TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-
TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-
0 Yorum
08-09-2021

Ulus, devletin kılınmıştır;

Uygarlığın üç temel zihniyet kalıbı vardır. 1) doğanın vahşi olduğu, insana ve toplumuna zarar verdiği, bu nedenle insanın temel amacının doğayı zaptetmek, ele geçirmek, hükmetmek ve çıkarına göre kullanmak olduğu söylenir. Uygarlık bile insanın doğaya hakimiyet derecesiyle tanımlanır. Bu zihniyet kalıbının altında, hiyerarşinin ve merkezi devletleşmenin doğa-toplum bütünleşmesini bozmaya götüren, doğa sömürüsünün gizlenmek istendiği açıktır.

 2) kadının doğuştan eksikli bir cins olarak doğduğu, erkeğin ve toplumun hizmetini görmesi gerektiği, atasoyluluğun normal bir işleyiş olduğu, çocuğun doğumunda bile kadının değil, erkeğin rolünün fazla olduğu, geçmiş hiçbir toplumsal üretimde kadının başat rol oynayamadığı söylenir. Uygarlık zihniyetinin bu kalıbının altında da toplumsallaşmanın kadın kökenliliği, erkeğin kadından gelen ve onun bir parçası gibi olan gerçekliği, toplumsallaşmanın cinslerin tahakkümüne değil, bütünleyicilik ve doğal işbölümüne dayalı yanı tersyüz edilir. Cinslerin hiyerarşi ve devletli toplumun hizmetine sunulması için bu şarttır.

3) toplulukların ve toplumsallaşmış toplulukların tümünde yöneten-yönetilen ilişkisinin normal olduğu, yaşamın kaynağında bunun böyle başladığı, toplumsal statüler arasında hiyerarşi ve tahakkümün doğadan ve evrenden geldiği ve mutlak bir yasa olarak süreceği söylenir. Burada da hiyerarşik sınıflı toplumsal yapının kendisini ezeli ve ebedi kılma çabası görülür. Altı-yedi bin yıllık hiyerarşiksiz doğal toplum gizlenmeye çalışıldığı gibi sınıflı yapının geleceği de ipotek altına alan mutlaklaştırılması yaygınlaştırılır.

Hiyerarşinin mutlaklığı;

Uygarlığın bu üç temel bileşenine dayanan zihniyetinin günümüzde ne kadar etkin olduğu biliniyor. Çeşitli versiyonları yaşamın, davranışların, kurumlaşmaların hemen her alanında karşımıza çıkabiliyor. Üç düşünce biçimiyle iç içe, ama daha çok da üçüncü ayağın etkisinde olan bir gerçekle karşı karşıyayız. Hiyerarşinin mutlaklığı, hiçbir toplumda kapitalist devletli toplum kadar benimsetilmemişti. Günümüzde uygarlığın bu düşünce formları o kadar beyinlere nüfuz ettirilmiştir ki, ulusu bile devletten ayrıştırmadan ele alırız. Ulus, devletin kılınmıştır. Uygarlığın başında bile kimse devletle tüm toplumu bir görmezdi. O zaman uygarlığa dayalı düşünsel altyapımızı sorgulayalım: Devlet ile toplum yapılanmaları bir midir? Ne zamandan sonra devlet toplumsal formlara ismini yazdırabilecek kadar tam hakim oldu? Sonuçları neler oldu? Ulus-devletten ve tüm zararlarından sıyrılmanın birinci şartı, tanımındaki ulus ve devleti birbirinden ayırt etmekten geçer. Ulus, devleti doğurmayacağı gibi devlet de ulusu yaratmanın şartı olmayabilir. Hele hele iki olgunun bu kadar sık bir arada kullanılması sadece daha fazla yanıltıcı olabilir. Devletin bir yönetim organizasyonu olarak oluştuğu bilinir. Devletle birlikte etrafındaki sınıflaşma ve toplumsallaşmaya dayalı bir topluluk da birikir. Bu anlamda devleti teknik bir organizasyon olarak görmek yerine, belli bir yekun tutan bir topluluk olarak görmek daha doğrudur.''Toplum içinde toplum'' ,''Toplum üstünde üst toplum'' tabiri gibi. Kamu güvenliği ve toplumsal-sınıfsal işbölümü organizasyonu olarak devlet, çeşitli dönemlerde iktidarını yürütüş biçimine göre farklı adlarla alsa da, özünü koruyarak devam etmiştir. Rahip, hanedan, dini devlet adlandırmalarından, ulus-devlete gelinmiştir. Demek ki ulusla devletin birlikteliğinden çok önce devlet oluşmuştur. Ulus- devlet aşaması, iktidarın özüne ilişkin yeni bir adlandırmadır. Öyle çok zannedildiği gibi ulusun doğuşu ile ulus-devletin doğuşu da bir arada yürümemiştir. Avrupa'da başlayan ulusların oluşum süreci, önceliklidir. Ulus-devletler daha sonra gelir. İngiliz ulusu, İsviçre ulusu, İtalyan ulusu, hatta İspanyol ulusu 12. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar çeşitli yönetimsel organizasyonlar altında, -ki daha çok komünal ve konfederal- uluslaşmaya başlamalarına rağmen, bir ulus- devlete kavuşmaları daha çok 18.-19. ve hatta 20. yüzyılda gerçekleşmiştir.

Ulus ile kapitalizm;

Kapitalist devlet, etrafında bir toplumsallık yaratmak zorundaydı. İşte ulusun kapitalist devletle ilişkisinden önce bağı kapitalist toplumla daha sıkı ilişki içinde başlamıştır. Ulus devlet bu bağ üzerine şekillenmek istemiştir. Burjuvazi, bir dönem sonra kendisini ulusun önder gücü olarak gösterip politikada milliyetçilik, ekonomide liberalizmi oluşturarak sistemini kurmak istemiştir. Böylece kapitalist toplumu yayarak, tüm ulusu içine alır hale getirmek istemiştir. Burada bir olguyu yanlış anlamamak gerekir, ulus ile kapitalist toplum ilişkisi olmakla birlikte zorunlu değildi. Hatta aynı mantığa dayalı oluşmazlar. Biraz sonra açıklayacağımız gibi ulus oluşumu farklı bir seyir izler. Kapitalist toplum ise, merkezi kapitalist devlettin toplumsallaşmasıdır. Yani kapitalizm, özellikle 19. yüzyıl sonrası hakim sistem haline gelmeseydi kapitalizm dışında bir uluslaşma varlığını devam ettirebilirdi. Ulus, kapitalizm ürünü değildir. Fakat kapitalist toplumla ve daha sonra da kapitalist devletle ulus özdeşleştirmesini de bir burjuva beceri olarak görmek gerekir. Kısacası, devlet bir üstyapı formudur. Çeşitli adlar alabilir ve doğal olarak kendisini meşru kılmak için toplumla bağını kurmak ve kendisini onlara kabul ettirmek isteyecektir. Ama hiçbir zaman toplumun bir formu olarak ele alınamaz ve toplumun (alt toplumun) kavramlarıyla özdeş kılınmaları yanılsamasına düşmemek gerekir.

Alt toplum-üst toplum;

Ulus, bir alt toplum formudur. Toplumlar, tarih boyunca çeşitli adlar altında şekil almışlardır. Ulus; toplumun klan, kabile, aşiret milliyet (kavim) şeklindeki oluşum sürecinin bir devamıdır. Alt toplumun üst toplum, (devletle) belli bir ilişki içinde, ama daha çok kendi özgün diyalektiği içinde oluşur. ''Oluşumunda dil, kültür, tarih ve siyasal güç birlikteliği daha belirleyici rol oynar''.  ''Uluslaşma ve ulus olgusu, kavimsel ilişkinin yoğunlaşarak devam etmesiyle ortaya çıkar''. Feodal çitlerle sınırlandırılmış parçalı ekonominin çözülmesine ve gelişmiş bir ortak pazarın ortaya çıkmasının uluslaşmada rolü hep belirtilir. Fakat burada da pazarın kapitalizmle özdeşleştirilerek ele alınması temel bir yanlıştır. Önemli olan pazarın nasıl işletildiğidir. Kapitalist mi, komünal mi? Gelişmiş ortak pazarlar kentlerde kapitalizm oturmadan önce de vardı. Dolayısıyla gelişmiş pazarlar etrafında gittikçe dil, kültür ve toplumsal-siyasal organizasyonların gelişmesi beklenebilirdi. Gelişen toplum gelişkin pazarları, gelişkin pazarlar da ulusu geliştiriyordu. Kapitalist devletin yaptığı, ortak pazarın serbest rekabet ekonomisi için daha sonraları zemin haline getirilmesidir. ''Etnisite hareketinin ulusal devlet talebiyle kentin orta sınıfının, özellikle ticaret burjuvazisinin ulusal sınırlar talebi çakışarak tarihin en büyük dönüm noktalarından olan ulus-devleti ve kapitalist toplumu doğuracaktır''. Ortaçağ'da 12. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar etkin olmak üzere 20. yüzyılın ortalarına kadar etkisi azalarak ulusun komünal konfederal yönetimleri de görülebilmiştir. İtalyan kent komünleri, Fransız mahalle seksiyon örgütlenmeleri ve komünleri, Amerika kasaba meclisleri, İspanya şehir komünarları, İsviçre konfederasyonu, REN birliği, Ortadoğu'daki etnik ve mezhep gruplaşmalarına dayalı ''dervişan cumhuriyetler''vb. ulusun yönetim organizasyonu olarak varlık göstermişlerdir.

Ulus-devletin dini: Milliyetçilik;

Ulus üstündeki bu çekişme, 18. yüzyılın sonuna doğru kapitalizmin hakimiyetiyle sonuçlanır. Din ideolojisinin yerini milliyetçilik alır. Çok sınıflı toplumsal yapıda burjuvazi başat olmaya başlar. Pazara daha güçlü sahiplenir. Pazarla birleşen güçlü milliyetçilik, içte pazarı geliştirmek dışa doğru da açılmak ister. Esasında da milliyetçiliğin bu özelliği ulus- devleti pekiştirir. Merkezi devletçi iktidar, ilk defa kurumsal niteliğiyle toplumun tümüne yaydırılacaktır. Ulus-devletin dini olarak milliyetçilik çok önemli bir rol oynar. Başta devletin meşrulaştırılmasına hizmet etme anlamında rahip devletin mitolojisi, köle devletin mitoloji, felsefe ve ilahiyatı, Ortaçağ devletinin din ideolojisi eşdeğerinde görülebilir. İçte başta sınıf çelişkisi olmak üzere, tüm çelişkileri gizlemede, dışarıda da ulusal gurur duygusunu teşvik etmede sürükleyicidir. Toplumdaki tüm yapıları merkeziyetçiliğe teşvik etme anlamında rol oynayarak, demokratik komünal değerlere karşı emniyet sibobu olarak durur, merkezi üniter yapılara güç verir. Tüm bu anlattıklarımızdan çıkarılacak en önemli sonuç, devlet ve ulus bütünlüğüne dayalı sistemin antidemokrasi doğurduğudur. Hem devlet total bir baskı aracına dönüşmüş, hem de ulus farklılık ve zenginliğini kaybetmeye başlamıştır. Kapitalist toplumdaki, toplum ve devlet aidiyetine dayalı yurttaşlığın canlılığını ortaçağ dönemindeki birçok toplumsal ve bireysel hareketlilikle karşılaştırdığımızda daha geri görürüz.Hiçbir toplum ,kapitalist devlet aşamasındaki kadar devletine benzeşmemiştir. Hiçbir devlet kapitalist devlet kadar toplumsallaşma ve bireyselleşmeyi bu kadar karşıtlaştırıp atomize ederek ulusun dengesini bu denli bozmamıştır.

Mahrumiyet bölgelerine sunulan çözüm;

Ülküler doğrultusunda birleşmenin temel faktörü, farklılık göstermeksizin ülküye bağlı kalmaktır. Yedi bölgeye ayrılmış ülkemin yedi ayrı bölgesini tek isimle adlandırmak kolay. Bu yedi bölgenin, ülküler çerçevesinde farklı yorumlanamaz olması, bölgelerin çağa eşzamanlı olarak gelişimini tamamlaması yönündeki çalışmalar; ülkü birliğinin gerekliğini ve bölgelerin gelişmesini sağlamak için gerekli olan her şeyin yapılmasıdır. Aksi durumlar ülküsüzlükle adlandırılabilir. 80 yıllık ülke gerçekliğine bakıldığında hala bir yerlerin mahrumiyet bölgesi olarak adlandırılıyor olması nasıl da ülküsüz olduğumuzu gösteriyor. Ülküsüzlüklerin çözümünü bakın nasıl kolay yöntemlerle çözüyoruz: ''Maaşlarının dört katı teşvik primi ödensin'' denilerek, gitmeyen hekimlerin teşvik edilmesi önerisinde bulunuldu. Bölge'de çalışması için hekimlere normal hekim maaşının dört katı kadar 'teşvik primi' adı altında ücret ödemesi yapılması önerisi hükümet tarafından değerlendirmeye alındı. Gibi haberleri okumaktan öteye gitmeyecek yöntemlerle adına siyasal bilimde sömürge denilen anlayışın farklı yöntemlerle adlandırılmak istenmesi... 80 yıllık pratikle söz konusu bölgelerin mahrumiyetini bu şekilde ucuz yöntem ve üstünkörü çözüm politikalarıyla geçiştirmek, salt kurumların günlük işlerinin yürütülmesi için atanmış personellerle kurtarmaya çalışmak, ucuz bir politikadır. Bir bölgenin gelişimi ekonomik ve siyasal birliktelikle mümkündür.(Fikret Başkaya 'yenilgi tuzağı's.:203).

Bir ekonomik bölgenin zenginleşmesinin önkoşulu, orada yeterli bir ekonomik altyapının oluşturulmasını gerektirir. Eğer uygun alt-yapı mevcut değilse, bölgenin zenginliğinin sadece orada yatırıma dönüşmesi engellenmiş olmaz, aynı zamanda kaynak bölgeyi terk eder, başka yörelere kaçar. Ekonomik alt- yapı da öyle kendiliğinden, kapitalistler tarafından yapılmaz. Ekonomik altyapı her zaman devletin işidir. Bu olguyu gözardı ederek sorunu personel yetersizliğiyle adlandırılmanın çözüm olmayacağı artık biliniyor. Ekonomik yetersizlikleri 80 yıllık bütünlük içerisinde aramaktansa son 30 yıllık geçmişle değerlendirmek yanılgıların bir tanesidir. Mevcut siyasal yaklaşımlar bugüne dek sorunların aşılması yerine sorunların kangrenleşmesine sebep olmuştur. Dayatılan resmi ideoloji oligarşiyle kendinden farklı olanlara yaşama şansı tanımamaktan, korku tapınakları yaratmaktan öteye gidemedi. İçselleşmemiş demokratik yaklaşımlar, demokratik olmayan yaklaşımları beraberinde getirdi. Farklı olunabileceği anlayışıyla demokratik zemin düzleminde kişilerin ya da siyasal partilerin varlıklarını yürütmesini sağlayacak zeminin olması sağlanmalıdır. Bir ülke düşünün ki seçmeninin %60'lara varan oy kitlesine karşın, %10'luk baraj uygulamasına takılıyor. Bu da kendi seçmeninin meclise taşınmasını engellemiş oluyor. Şimdi bu tabloda ekonomik ve siyasal birliktelikten bahsetmek mümkün mü? Sorunların dinlendirildiği alanların önü tıkatılarak korku tapınaklarını büyütmek yerine, siyasal farklılıkların yaşam bulması yönündeki demokratik zeminin oturtulması gerekiyor. Bu anlayışın hakim olmadığı, çıkarılan yeni Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ile görülmektedir. Fikirler söylenmeyecek, farklı siyasal anlayışlar savunulmayacak, belirlenmiş kalıplar doğrultusundaki anlayışların dayatılması bölgeyle birlikte ülkenin gelişmesi ve demokratikleşmesi hep baltalanmış olacaktır. Açılımlar sunma adına hazırlatılan 'Güneydoğu sorunu' ya da 'Kürt sorunu' raporları formaliteden öte olmayacaktır. 'Sorun senin ya da benim sorunum', 'biz görevimizi yaptık, şimdi sıra siyasilerde' demekle de sorunlardan kurtulunamayacağı biliniyor olmalıdır bu aşamadan sonra.

Bir yerleri mahrumiyet bölgesi olmaktan kurtarmak, bürokratik işlemlerin devamlılığı için gerekli kişilerin dört kat maaşla buralarda tutulması yolundaki çalışmalarla değil, atılması gereken demokratik adımlarla beraber, ekonomik, siyasal, kültürel, sanatsal gelişmelerin önündeki engelleri kaldırarak, bu mahrumiyet bölgelerinin sömürge olmadığını ispatlayacak değişimleri gösterme zamanıdır.

MAHİR DENİZ (ATAKAN MAHİR)

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA( 2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (11.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 2

“SOSYAL BİLİMLERDE DEVRİM” YOLUNDA TARİHSEL-TOPLUM AKADEMİLERİ

TÜRK DEVLETİNİİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA ÖZGÜRLÜK PROBLEMİNE BAKIŞ

‘ULUSLARARASI SESSİZLİK TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANIMINAZEMİN SAĞLIYOR’

BİZİM ÖYKÜMÜZ BİR HALKIN DİRİLİŞ ÖYKÜSÜDÜR

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -1-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (12.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (13.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAH SALDIRILARININ ARKASINDA HEGOMONİK GÜÇLER VAR

PKK'NIN KURULUŞUNUN ANISINA (4.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -2-

TÜRK İKTİDARININ ÇIKMAZI, CHP'NİN“AÇILIMI” VE HDP

BUGÜNKÜ GERİLLA RUHU BÊRÎTAN'IN RUHUDUR