F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)
F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)
0 Yorum
25-08-2021

Coğrafya F. Braudel ve Annales tarihçileri: Tarih yazımının önemli bir kesimini oluşturur. Ama bu coğrafya daima kültür ve fiziksel mekân arasındaki etkileşimi farkında olan bir “beşerî coğrafya” olmuştur. F. Braudel gündelik yaşam yapıları 1967 Maddi Uygarlık 1. cilt adlı yapıtında 1500 de 1800 dek uzanan bir zaman diliminde tüm dünyayı kapsayan geniş anlamda karşılaştırmalı ve bir çerçeve içerisinde Avrupa'ya odaklanarak yaşamın maddi yönlerini kapitalist kuramları ortaya çıkmasının yanı sıra sağlıkta, yiyecek ve modaya değil çeşitli somut yönlerini ele alır (14).

“F. Braudel” bir uygarlık temelde insanların ve tarihin çalıştığı bir mekandır. Hatta her uygarlık bile mekanla tanımlanır. Kimi zaman mekâna indirgenir: bu uygarlık belli bir zaman içindeki belli insanların eski yerine yerleşmesinden başka bir şey değildir. Afiyet tarih aşılmaz ufku barındırır belirler temellendirir. Coğrafi tarih her şeyi emreder ve F. Braudel’in arzuladığı bütünsel tarihin gerçekleşmesini sağlar (15). Maddi uygarlık 1. Cildinde” Mısır olmadan ya da Azteklerin dev piramitleri cuzconun koskocaman duvarları ya da Macho Picco’nun etkileyici harikaları olmazdı.” Akdeniz kapitalizmin sınır merkezlerini yitirmesi coğrafi bir devrim sayesindedir. İngilizlerin ve sterlinin hegemonyasında esasen coğrafyanın bir temeli vardır. Ve bu durum ada olması nedeniyle kısıtlanmış bir ülkenin saldırgan gelişimine bağlıdır. İnsanlar ve örgütler geçicidir. Kalıcı olan Akdeniz'dir. (16).  Fernand Braudel coğrafi determinizmi çok ön plana çıkarır coğrafya insan üzerinde kökeni çevrede doğada toprakta bulur (17). İklim coğrafyaya bağlı olarak insanların yaşamlarını da etkisinin ekonomik gelişmelerin seyrinde etkili olmuştur. Kuraklık ve benzeri olaylarda insanların göç olgusu ile karşılaşmalarını kapitalizmin kriz ve bunalım dönemlerinde iklim etkili olmuştur. F. Braudel Uygarlıkların Grameri adlı yapıtında uygarlıklar mekanlardır. Uygarlıklar harita üzerinde yerlerini belirlemek her zaman mümkündür. Uygarlıkların gerçekliklerin esas bölümü onları coğrafi yerleşimlerinin zorlama veya avantajlarına bağlıdır. F. Braudel uygarlık sınırları aşağı yukarı sabit bir mekana bağlı olarak da kendine özgü coğrafyaya bağlıdır, bu onun coğrafyası olup bazıları için sürekli olan bir uygarlıktan diğerine asla aynı olmayan bir olanaklar ve zorlamalar demeti oluşturmalıdır. Uygarlıklar ortaya çıktığı coğrafya ile özdeştirler. Uygarlıklar dirençleri, rızaları, süreklilikleri yavaş dönüşümler gerçekleştirir. Coğrafya ile tarih süreklilik bir iletişim içinde birbirini etkiler. Uygarlıklar tarihi böylece uzun tarihlerin en uzunudur. Uygarlıklar yükselirken görüş alanın genişlemesinde olduğu gibi Hint coğrafyası olmadan Hinduizm, Çin coğrafyası olmadan Konfüçyüsçülük, Arabistan coğrafyası olmadan İslam dinini anlayamayız. Ortaya çıkan her din kendi coğrafyasının özelliklerini barındırır. F. Braudel bunu uzun süre kapsamında değerlendirerek uygarlık teriminin içine yerleştirir.

Abdullah Öcalan tıpkı F. Braudel zaman tarife mekân boyutunda kopuk sosyal bilimleri eleştirmektedir. Zaman ve mekân boyutunda kaçan anlatımları boş olay yığınları olarak değerlendirirken yöntem konusunda F. Braudel aynı yöntemi benimsemiştir. Braudel’in tarihe getirdiği kısa süre olaysal tarih konjoktürel süre devreye kriz süresi ve uzun süre yapısal süre kavramlarını Abdullah Öcalan kullanır. Abdullah Öcalan uygarlık çözümlemesinde merkezinde Mezopotamya olarak değerlendirirken coğrafi tarihi, F. Braudel gibi coğrafi determinizminde kaçırır. Coğrafyanın Sümer kent sisteminin ortaya çıkmasında etkili olduğunu belirtir. Sümer ziggurattı uygarlığının tüm devletler sınıf ve kent yapısı ile şekillendiği dölyatağı olarak değerlendiriyor. Güney Mezopotamya'da Uruk şehir devletinin gelişmesiyle beraber ana Nehir ve kolları ile dünyaya yayıldığını belirtir. Mısır uygarlığı, Çin, Hint uygarlıkları gibi Sümer kent devletinin kolonileridir. Günümüzdeki ABD İmparatorluğu bildiğimiz Sümer sisteminin taklidini den başka bir şey değildir. Milattan önce 2000 yıllarda Güney Mezopotamya'da uygarlıksal bir kriz olduğu anlaşılıyor. Toprağın aşırı tuzlanması sulamaya bağlı olarak verimlilik düşer. Uruk'un diğer kolonileri kuzeyde Babil Asur, doğuda Elam, batıda Mısır uygarlığı bu krizden güçlenerek çıkmıştı. Sistem yoğunlaşan iktidar devlet kapitalizmi salgılamıştır. İktidar ve devletin bizzat tekel ve sermaye olduğu gerçekliktir. Zaten bunlar sermaye olmasalardı sermaye salgılamaları da mümkün olamazdı. (18). Toplumsal gelişme de kültür ve uygarlığın yerine mekânı ve zamanını anlamdırma yapacağımız tarih değerlendirmeleri eksik kalır. Uygarlıklar farklı mekân ve zamanlarda çalışabilirler. Mısır Sümer, Pers, Grek-Romen, Hristiyan, İslam, Çin, Aztek, Avrupa uygarlığı gibi hepsinde benzerlik gösteren şehircilik, sınıflılık ve kentliliktir. (19)

Venedik Amsterdam ve Londra üçgeninde yoğunlaşan kapitalist sermaye birikimi konusundaki açıklamaları eksiklik taşıdığını belirten Abdullah Öcalan hegemonik iktidar aygıtları arasındaki mücadelenin sıçraması olarak değerlendirir.  Merkezi uygarlığı milattan sonra 1500'lü yıllarda Avrupa'ya kayması uygarlığın yol açtığı sorunların altında yıprandığını yenilmekten yorulmuş, toplum enkazına dönmüştür. Abdullah Öcalan bu konuda I. Wallerstein aynı fikri paylaşır. Amsterdam-Londra hattı gelişen yeni hegemonik modern kapitalizm şahlanmış bir ata benzetmektedir. Ortaya çıkan ticari kapitalizm feodal devlet imparatorluk ve kent devletlerin bu sistemin gelişmesinde belirleyici rolünü olduğunu belirtir. Protestan ahlakınında bunda rolü olduğunu çünkü Protestan ahlak kapitalizme zihniyeti boyutuyla onu tanımlıyordu. Kapitalizmin üç sacayağını Abdullah Öcalan tanımlarken ulus-devlet endüstriyalizm azami kar birbirini tamamlayan süreçler olarak değerlendirir. Devletleri borçlandırma yoluyla çok büyük sermaye biriktirdiği burjuvazinin sınıf olarak örgütlenmesinde bu yönü gelişmelerin belirleyici rol oynadığı bilinmektedir. Ekonomik temel altyapı ile siyasi askeri yapılardan üstyapılardan hangisi öncelik taşır bunlar çok önemli değil. Kapitalizm ekonomiyi kurutan işsizliği doğuran devlete iktidarla kaynaşıp güçlü ideolojik hegemonya araçlarını kullanan geniş bir şebeke örgütleme olarak değerlendirir son dönemde tavizci işçi kesimi de bu örgütlenme ile eklenmiştir. (20). F. Braudel kapitalizm tahlilinde üç zamanlı süre kavramını kullanmıştır. Tarihçiler açısından F. Braudel’i zaman zaman, toplumsal zaman ve bireysel zamanı ayırma ve “lo lanque” erime ile bilinen zamanın önemini vurgulama girişimidir (21). F. Braudel üç farklı zamansallık etrafında üç farklı eksen etrafında eklemlenir. Olaysallık konjonktürel zaman, döngüsel zaman nihayet uzun sürer, böylece zamanın farklı katları ve çeşitli zamansallıkları arasında farklılıklar ayırt edilebilir. Olayların konjonktürel ve uzun süre birbirine bağlı kalır. Zamansal birlik, birden çok düzeye bölünse de bu düzeyler onları tek bir küme içinde birleştiren Global bir zamansallığa bağlı kalır. (22) F. Braudel zaman, süre ve tarih kendini tüm beşerî bilimlere fiilen dayatır. Ya da dayatması gerekir. Tarihin emelli insanı olguların bütünlüğünü yeniden oluşturmaktadır. Bu olgulara kendi yerlerini yalnızca tarih verebilir. Tüm kısmi bilgilerin etkisini yalnızca ölçüp bilebilir. F. Braudel için yapı mimarıdır. Bir araya getirme drama, sanat bir gerçeklik için de saptanabilir ve gözlemlenebilir. F. Braudel deki yapı doğrudanlık içinde görünür ve erişilirdir; temel özelliği diğer olgulara hüküm etmelidir. Bu da uzun vadede ona diğer zamansal ritimler karşısında ve özellikle olaysallık karşısında önemlilik kazandırır. F. Braudel'in yaklaşımı bilinçli olarak kapsayıcıdır tüm bölümleri hudutları ve araştırma alanının birliğini disiplinler arası olarak kabul edilmesini ister.

F. Braudel'in uyguladığı zamansallıklar büyük cerrahi işlemlerdir. F. Braudelci söylemin anahtar sözcüğü karşıtlıktır. Her şeyin her şeye etkilemesi hem de karşılık olarak matematiksel olarak şöyle denklemle eşitleyebiliriz; ekonomi siyasettir, kültürdür, toplumdur, kültür ekonomidir, siyasettir, toplumdur. F. Braudelci tarih ve zaman süre ister istemez dünya çapında bir tarihtir; görüş alanı geniştir ve mümkün olduğunca en uzun zaman ve en geniş zaman dolayısıyla karşılaştırmalı yöntem hâkim olmayı amaçlar (23).  F. Braudel bireyleri ve olayları bağlamları ortamlarına yerleştirmeye uğraşır ama bireyleri ve olayları bunların asli bir önem taşımadıklarını açar ve çıkarma pahasına kavranabilir kılar. F. Braudel'e göre olaylar tarihi her ne kadar insani bilgiler bakımından çok zengin olsa bile yüzeyseldir. Olay odaklı tarihe dalgaların güçlü omuzlarında taşıdıkları yüzey çalkantıları köpüklerin uç noktası olarak betimler. Bunlara güvenmemeyi öğrenmeliyiz. Geçmişi anlamak için dalgaların altına dalmak gerekli (24). A. Öcalan, F. Braudel'in üç farklı zamansallık tarih anlayışının tarihin anlamlandırılmasında olumlu bulur. I. Wallerstein F. Braudel üç boyutlu zamansallığı anı ekleyerek dört boyutlu zamansallığı ön plana çıkarır. 

Abdullah Öcalan dört boyutlu zamanı şöyle tarif eder;

A- En uzun süre 4. buzul dönemi sona ermesinde sonra gelişen Neolitik Devrim de ana Nehri oluşturan verimli Hilal toplumuna benzer bir buzul dönemin ya da nükleer bir felaket önlenemeyen bir hastalık veya benzeri nedenlerle varlığını fiziksel olarak sürdüremez bir duruma gelinceye kadar geçerliliğini sürdürmek durumundadır. Çin ve semitik kökenli kültürler bir eköl olarak uzun süre toplumunda yer alırlar. Temel kültürel toplumu kavramını bir bu süre karşılığında kullanabiliriz (25) “En uzun süre “kavramı temel kültürel toplumda her türden devlet sanat ve hukuk kurumlarına ekonomik politik ve diğer temel kurumlara yer vardır.

B- Yapısal sure kavramını toplumsal gelişme de temel kurumsal dönüşümlere ayarlayabiliriz. Neolitik toplum temel kültürel toplum süreleri ile iç içe yorumlanabilir. Yapısal süreleri en temel kurumu devlet kuruluşları ve yaşamları olmakla birlikte devletle var olan hiyerarşik sınıflar devlet sınırları olarak mı öztoprak vatan devlet biçimleri olarak, rahip devlet hanedanlık, Cumhuriyet ve ulus devletler en önemli konularıdır (26).

C- Orta ve kısa süre konuları hem sayısal hem de niteliksel olarak çoklu olay ve olgulardır. Tüm kültürel ve yapısal değişim dönüşüm olayları kısa ve orta sürelerin kanallarıdır. Örneğin ekonomik bunalımları, siyasi rejim değişiklikleri, ekonomik, sosyal, siyasal ve eylemsel her türlü örgütlü kuruluşu bu kapsamda düşünebiliriz. Bireyin tüm toplumsal ve toplumsallaşma faaliyetleri de kısa sürenin baş konularındandır. (27) Kısa süre dahilindeki olayları pozitivist sosyoloji diyebiliriz. Özellikle politik dönemlerde olaylar ağırlık ve belirleyicilik kazanırlar. Sosyolojinin temel ürünün sosyoloji ve yapısal sosyolojisi ile birlikte kolaysal anlatım olan pozitivist sosyolojinin bütünleştirilmesi tamamlayıcı nitelikte olacaktır (28).

D- Ayrıca toplumsal olaylar dahil tüm evrensel olaylar ve oluşumlar kuantumsal ve kaotik dediğimiz bir ortama gereksinim duyarlar. Kuantumsal ve kaotik ortamlar yaratılış ortamlarıdır. Atom altı parçacık ve dalga sesi olarak kuantum bambaşka olanaklar ortaya çıkarır. Özgür tercihler ozonlardan tutalım aynı anda farklı iki şey olmak kuantum fiziğinin temel özelliğidir. Abdullah Öcalan tıpkı I. Wallerstein gibi sistemin kriz dönemlerinde ortaya çıkan bireyin belirleyici etkisini önemser. Buna özgürlük sosyolojisi diye kavramlaştırır. Özgürlük sosyolojisinde bireyin kaotik ortamda yeni bir sistemin kurulma aşamasında özgür determinist kaos olarak adlandırılır. Özgürlük sosyolojisinde sistemler altı üst oluşlarında niteliksel sıçramalar yapılır. Bu nitelikli sıçramalar tarihte görüldüğü gibi bazen tarihi ileriye götürür bazen de geriye götürebilir. Önemli olan yeni bir sistemi oluştururken kaos anında çoklu seçeneklerde toplumsal mücadele biçimlerinin niteliksel müdahalelerine bağlıdır (29). Abdullah Öcalan N. Bohr'un sadece tarihte aynı anda hem oyuncu hem de seyirci olmamızdır. Priqqelrenin ileri sürdüğü üçüncü halin olanaklılığı determinist kaos olarak adlandırılır. Preqoyire şunu söyler;” olasılıklar… Dinamik bir içsel anlam kazanır”.  Bu durumda sistemin kaotik durumlarında çatallanma ortaya çıkar. Bu durum bir üçüncü halin olanaklığı durumu oluşturduğunu belirtir. Kavram olarak özgür birey; özgürlük sosyolojisinde ortaya çıkar. (30) Abdullah Öcalan Fernand Braudel’in belirtmediği astronomik süre kavramını geliştirir. “astronomik süre” evrenin oluşumunu gelişimini inceler. Evrenin ömrünü tartışır. I. Wallerstein buna ebedi uzay zaman kavramı olarak açıklar. 

F. Braudel özgür irade değinmediği zamansızlıktır.  I. Wallerstein beşinci sosyal zaman içerisinde dönüşüm zamanı Abdullah Öcalan özgürlük sosyoloji, priqoqine determinist kaos yani düzenin daima bir süreliğine var olduğunu fakat düzenin aynı ölçüde geçerliliği çözümü olduğu noktaları ulaştığı zaman düzenin kaçınılmaz olarak kendi kendine yıktığını ve bir çatallama durumunda yapılacak seçimlerin doğal olarak önceden belirlenmeyeceğini  savunur, bu bizim bilgimizin eksik oluşu ile değil önceden bilmenin imkansızlığı ile ilgili bir meseledir (31) Abdullah Öcalan I. Wallerstein gibi House dönemlerinde örgütlü birey ve yapıların tarihin önemli noktalarında çok önemli görevlerinin olduğunu belirtir. Düşünsel sonuç psiko-politik sonuçtan daha önemlidir. Yapısal kriz onları sisteminin denge durumundan çok uzaklaşıp çatallanmaya yaklaştığı anlardır. (32) Bu kriz onların da önceden tahmin edilebilecek tek şey mevcut sistemin var olmaya devam edemeyeceğine dair; çatallanma anında hangi çatalın seçileceği önceden tahmin edilemez. Öte yandan bir çatallanma anında eğrinin salınımları daha şiddetli olduğu için her çeşidi daha belirgin bir etkide bulunarak bu durum geniş ölçekli girdilerin çok küçük bir değişim yarattığı normal dönemlerde ki durumla tam bir tezat oluşturur (33). Toplum sağlık tarafından eşsiz bir kabiliyete erişen emniyetindeki müthiş esneklik ve yol açtığı yaratıcılık nedeniyle Bir nevi zihniyet sosyolojisi diyebiliriz. Kent sınıf devlet ve uluslararası ticaret kriz dönemlerinde iktidar karşıtı güçlerin pozisyonu önemlidir (34).

Wallerstein devletlerarası sistem dünya üretimi dünyanın Emek gücü dünya insanların refahı devletin toplumsal bütünlüğü ve bilgi yapılarıdır (35). Abdullah Öcalan ve I. Wallerstein kaos kriz dönemlerinde ki yeni tarihsel sistemlerin ortaya çıkmasında birer fırsat olarak görürler. Mevcut düşünsel krizin sistemdeki yapısal krizi yansıttığını belirtirler. Aslında bu bizim açımızdan zorlayıcı bir mecburiyet olduğu kadar fırsattır. “Dünyanın yeniden sihirle doldurulması etrafında yeni bir vizyon inşa edilmesi İçinde bulunduğumuz bu evrimsel dönüm noktasının bizim açımızdan daha iyi mi? Yoksa daha mı kötü olacağı” sonuçlar gösterecektir. V. Charles’i incelemek bize tarihi seçimin öngörülemez olduğunu hatırlatır. Krizdeki sistemler en sonunda kaotik dönemlere ve çatallanmalara varır. Seçimler yapılır. Tıpkı

1500'lü yıllarda modern dünya kapitalist sistemin Batı Avrupa merkezli olarak kurulması gibi bu seçimler bir kez yapıldı mı, bunlar kendi döngüsel ritimler ve uzun dönemli eğilimlerle birlikte kendine ait bir yaşamı olan yeni sistemlerinin kurulması ile sonuçlanır (36). Sistemsel kriz zamanlarında tarihçilerin fazladan sorumlulukları olur. Tarihsel toplumsal sistemlerin normal işleyişi zamanlarında tarihçilerin ne yaptıkları çok önemli değildir. Ama bugün gerçekten de sistemle bir kriz içindeysek durum oldukça farklıdır. Çünkü tanım gereği kriz içine giren iyi işleyen bir sistemden oldukça farklıdır; yeşil alan bir sistemde dalgalanmalar görece küçüktür. Ve bireysel çabanın etkisi sınırlıdır. Kriz içine giren bir sistemde, (bir kriz durumunda) ise dalgalanmalar büyüktür. Kriz durumlarında tarihçilerin yazdığı birden çok önemli olmaya başlar. (37).

   MÜRSEL YILDIZ

   2.BÖLÜM

 

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA( 2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (11.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 2

“SOSYAL BİLİMLERDE DEVRİM” YOLUNDA TARİHSEL-TOPLUM AKADEMİLERİ

TÜRK DEVLETİNİİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA ÖZGÜRLÜK PROBLEMİNE BAKIŞ

‘ULUSLARARASI SESSİZLİK TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANIMINAZEMİN SAĞLIYOR’

BİZİM ÖYKÜMÜZ BİR HALKIN DİRİLİŞ ÖYKÜSÜDÜR

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -1-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (12.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (13.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAH SALDIRILARININ ARKASINDA HEGOMONİK GÜÇLER VAR

PKK'NIN KURULUŞUNUN ANISINA (4.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -2-

TÜRK İKTİDARININ ÇIKMAZI, CHP'NİN“AÇILIMI” VE HDP

BUGÜNKÜ GERİLLA RUHU BÊRÎTAN'IN RUHUDUR