DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI
DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI
0 Yorum
26-08-2021

Munzur, kelime kökeni olarak bölgenin daha eski uygarlığı olan Ermenice bir terim olarak kabul edilir. Mendzooor teriminden geldiği iddia edilir; ulu, büyük su anlamına gelir.

Toplumların yaşam kaynakları ile kutsalları bir ve aynı olabiliyor. Bu aynı zamanda bereket kaynakları olarak da ele alınabilir. Dersim’in çevre dağlarının ayrı ayrı kutsallaştırılmış tepelerinden, koyaklarından beslenerek bir’lenen Munzur suyu, Peri ve Pülümür çayı gibi nice vadiden akan çaylarla güçlenerek Dersim için olduğu kadar, devamı olan Fırat’a katılarak mitolojisinde ve yaşam kaynaklarında değişime uğrayarak verimli ve bereketli ovaların devamlılığını sağlıyor.

Munzur suyunun yaşam kaynağı olması Munzur Baba üzerinden mitolojik anlatımlarıyla bölgenin inanca ve kutsala dair amacını ve sırlarını da ele vermektedir. Munzur, kelime kökeni olarak bölgenin daha eski uygarlığı olan Ermenice bir terim olarak kabul edilir. Mendzooor teriminden geldiği iddia edilir; ulu, büyük su anlamına gelir. Etimolojik olarak terimin daha eski bir anlamı yoksa, kökeninden de anlaşılacağı üzere, insanlık Munzur’un doğasal enerjisiyle buluştuğunda, onu yüce ve kutsal saymıştır. 

Munzur suyu birçok gözeyle daha çıkış noktasından birleşip hızla bir nehir havasına bürünür. Gözeler dağın içindeki denizden, bir yerden değil de çok yerden faş ederek alenileşir. Dört Kapı Kırk Makam, Munzur gözelerinin aynı kaynaktan ayrı ayrı doğumu ve yine bir olup kâmilleşmesiyle örtüşür. Gözelerin başladığı nokta kutsallığın da merkezidir. Adakların sunulduğu, kurbanların tığlandığı ana nokta gözeler ve çevresidir. Fırat nehrine kavuşuncaya kadar da bu kutsallık noktalarını yitirmez. Munzur dağının zirvelerinde ve eteklerinde Munzur’la ilişkilendirilen birçok nokta itikadın devamı olarak taçlanır. Alevi itikadının merkezi konumunda olan Ana Fatma’nın ve Hızır’ın makamları da Munzur yakınında, vadi çevresinde bulunmaktadır.  Munzur’un suyu da taşı da her noktasında şifa ve bereket kaynağıdır.

Munzur suyuna taş atılması ikrar vermekle bir ve aynıdır. Munzur’a atılan taşlar ikrardır, verilen sözden, adanan adaktan dönmemektir. Munzur Yol’u, Hakk’ı, Hızır’ı temsil eder. Dersim Katliamı öncesinde birlikte ve ortak hareket etmenin, dayanışmanın, ihanet etmemenin, direnişin simgesi Munzur’a atılan çakıl taşlarıyla kararlaştırılmıştır. Munzur’un kerameti ikrarları mühürlemesindedir.

Düzgün Baba’nın kerametiyse, kışın dahi hayvanları besleyecek yeşillikler barındırmanın, Hıdır/Hızır olmanın yarenliğidir.  Haksızlığa uğramış insanın “davamı Düzgün Baba’ya bıraktım” demesi, onun koruyuculuğuna sığınılması, adaletiyle zorda olanın yareni görülen Hızır’ın kapısı, rahmi ve rahmanı olmasıdır. Düzgün Baba zirvelerine evlatlar versin diye ziyarete çıkılır. Dersim’de Düzgün, Hıdır adının çokluğu bundandır. Onlar Düzgün Baba’ya, Ana Fatma’ya, Munzur Baba’ya ya da tümüyle Hızır’a; ab-ı hayata adanmış evlatlarıdır. Evlat, ocağın sönmeyen ateşi misali Dersimli’nin ikrarı, nişanı, “teberik”i, doğaya sığınmanın belleği, bereketidir.

Munzur Baba’da, Düzgün Baba’da çobandır. Keçileri, koyunlarıyla yaşayan halk bilgeleridir. İkisinin hikayelerinde de benzerlikler söz konusudur. Ortak erdemler işlenir. Munzur Baba oluşturduğu heybetli gözelerinde sırra kadem basar. Baba Düzgün’ün ise ihtişamlı tûjikleri/tepeleri, kayalıkları vardır. Düzgün Baba’da, Munzur gibi dağın içine doğru sırra kadem basar. 

Alevilerin Kaybı, Kayıp Sırrı

Alevilerin gözünde Munzur suyunun, Baba Düzgün’ün bereketli yaratıcılığının döngüsü gittikçe değişmiştir. İslami literatüre doğru çekilmeye başlanan mitolojisi, Hızır’ı, ritüelleri, söz dağarcığı toplumsal bir yanılmadan öte, Aleviliğin İslami ilamlarla hükümlenmeye başlamasıdır. Bu nedenle belleği olan mitolojisinde de değişiklikler gittikçe artmaktadır. Bu aynı zamanda Düzgün Baba makamları yakınlarına kurulmuş olan ziyaret noktalarında, Cemevlerinde de örgütlenen bir durumdur. Dersim’in toplumsal aidiyetlerinin Düzgün Baba ve Munzur Baba kerametlerine bağlı olarak yapılanan gelenekleri üzerinden yürütülen itikatların hızla İslami simge ve ritüellere bulandırılıyor.  Munzur mitolojisindeki “hac” motifi bu sürecin toplumsal olarak kabulü yanında, arketipinin/ilk halinin ne olduğunun kaybıyla da sonuçlanmıştır. Ritüel ve adak geleneği içinde su tapınımlarının nasıl sürdürüldüğünün belli olmasına karşın, çocuklara Munzur ve Düzgün, Hıdır vb. adlar verilmesiyle de simgesel boyutu anlaşılmaktadır. Ancak inançsal olarak toplumsal kopuşun hızlanması gönüllerdeki dilin susmasına ve egemen İslami kaidelere göre üretilmesine neden oluyor. Osmanlı’nın, Cumhuriyet’in katliamla başaramadığını Dersimli kendi eliyle, diliyle gerçekleştiriyor.

Munzur suyunun üzerinde kurulan ticari rekabet gelecekte pazar açısından daha da değerli olacağını gösteriyor. Dersim’in neredeyse her tepesine kurulmuş olan kalekollarla Düzgün Baba’nın nefessiz bırakılması birleştirildiğinde ise ritüellerin neden terk edilmeye başlandığını hikâyesini belirliyor. Sadece ziyarete giden patika güzergâhları ile gittikçe sınırlanan Düzgün Baba kendiliğinden bir sinmişliğin içine çekilirken, Munzur suyu da nice yerinden sondajlanarak bir yandan yaralanıyor bir yandan da doğası değişiyor.

Dersim Düşerken

Alevi geleneğinde önemli iki unsur olan yüksek tepelerin ve su kaynaklarının kutsallaştırılması doğa takvimine bağlıdır ve bu tapımlar Hızır ile birleşerek yaşama taşınır. Ancak doğa takviminin takip edilmesi neredeyse tükenmek üzere. Dersim, Alevi yaşam alanının güçlü simgeciliği ve simgelerin mitolojiyle ilişkilenmiş sırrı, kerametlere yüklenilmiş olan inançsal varlıkları zamanımız insanının insafsız sömürü araçlarına teslim olmuş.

Bölge mezarlarında inançsal kirlenmenin bilinçli-bilinçsiz arttığını, arttırıldığını görebiliyoruz. Üstelik bu mezarların kadim mezarların terk edilerek hemen yeni İslami mezar geleneği şeklinde oluşturulmasıysa ayrı inancını terk etme örneğidir. Geçmişin tüm izlerinin, simge ve anlatımlarının hızla silinmesi için görünür-görünmez bir karşı duruşun özendirildiği, örgütlendiği, hizip bir İslamcılık kalıbı temellendiriliyor. Taş işçiliğin yegâne örnek ve simgelerinin mezar taşlarından fışkırdığı Dersim, şimdi bilinçli bir İslami “el fatiha”yla donanıyor. Düzgün Baba adına kurulmuş olan Cemevi kütüphane rafları Düzgün Baba adının geçtiği gülbankler, ritüeller silinerek İslami ilmihaller, Yasin vs kitapçıklarıyla doldurularak dini İslam’a ve şeriatçı misyonerlerine mahkûm edilmiş durumdadır.

Dersim’in niyaz makamları Alevi bilincinin, düşünme duygusunun tümüyle ranta tevdi edildiği, ikram, adak, kurban gibi öznelerin bağışa, bahşişe çevrilip iç edildiği hanelere, hanlara çevrilmiş. Alevi inancının bariz sömürü ağının anlaşıldığı mekânlar durumundaki Cemevlerinin toplumsal hizmet adı altında amaçsız kalışı, inançsal tersyüz oluşla bozulmaya uğradığı günübirlik turistik ziyaret ve gezginlere yönelik tutumlardan da anlaşılıyor.

Alevi itikadının, ikrarının en yüksek yabancılaşmasının Munzur’a, Düzgün Baba’ya ulaşması, Aleviler için gidilecek mekânın, sığınılacak yerin kalmadığını gösteriyor. Mihmanın duygudaşlık üzerinden maddi ve manevi sömürüye tabi tutulduğu bu yeni tip “gösterici” Alevicilik, Hızır’ını bu diyarlarda yitirerek çıkarlarla örülü minnet etmeye esir oldu. Alevi dilinin, adak ve ritüellerinin unutulduğu bu arınma merkezleri kapitalin dilini, soygununu kullanarak kendini yeniden üretiyor. Düzgün Baba’nın evcilleştirilemeyen çengel boynuzlu dağ keçileri gibi yorgun ve kendi özüne dönmek için ziyaretlerine niyaza gelen insanları umarsızların, paragözlerin eline düşüyor. Munzur gözeleri pazara dönüşmüş çevresindeki çöpe, kirliliğe direnemeyince dipten çekilmeyi, susmayı seçiyor.

Yıkananın arındığı gözelerin, yalınayak çıkanın ikrar tazelendiği tepelerin dili olsa Hızır’ın, Ana Fatma’nın, Sarı Saltuk’un, Derviş Cemal’in, Cemal Abdal’ın, Baba Kureyş’in, Baba Mansur’un çığlığını dünyanın her yerine yayılmış inananına, musahip evlatlarına, adı Munzur, Hıdır, Fatma, Düzgün ve daha nicesi olmuş evlatlarına duyabilseydi. Her gözesi, zirvesi birer hac merkeziyken şimdi gezi yerine, piknik yerine, bağış ve bahşiş kutusuna dönüşmesi Alevilerin gönül yolculuğunun da sonuna işaret ediyor. İnsansız ve amaçsız gezilere dönüşen yeni bir itikat doğuyor. Taşa niyaz yerine dokunma, suya niyaz yerine suyla oynaşma, çerağı gülbankle uyarma yerine, gülbanksız mum yakma bütünlüğü içerisinde bir toplum çoraklaşıyor. Ne muhabbetsiz, tarıksız, asasız kalan Düzgün Baba dağlarında ne de Munzur Baba gözelerinde Mansur’un darına kalkacak ne cesaret ne de güç bırakıyor. “Önü yar, ardı Zülfikar” olan dağlar, “ne işittiysen, duyduysan onunla dile gel”, “Darda zorda kalanın yareni, koruyup, kollayanı Baba Düzgün olsun” diyen meydanlar bir bir kapanıyor.

Yaşla-kuruyu, iyiyle-kötüyü, ikrarlıyla-ikrarsızı Munzur Baba gözelerinde, Düzgün Baba tûjiklerinde bir arada yaşatabilmek mümkün olur mu? İki inancı değil onlarca inancı koynunda saklayan dağlar, taşlar teslim olmuşçasına İslam’ın sancağını açıyor. Dersim’in yeşil çuhalara sarılı tarıkları, asaları bir bir sırlarını yitirirken, yeşil çuhalı takkeleri, kitapları Meydanlarına doluşmakta.

Dersim’in Yol ve ikrarını, kadim mirasını kim terkeyledi bir bilen var mı? Dersim’in çocukları neye teslim olduklarını görebiliyor mu?

Aşk ile....

HASAN HARMANCI

Sosyal Antropolog

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA( 2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (11.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 2

“SOSYAL BİLİMLERDE DEVRİM” YOLUNDA TARİHSEL-TOPLUM AKADEMİLERİ

TÜRK DEVLETİNİİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA ÖZGÜRLÜK PROBLEMİNE BAKIŞ

‘ULUSLARARASI SESSİZLİK TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANIMINAZEMİN SAĞLIYOR’

BİZİM ÖYKÜMÜZ BİR HALKIN DİRİLİŞ ÖYKÜSÜDÜR

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -1-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (12.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (13.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAH SALDIRILARININ ARKASINDA HEGOMONİK GÜÇLER VAR

PKK'NIN KURULUŞUNUN ANISINA (4.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -2-

TÜRK İKTİDARININ ÇIKMAZI, CHP'NİN“AÇILIMI” VE HDP

BUGÜNKÜ GERİLLA RUHU BÊRÎTAN'IN RUHUDUR