DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)
DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)
0 Yorum
17-09-2021

Yazının bu bölümünde İdeolojik Yerelleşme ve Demokratik Modernite kavramlarına değineceğiz. İlk olarak 2005 yılında Bedreddini Hareket tarafından yayınlanan politik bildirgeyle literatüre kazandırılan ideolojik yerelleşme kavramı, Marksizm’in ideolojik ayağının içinde bulunduğu coğrafyanın tarihsel devrimci dinamikleri ve üretim ilişkilerinin özgünlüğüne dayanarak üretilmesini esas almaktadır. Şeyh Bedreddin’in devrimci bir ideolojinin ancak ‘’insanlara bilmedikleri şeyleri bildikleri kavramlarla anlatmayı’’ esas almak suretiyle taban bulabileceği saptamasından hareketle Bedreddini Hareket, Marksizmi, felsefe, politika/ideoloji ve bilimden oluşan özgün ve dinamik bir yapı olarak tanımlar. İdeoloji, zamana ve mekâna bağlı düşünsel bir üretimdir. Ortaya çıktığı coğrafyanın tarihsel ve kültürel öğelerini de içinde taşıyan, nesnesi ise somut gerçekler olan bir çerçeveye sahiptir. Bilim ise, zamana ve mekâna bağlı olmayan nesnesi soyut gerçeklik olan özgül bir alandır. Bu konuyu bir örnekle açıklayacak olursak; 19. yüzyılın Avrupa’sının konjonktürel gerçeklerini göz önünde bulundurarak hazırlanan Komünist Manifesto’yu, ideolojik ve politik bir metin, 19. yüzyıl kapitalizmi ile 21. yüzyıl kapitalizminin işleyişini net olarak ortaya koyan Kapital’i, Marksizm’in bilim ayağını Tarihsel ve Diyalektik Materyalizmi de felsefesini oluşturan bilimsel bir çalışma olarak ortaya koyabiliriz. Marksizm’ de, bilim ve ideoloji zincirin halkaları gibidir. Teori, evrensel, tamamlanmamış, bütünsel ve determinist bir norm, ideoloji ise yerel, tarihi, tikel ve tamamlanmış bir norm taşır. Bundan dolayı Marksizm’in ideolojik ayağı içinde bulunduğu toplumun yerel ilerici devrimci demokratik değerlerinden beslenir.

Burada Marksizm, aydınlanmacı düşüncenin içinde doğmuş olsa da, kendine has felsefi ve bilimsel materyalizmini oluşturmak suretiyle aydınlanmacılıktan koptuğu saptamasından hareketle ideolojik yerelleşmenin Türkiye düzleminde 2005 yılından bu tarafa hangi düzlemde edindiğine ve edinilmesi gerektiğine dair somut gerçeklere göz atmamız gerektiğini düşünüyorum. Nitekim 2005 yılının konjonktürüyle 2021 yılının konjonktürel ve sosyolojik farklılıklarını görüp yeniyi üretebilmek için dinamik ve anti statik üretim yapmak her devrimcinin görevidir. Türkiye toplumunun çoğunluğunun Türk ve Sünni bir etnik ve mezhepsel aidiyete sahip olduğundan hareketle, egemen dini kültürün Sünnilik etrafında şekillenen, devlet, statüko ve düzenleşen bütünleşen, felsefik olarak da tutucu, anakronik ve dogmatik yanlarının olduğunu saptamamız gerekir. Bu saptamayla beraber demokratik modernite eksenli ideolojik yerelleşmeye referans alabileceğimiz tarihsel devrimci dinamiklerin Sünni toplumun kolektif bilinçaltında ‘’öteki ve zındık’’ kategorisinde yer aldığını da bilmek gerekir. Bundan dolayı ki sosyalist hareketin, din tandanslı yerel devrimci dinamiklere dayanıp sosyolojiyi gözeterek kitleselleşebilme adımları zor, çetrefilli ve karmaşıktır. Şöyle ki Türkiye’de Antikapitalist Müslümanlar başta olmak üzere Devrimci İslam, Sosyalist İslam ve Sol İslam anlayışını benimseyen hareketlerin çıkışlarından bugüne kadar Sünni kesim üzerinde yeteri kadar devindirici bir etkisi olmamıştır. Bunun birçok farklı sebebi olmakla beraber, başından beri devletli din olan Sünni Saltanat İdeolojisi’nde, ideolojik, teopolitik ve felsefi olarak ilerici ve demokrat bir bağlama oturabilecek ve kopuş yaptırabilecek referanslarının olmaması temel sorundur. Bu soruna neşter vurmak için aynı zamanda teolojik eksenli bir dini aydınlanma yapmaya da çalışan bu hareketler, Sünniliğin tarihsel ve teolojik durağan iç dinamiklerinden kaynaklı olarak duvara toslamakta ve ötekileştirilmektedir. Hem dini aydınlanma yapıp hem de bu kitlelere ulaşmaya çalışmak sonunda ödül ve ceza durumunun olduğu, değişmez kurallar bütününün yer aldığı ve içtihat kapısının kapatıldığı bir anlayış için havanda su dövmekten başka bir işe yaramamaktır. Bu hareketlerin ortaya çıkışı ve yapmak istedikleri samimi ve değerli olmakla beraber eksik kalmaktadır.

Şöyle ki Antikapitalist Müslümanlar’ın Yeryüzü Sofrası etkinlikleri başta olmak üzere, söyleşi, konferans vb. çalışmalarıyla doktrini çoğunlukla orta sınıfın egemen olduğu seküler muhitlerde revaç görmüş, Türk, Sünni ve muhafazakar emekçi kitlelerin yaşadığı muhitlerde yeterli karşılığı bulamamıştır. AKM’nin kendisine referans aldığı din tandanslı ihtilal hareketlerinin ve düşünürlerinin neredeyse tamamına yakını da Şii tandanslıdır. Bu da hareketin varmak istediği ve etkilemek istediği yer ile kendini temellendirdiği dinamikler arasında çelişki doğurmaktadır. Ayrıca AKM vb. platformlar Kapitalizme tam karşıt bilimsel bir ekonomi politik doktrin geliştirememişlerdir. Kapitalizmle mücadele ‘’Mülk Allah’ındır’’ tandanslı kolektif mülkiyetçi neo İslamcı anlayışla değil, Marksizmle yürütülmelidir. Bu tarz kolektif mülkiyetçi neo İslamcı anlayış, nihayetinde Marksizm’de buluşması gereken bir yoldan başkası olmaması gerekir. Bu tarz İslamcılar sadece Kur’an okuyan Komünist arayacaklarına aynı zamanda da Das Kapital okuyan İslamcı aramaları gerekmektedir. Tüm bunlara rağmen Antikapitalist Müslümanlar’ın teorik ve pratik düzeyde felsefi ve teolojik birikimlerinin ve açılımlarının önemli olduğunu ve bunların Marksizm’in potası içerisinde yoğrulması gerektiğini gözden kaçırmamak gerekir.

Peki ideolojik yerelleşme bu durumun neresinde durmaktadır dersek, şu çıkarımı yapmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ortadoğu’da dini aidiyet birçok aidiyetten önce gelir ve üst yapının bütününü şekillendirir. Bu şekillendirişin temelinde de sınıfsal çıkarların olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Nitekim açlığın ve yoksulluğun yıkamayacağı hiçbir din tandanslı iktidar yoktur. Evet, din bu tarz iktidarların ömrünü uzatabilir ancak nihayetinde yıkılmasını engelleyemez. Bununla beraber Milli Görüş başta olmak üzere AKP iktidarının din üzerinde açtığı tahribatın halk üzerindeki psiko-sosyal boyutlarını da göz önünde bulundurmak gerekir. Bu tahribatla beraber kurumsal din çöküşe geçmiş, aydınlanmanın tanımladığı ve bana göre de doğru olan şekliyle din ‘’Tanrı ile kul arasındaki’’ bağlama indirgenmeye başlanmıştır. Dini bir bütün olarak politikleştirilip bunun üzerinden bir muhalefet dili inşa etmek Marksizm değil, İslamcılıktır. Bu konuyu bir çıkarımla bağlamak gerekirse, Türkiye Devrimci Hareketi’nin kitleselleşebilmesinin önündeki engelin temelde din faktörünü göz ardı etmekten kaynaklanmadığını belirtmemiz gerekir. Kitleselleşebilmenin önündeki engellerden bazılarına bakacak olursak bunları iki sosyal kesim üzerinden tanımlayabiliriz: Asi Türkmen Geleneği ve cumhuriyetle uyum sağlayamayan Osmanlı dinsel geleneği. Asi Türkmen Geleneği'nde muazzam bir ilkel komünal devrimci damar vardır. Özellikle Toroslar'da yaşayan ve geç uluslaşan yoksul Türkmen ve Yörük zümreler devrime yatkındırlar. Bu damar, Türkiye'de sosyalist solun değerlendirmesi gereken önemli bir damardı. Ancak bu damar, MHP tarafından düzenle birleştirilerek asimile edildi. Keza aynı şekilde Osmanlı dinsel geleneğinden gelen ve cumhuriyetin kuruluşundaki paradigmadan kaynaklı kısmen muhalifleşen dini zümreler, sınıfsal bağlamda ele alınıp sosyalist sol tarafından değerlendirebilirdi ki bu alanı da Milli Görüş düzen içinde tutmuştur. Tüm bunların yanında sosyalist hareketin, emperyalizm tarafından büyük bir kıyıma uğratılıp pasifize edilmeye çalışılması da bu sebeplerin en önemlilerindendir.

Bu bağlamıyla ideolojik yerelleşmeyi, Marksizm’in ideolojik ayağının Anadolu topraklarının üretim ilişkileri ve kültürel yapısı ve aydınlanması özgünlüğünde ve din tandanslı antikomünist propagandanın lanse ettiği ‘’Komünizm dinsizliktir.’’ bağlamının aşılmasında da yeniden üretmek gerekir. Bu üretimi yaparken de devrimci laiklik anlayışını terk etmeden ve laikliği ‘’başörtülüler gerici, başı açıklar ilerici’’ ile ‘’laik olan her şey ilerici, dinsel olan her şey gerici’’ şeklindeki laikçilik kıskacından çıkarıp Marksist bir bağlamda edinmek önem taşımakla beraber, Devrimci İslam söylemini de kurumsallaştırmaya çalışmadan, ideolojik yerelleşmenin bütününün değil; sacayaklarından sadece birisi olduğunu göz önünde bulundurmak gereklidir. Partilerin olmadığı dönemde, sınıf mücadelesinin senkretik din/mezhep bayrağı altında yürüdüğü bir gerçektir. Modern dünyada bu gerçekliği bilimsel sosyalizm almıştır. Muhafazakâr seçmenden oy almak için muhafazakârlaşmak ya da İslamcılaşmak AKP zihniyetini devralmak demektir. Geniş Müslüman emekçi kitlelerin düzenle çelişkisini derinleştirmek ve bunu sosyalist mücadelede politikleştirmek için din olgusuna reddedici yaklaşmamak başka İslamcılığı ya da din tandanslı siyaseti parti programı ve stratejisi yapmak başkadır. Bu konuda idealizme kayan her yaklaşım karşı devrimci tarzda örgütlenmedir. Bizim "Mülk Allah'ındır" temelli kolektif mülkiyetçi Neo- İslamcılığa değil, Marksizm’e ihtiyacımız vardır.

Aynı zamanda tüm eksikliklerine rağmen Cumhuriyet’in kazanımlarını da ‘’Burjuva aydınlanmacılık, burjuva devrimi’’ gibi sekter bir bağlama mahkûm etmeden, politik olarak ileri ve ittifakçı bağlamıyla ele alıp devrimsel sıçramanın öncülü olan evrimsel ilerleme bağlamında değerlendirmek gerekir. Tüm bunlarla beraber jakobenizmin de devrimci geleneğimiz içerisinde önemli bir yer ettiğini, Anadolu Jakobenliği'nin Batı’dan farklı olduğunu belirterek sahiplenmek gerektiğini düşünüyorum. Kapitalist Modernite’ nin tüm norm dezenformasyonuna ve reddediciliğine rağmen kolektifin yarattığı devrimci değerleri ve etiği yozlaşmaya karşı sahiplenmeli, demokratik moderniteyi inşa etmeli, devrimci geleneği, Anadolu’yu ve Anadolu halklarının bir ‘’karanlıklar çağı ve gerici’’ olarak görmemeli, liberal safsataların bireysel özgürlüklerine ram olup emek ve sermaye çelişkisini kimlik mücadelelerinin arka planına atmamalı, batının aydınlanma birikiminin ilerici yanlarını da alıp bu toprakların özgünlüğünde yoğurmalı ama bu yoğurmayı yaparken de kendi özgürlük ekmeğimizi bagete benzetmeye çalışmamalıyız. ‘’Zaten istesek de benzemez. Bizimki kavruk, esmer buğdaydan olur.’’ Marksizm de ısrar etmek ve yeni taktiksel hamleler geliştirmek için tartışmalar yürütmek her devrimcinin görevi olarak önümüzde durmaktadır.

 EMRE ERGÜL

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR