin sınırları dışında asker savunma sistemleri kurmasının önemini teyid etmektedir.

Her ne kadar Federal Yasanın "savunma hakkında " kısmına yapılan 2009 yılındaki ekleme Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin sınır dışı kullanımına izin veriyor olsa da ordunun harekât tarz ve usulu tayin edilmemiştir. Bunun dışında bölümler seviyesinde operasyonel yararlanmaya dair sorunlar da çözülmüş değildir. Bu kapsama ülke sınırlarında geçişe dair basit prosedür, yabancı devletlerin hava ve kara sahalarından faydalanma, üzerinde bulunulan ülkenin egemen kuvvetleri ile karşılıklı harekat ve diğer sorunlar dahildir.

Söz konusu problem hakkında ilgili bakanlık ve müdürlüklerin bilimsel örgütleri ile ortak çalışma yürütülmesi gerekmektedir.

Silahlı kuvvetlerin yurtdışında kullanım şekillerinden biri barışçıl operasyonlardır. Bu tür harekâtların muhtevası içine geleneksel ordu harekâtı dışında özel harekâtlar da dâhil edilebilir: özel, insani, kurtarma, tahliye, sağlık ve diğerleri. Günümüzde bunların sınıflandırılması, özü ve muhtevası henüz net olarak yapılmış değildir.

Bunun dışında düzenli bir ordunun çözmesini gerektirecek barışı sağlama amacıyla yapılacak bir harekatın karmaşık ve çok boyutlu görevleri onun prensip olarak başka bir sistemle eğitilmesi sini gerektirecektir. Elbette ki barış gücünün görevleri çatışan tarafları ayırmak, barışçıl nüfusu korumak ve kurtarmak, çatışma potansiyelini düşürmeye yardım etmek, asayişi sağlamaktan ibarettir. Bütün bunları gerçekleştirmek bilimsel çalışmalarla mümkündür.

3.Saha Hakimiyeti

Nüfusu düşmanın özel operasyon güçlerinin hareketlerin amaç ve iletişiminden korumak günümüz çatışmalarında özel bir önem kazanmıştır. Bu tür operasyonlar gittikçe artan boyutta kullanılmaktadır. Bu sorunun çözümü saha hakimiyetinin örgütlenmesi ve yürütülmesini düşündürmektedir.

Savaş zamanı ordu mevcudunun 4.5 milyondan fazla olduğu 2008’yılına kadar bu sorun sadece silahlı kuvvetlerle çözülmüştü. Ancak şartlar değişti. Şimdi istihbarat ve terörist kuvvetlere karşı harekat ancak ülkenin bütün kuvvetlerinin organize kullanımı ile mümkündür.

Genelkurmay böyle bir çalışma yayınlamıştır. Bu çalışma, “savunma hakkında” Federal yasadaki değişikliklerle ile birlikte çökmüş olan saha savunması örgütlenmesinde daha açık bir yaklaşıma dayandırılmıştı. Yasa tasarısının kabul edilmesi ile saha savunması sisteminin daha açık tanımlanması gerekmekte, yasal olarak bu sistemde değişik ordu, askeri birlik, organ ve değişik devlet yapılarının rol ve yer alması icap etmektedir.

Bu bağlamda hem çok departmanlı kuvvetlerin kullanım biçimi hem de modern şartlarda onların alan savunmasında, düşmanın terörist ve ayrılıkçı kuvvetlere karşı savaş usullerine dair ayrıntılı tavsiyesine ihtiyaç vardır.

Afganistan ve Irak’taki askeri harekâtların tecrübeleri, silahlı kuvvetlerin yeni dönem çatışmalarına katılımının rol ve derecesi, görev listesinin oluşturulması, askeri harekat tarzı, askeri kuvvet kullanımının sınırlarının belirlenmesi konularında Rusya Federasyonu’nun çeşitli bakanlıkların ve müdürlüklerin Bilimsel örgütlerinin ortaklaşa çalışmasının gerekliliğini göstermiştir.

Önemli bir sorun da orduların interspesifik yapısın göz önünde tutularak karar vermede destek olabilecek bilimsel – metodolojik kadroların geliştirilmesidir. Kadrolarında asker bulunan bütün dâhiliimkânlarda araştırma yapmak gerekmektedir. Bu noktada problem sadece mevcut düzende bunun icrasına engel olan unsuru tespit etmektir. Yeni modellere ihtiyaç vardır.

Askeri çatışmaların yapısının değişmesi, silahlı mücadelenin imkânlarının gelişmesi, onların şekil ve imkânlarının kullanımı, genel güvenlik sisteminde yeni gereksinimleri zorunlu kılmaktadır. Bu durumda da bilimsel faaliyetler için unutulmaması gereken bir başka güzergâhtır.

4. Emirler Gereğince Fikir Üretmek Mümkün Değildir

Günümüz yerli askeri ilimlerinin durumu ülkemizde İkinci Dünya Savaşı arifesinde zirvede bulunan askeri-teorik fikirlerle kıyaslamamak gerekir.

Elbette ki bu durumun hem objektif, hem de sübjektif nedenleri vardır ve bunun için şahsen birini suçlamak yanlıştır.

Bunu kabul edenlerin şunu reddetmesi mümkün görünmüyor:O zamanlarda ne doktor vardı, ne doktora öğrencisi, ne bilim okulu vardı ne de bilimsel alan. Parlak fikirleri olan sıradışı insanlar vardı. Bu kelimenin olumlu anlamı ile onlara “bilim fanatikleri” derdim. Belki de günümüzde tam da böyle adamları yetiştiremiyoruz.

Her ne kadar savaş öncesi dönem fikirlerine göre yazılmışsa da Komutan Georgiyİsserson’un “Yeni Savaş Biçimleri” isimli kitabı buna örnektir. Bu kitapta Sovyet askeri teorisyeni şunu öngörmüştür. “Artık savaş çıkmayacak. Artık savaş, kuvvetlerin silahlanmasından çok önce başlayacak. Seferberlik ve askeri yığınak, 1914 yılında olduğu gibi orduların saldırısından sonraki dönemde değil, fark ettirmeden, adım adım olmak üzere çok öncedenyapılacak.” “Vatanının kahini”nin kehaneti trajik biçimde doğru çıktı. Genel Kurmay Akademisi profesörünün çıkarımlarına kulak kabartmamamızın bedelini vatanımız kanla ödedi.

Buradan bir sonuç çıkıyor. Yeni fikirlere, sıradışı yaklaşımlara, askeri ilimlerde farklı bakış açılarına karşı küçümseyici muamele yasaklanmıştır. Ayrıca icracılar tarafından bilime yönelik küçümseyici muameleler de kabul edilemez.

Sonuç olarak şunu söylemek isterim ki, düşman ne kadar güçlü olursa olsun, onun güçleri ve silahlı çarpışma taktikleri, onları uygulama biçimleri ne derece yetkin olursa olsun bunlarda daima bir zayıf taraf bulunur ve bu da denk bir reaksiyon imkânının varlığına işaret eder.

Bu bağlamda biz, önde gelen devletlere yetişmek için yabancı devletlerin tecrübelerini kopyalamak zorunda değiliz, önleyici taktik uygulamalı ve kendimiz daha ileri bir durumda olmalıyız. Burada askeri ilimlere önemli rol düşüyor.

Seçkin Sovyetler Birliği bilim adamı AleksandrSvyeçin şöyle yazmıştır:“Savaş halini önceden tahmin etmek zor değildir. Her bir savaş için stratejik bir harekât hattı geliştirmek gerekir, her bir savaş, bir şablona uymayı değil, kendi mantığının saptanmasını icap ettiren net bir fırsat sunar.”

Bu yaklaşım günümüzde de güncelliğini korumaktadır. Gerçekten de her bir savaş, kendi mantığını, kendi özelliğinin kavranmasını gerektiren münferit bir fırsatı bünyesinde barındırır.Bu yüzden Rusya’nın ya da bizim müttefiklerimizin çöküşü anlamına gelebilecek savaşın niteliğini önceden kestirmek çok zordur. Üstelik de bu sorunun çözülmesi gerekmektedir. Askeri ilimler dünyasında yapılan ve işlevsel olarak teorik öngörü sağlamayan her bilimsel çalışma değersizdir.

Genel Kurmay, günümüzde askeri ilimlerin önünde bulunan birçok problemin çözümünde, bünyesinde önde gelen askeri bilim adamları ve itibarlı uzmanları toplamış olan Askeri İlimler Akademisine güvenmektedir.

Makalenin Rusça Adı: "ЦЕННОСТЬ НАУКИ В ПРЕДВИДЕНИИ"http://vfes.ru/vpk_08_476.pdf adresinden temin edilebilir. Tercümedeki katkılarından dolayı Resul Şahsi’ye teşekkürlerimi sunarım.

Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı VALERY GERASİMOV

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR