SİSTEM KARŞITI HAREKETLER
SİSTEM KARŞITI HAREKETLER
0 Yorum
15-10-2021

Tüm sistem karşıtı hareketler, mücadelelerinde bedel vermiş, işkencelere maruz kalmış, öldürülmüşlerdir. Ancak kapitalist moderniteyi yeterince tahlil edememeleri de onların ortak noktalarıdır. Kendilerini ideolojik olarak farklı tanımlamalarına rağmen, liberal anlayışları aşamamışlardır. Bu sonuç da onları hem başarısız kılmış, hem de kapitalist modernitenin mezhepleri haline getirmiştir. Yine sisteme alternatif olamamışlardır. Önderliğin farkı ise, demokratik modernite alternatifini geliştirmesidir. Ancak Önderlik bu hareketlerin miraslarına da önem atfediyor. Önderlik “Devrimler eğer alternatif oluşturabiliyorlarsa devrimdirler ve anlamlıdırlar” diyor.

Reel sosyalizm:

Son yüzelli yıla damgasını vurdur. Toplumsallaşmayı, kitleselleşmeyi başardı. Ulusal kurtuluş hareketlerine perspektif teşkil etti. Özgürlük, eşitlik konularında öncülük rol oynadı. Ortaya çıkışı 1789 Fransız devrimine tekabül eder. Fransız devrimi, özünde halk ayaklanmasıdır. Robespierre ve arkadaşı Saint Juste, radikal kesimi temsil ederler. Danton, liberal kesimi temsil eder. Babeuf komünist kesim temsilcisidir. Bu üç eğilimin öncülüğüyle devrim başarıyla sonuçlanır. Devrim sonrası ortaklaşmayan zihniyet nedeniyle her üç eğilim, toplumu iç savaşa sürükler. Başta Danton, ardından Robespierre giyotine giderler. Sosyalizm düşüncesi bu devrimden sonradır. Sosyalizm ilk kez Fransa’da kavram olarak öne çıkar. Anlamı toplumculuktur. Öncesinde 1530’larda İtalya’da Thomas More, Campanella vb. öncülüğünde ütopik sosyalizm tartışmaları vardır. Fransa da Saint Simon ve Charles Fouirer tarafından ütopik sosyalizm öncülüğü yapılır.

Campanella: Güneş Ülkesi adlı kitabında düşlediği kitabı yazar. Ona ulaşmak için mücadele eder. Yaşamsallaştıramadığı için ütopik sosyalist olarak anılır. 1568-1639 yılları arasında İtalya’da yaşamıştır. Kitabini 1632 yılında yayınlamıştır. Kitabında özel mülkiyet karşıtıdır, evliliklere, çocuğun anne-baba aidiyetine karşıdır. “Her şey toplum içindir” der. Ütopik komünist olduğunu söyleyenler de vardır. sınıf karşıtıdır. Toplumu o kadar yüceltmiştir ki içinde bireye yer yoktur. O dönemde İtalya İspanya’nın sömürgesidir. İspanya karşıtı harekette yer alır. Tutuklanır ve yirmiyedi yıl zindanda kalır, işkence görür ve ancak ideallerinden vaz geçmez. Aşırı kuralcıdır, bu anlamda doğmatiktir. “Toplum düzeni aklın buyruğu ve tabiat yasalarından geçer” der. Doğacıdır. Ne var ki yaşamsallaşmadığı için düşlenen “güneş ülkesi” sadece kitap olarak kalır. Fransız devrimi sonrası ütopik sosyalistleri esas alan 2.ütopik sosyalistler, insanlık değerleri için mücadele etmek, sistem karşıtı hareketlere sahiplenmek, egemen sistemi red üzerinden mücadele kararı alırlar.

Saint Simon: 1760-1825 yılları arasında Fransa’da yaşar. Amerika Bağımsızlık mücadelesine katılır, Fransa’ya döner, komünler kurar ve öncülüklerini yapar. Toplumsal eşitliği savunur. Campanella’dan sonra ütopik sosyalizmin ikinci deneycisidir. Ancak taraftar bulmaz. Önderlik “Sosyalizm kendini üç kaynağa dayandırdı” der. Birincisi ütopik sosyalizm (Fransa), ikincisi diyalektik materyalizm (Almanya), üçüncüsü emek-değer teorisi (İngiltere)dir. Diyalektik materyalizm Almanya’da Feuerbach öncülüğünde gelişir. Hegel’le aynı çağda yaşar. Hegel’ı eleştirir, ama etkilenir de. Olguculuk, maddecilik ve pozitivizmi esas alırlar. Toplum ve doğaya yaklaşımlarına da bu yansır. Emek-değer teorisi ise İngiltere’de Adams Simith öncülüğünde gelişir. Emek kapsamına sadece işçi sınıfını alırlar. Her üç kaynak Marksist teoriye ışık tutar.

Marksizm: 1840-1850’li yıllarda Marks ve Engels öncülüğünde şekillenir.

Karl Marks: 1818’de Almanya’da doğmuştur, Yahudidir. Berlin ve Bonn’da hukuk okur. Zengin bir aileden gelir. Tarih ve felsefe konularına eğilimlidir. Hegel ve Feuerbach’ın düşünceleriyle tanışır. Hem bunları eleştirir ama aynı zamanda etkilenir de. Kendi düşüncesi tarihsel, diyalektik materyalizm olarak sunar. Alman hükümetine karşı muhalif gazetelerde yazar. Engels’le tanışır. 1844’te Almanya, Belçika, İngiltere ve Fransa’ya sürgün edilir. Yaklaşık yirmi yıl düşüncelerini topluma bilimsel sosyalizm olarak sunarlar. Marks’ın bir çok kitabı vardır ve hepsi devrim gerekçelerini işler.

Engels: 1820’de Almanya’da doğar. 1820-1895. Bilimsel sosyalizmin kurucu üyelerindendir. Her ikisi de üniversitede sol Hegel hareketine katılırlar. Engels de hukuk okur. Babası zengindir. Baskı sonucu okulu bırakır. Babasının İngiltere’deki tekstil fabrikasının yöneticiliğini yapar. En yoğun çelişkilerle işçi-patron çelişkisiyle ilk burada karşılaşır. Ve sistem karşıtı harekete katılma kararı alır. İngiltere işçi sömürüsüne karşı “işçi sınıfının kuruluşu” adlı kitabı yazar. Ardından Fransa’ya gidip Marks’la kalır. O süreçte işçilerin durumu kötüdür. Toplum bunalımdadır. Fikirleri çabuk benimsenir. 1845’te Fransa’dan Belçika’ya sürgün edilir. Oradan da İngiltere’ye (kapitalizmin merkezidir) sürgün edilir. Orada işçi hareketleri vardır. Kadınlar da yer alıyorlar. 1846’da tekrar Belçika’ya dönerler. Komünizm üzerine yazarlar. Komünist Manifesto’yu 1848’de yayınlarlar. Komünist Manifesto’da proleterya öndedir. İktidar ve devleti reddetmezler. Kapitalist sistem zihniyetine karşıdırlar. Pratikleşmek için komün ve dernekler kurarlar. Enternasyonaller (işçi birlikleri) kurarlar. Ancak ardından Komünist-sosyalist parti ve işçilerin birliği haline gelir. 1.Enternasyonel 1864 yılında olur. İşçi hareketleri, komünist-sosyalist partiler üye olarak katılırlar. Bu hareketlerin içinde anarşistler de vardır. 1.Enternasyonalde Marksistlerle anarşistler arasında çelişkiler yaşanır.

Paris Komünü: 1871’de Paris’te gerçekleşiyor. Tüm Paris halkı ayağa kalkıyor, şehri ele geçiriyor. Tüm işçiler de komün yönetim tarzını işçi öncülüğünde esas alıyorlar. Ama mücadele ve sistem olma gerekçelerini oturtamadıklarından üç aydan uzun süre dayanamıyor. Marks, Paris Komününün yıkılışını çözümlerken, proleterya öncülüğünde hiç hata görmüyor. Bu durum Marksizme inançta kırılmalara yol açıyor. 2.Enternasyonalde istenen başarıyı getirmiyor. 2.Enternasyonal 1880’de kuruluyor. Bileşimler kendi aralarında çelişki ve çatışmalıdır. 2.Enternasyonalde bir kesim milliyetçilik savıyla ortaya çıkıyor. Bu üç eğilime yol açıyor. Biri radikal, biri liberal ve diğer ulusalcı sosyalizm biçimindedir. Bu durum enternasyonalin başarısını etkiliyor. Sistem bir yandan saldırıyor , bir yandan da iç sorunlar karşısında zorlanmalar yaşanıyor. 3.Enternasyonal: 1919’da Bolşevikler öncülüğünde kuruluyor. Tüm işçi hareketleri bir kez daha birleşiyor. Bolşeviklerin sloganı “Tüm işçiler birleşelim, kapitalizmi yıkalım”dır. Enternasyonalin merkezi Rusya’ya kayıyor. Proleterya öne çıkıyor. Che Guevera, Bolşeviklerin bu merkezci yaklaşımlarını eleştiriyor. Enternasyonalin uluslar arası bir içerikte olmadığını, iktidarcı bir yaklaşım olduğunu söylüyor. Lenin’in ardından Stalin başa geliyor. Enternasyonal 2.dünya savaşına kadar da devam ediyor.

Lenin: 1870-1924 yılları arasında yaşıyor. Sibiryalıdır. Orta halli bir aileden geliyor. Aile çarlık karşıtıdır. Kardeşi yakalanıp idam ediliyor. Lenin bundan etkileniyor. Hukuk okumuştur, insan hakları vb. nedeniyle yakalanıyor. Zindanda Marksizmi okuyor. 1891’de okulu bitirip kısa süre avukatlık yapıyor. Marksistlerle tanışıyor ve kendisini işçi-köylü sınıflarının kurtuluşuna adıyor. 1898’de Rusya Sosyal Demokrat Parti’yi kuruyor. Bu Parti de çarlık rejimi karşıtıdır. 1.Dünya savaşı sonrası Bolşevik Parti öncülük rolü oynuyor. Marksizmin öğretisini esas alıyor. Ekim 1917’de Bolşevik devriminde Lenin’in perspektifi esastır. Çarlık sonrası Kerenski hükümeti kurulur. Lenin buna da muhalefet eder ve hükümet yıkılır. Kapitalizme ve emperyalizme karşı kitapları vardır. “Sosyalist toplum için ölene kadar savaş” temel sloganıdır. Stalin: Stalin Ekim devriminde rol oynuyor. Proleterya inancı sonsuzdur. “Herşey Rusya içindir” diyor. Troçki: Troçki Lenin döneminde bakandır. Stalin, Lenin sonrası Troçki’yi reformist, oportünist ilan ediyor. Sibirya’ya sürgün ediliyor, Meksika’ya kaçıyor Sibirya’dan ve Meksika’da öldürülüyor.

Önderliğin reel sosyalizme yönelik tespit ve eleştirileri radikaldir. Önderlik, amacı eleştirmekle birlikte, harcanan emeklere ve yaşanan şahadetlere sahip çıkmaktadır.

Önderlik birinci olarak; iktidar ve devlet konularındaki tespitleri yetersiz ve hatalı olarak değerlendiriyor. İktidar ve devlet gücüyle sosyalizmi kuracaklarına inandılar.

İkinci olarak; Modernitenin sınıf temelinden habersizdirler. Kapitalizmin kökeninin Sümerlere kadar dayandığından habersizdirler. Kapitalist moderniteyi 16.yüzyıl İngiltere ve Hollanda yaratımı sanırlar. Kapitalist ulus-devlet ayağını ilerici görürler. Bu durum ulusal ve sosyal şovenizme kapı aralamıştır.

Üçüncüsü; ideolojik olarak pozitivizmin en kaba biçimini bilimsellik olarak kabul etmekle, bu alanda da hatalı yaklaşmışlardır. Sosyolojik yaklaşımları, kaba Darwinciliği aşamamışlardır. Toplumsal doğanın niteliksel farkını belirleme gereğini duymamışlardır.

Dördüncüsü; Genelde iktidar, özelde ulus-devlet tahlillerine girememişlerdir. Hegel’in devlet çözümlemesini aşamamışlardır. “iyi devlet” olabilir sanmışlardır.

Beşincisi; uygarlık eleştirileri sığ ve yüzeyseldir. Kapitalizmi geçmiş uygarlıkların devamı, uygarlık zincirinin halkası olarak değerlendirememişlerdir.

Altıncısı; anti-uygarlık güçlerini değerlendirme gereği duymamışlardır. Bu güçleri olumsuz, geri olarak değerlendirmişlerdir.

Yedincisi; Toplumsal doğaya ilişkin pozitivist, evrenselci, düz ilerlemeci yaklaşım nedeniyle er-geç sosyalizm gelecek yanılgısına girmişlerdir.

Sekizincisi; feminizm, ekoloji ve kültürel hareketleri sınıf mücadelesi önünde engel olarak görmüşlerdir. Kadının yaşadığı ağır sömürülme durumu kapsamlı çözümlenmemiş, burjuva hukukunun eşitlik ölçüleri aşılmamıştır.

Dokuzuncusu; sınıflaşma ahlaki ve politik anlamda olumsuz olarak görülmemiş, iyi ve özgürlüğün zorunlu bir aşaması olarak değerlendirilmiştir.

ANARŞİZM:

Anarşizm de Fransız devrimi sonrasında ortaya çıkıyor. Bu yönüyle Marksizmin ikizidir. Kapitalizm ve Marksizm tarafından dışlanmıştır. Topluma da kaide, kural tanımaz bir güç olarak lanse edilmiştir. Doğru tanımlamak yerine çarpıtılmış, anarşistler de kendilerini doğru tanıtamamışlardır. Bu yüzyılda rol oynaması gereken hareketlerdendir. Demokratik modernite sistemine öncü olabilme kapasitesindedir. Sisteme karşı radikal muhalif duruş sahibidir. Anarşizm kavram olarak otorite karşıtlığı anlamına gelir. Kökeni Yunancadır. İlk kez Proudhon tarafından kullanılmıştır.

Proudhon: 1809-1865 yıllarında yaşamıştır. Felsefecidir, anarşizmin babası olarak tanımlanır. Bu tanımlamayı Marks onun için yapmıştır. “Toplumsal tarihten kopuk mücadele olmaz” diyor. Özel mülkiyet karşıtıdır. “Mülk edinme hırsızlıktır” diyor. “Kapitalizmin mülkiyeti çalıntı maldır” diyor. Küçük çaplı mülkiyete karşı değildir. Yaşamsal ihtiyaç için olabileceğini belirtir. Onun mülkiyet yaklaşımı ütopik olarak görülmüştür.

Kropotkin: 1842-1921 yıllarında yaşar. Zengin bir Rus ailedendir. Toplumsal çelişkilerle küçük yaşta tanışır. Sol hareketlere katılır. Paris Komününden etkilenir. Sosyalist işçi hareketlerine katılır. 1872’de Fransa’dan Rusya’ya döner. Rusya nihilist hareketine katılır. Kapitalizme başkaldırmış ama sosyalizm adı altında yaşanan iktidarcılık karşısında kırılmıştır. 1873’te yakalanır. 1881’de Rus Çarı 2.Aleksander’a suikast suçlamasıyla aranır. Rusya’dan tekrar kaçar. Bu defa Paris’te yakalanır. Komünizmle anarşizmi özdeş ele alır. Anarşizm üzerinde yazıları vardır.

Anarşitlerin temel amaçları:

Tüm otorite biçimlerine karşıdırlar. “Otorite, iktidar getirir” derler. Anarşizmin çıkışını tüm devrimlerin sonucu olarak ele alırlar. Devlet otoritesini reddederler. Tüm baskı biçimlerine karşıdırlar. “Din, parti, ideoloji, askeri, siyasi örgütlemeler, hegemonyaya yol açar” derler ve reddederler. Hedef ve İlkeleri:

1-anarşizm baskı kabul etmez. Alternatifi özgür iradeyle geliştirir.

2-Hiyerarşi ve din karşısında mücadele eder.

3-İnsan kapasitesi ve gelişimini engelleyen tüm unsurlara karşı mücadele ederler.

4-insandaki yaratıcı özü esas alarak, “insanlar bu özle bir araya gelebilir, kolektif olabilirler” yaklaşımına giderler.

5-Yasalar yerine (dıştan dayatılan) yeteneğe göre katılımcılığı (gönüllülüğü) esas alırlar. Toplumsal sorumluluğun böyle doğduğuna inanırlar.

6-İktidarın, insanlar yerine düşündüklerini, karar aldıklarını belirtir. Buna, köleliği derinleştirildiği, insan ve toplumda yeteneği körelttiği için karşıdırlar.

7-sistemin yaratımı olan mülkiyetçilik, ırkçılık, dincilik, cinsiyetçilik karşıtıdırlar. Bunları kapitalizmin yaratımı olarak ele alırlar.

Sisteme karşı öngördükleri alternatifler:

Devlet ve kurumları yerine, dernekler birliği, federasyon ve konfederasyon birliklerini, sivil toplum kuruluşlarını öngörürler. Endüstriyalizm yerine kooperatifleri ve kooperatif birliklerin üretimini esas alırlar. Toplumsal ilişkilerde özgür birliktelikleri, kardeşlik, sevgi-saygı prensipleri üzerinden geliştirmeyi esas alırlar. Diğer bir anarşist görüş, kökenini Fransız devrimi sonrası yerine, neolitiğe dayandırır. Yani çıkışlarını doğal topluma dayandırırlar. Ve bu ahlaki-politik toplum özünde anarşisttir derler. Kropotkin “Anarşizm, hükümetsiz bir sosyalist sistemdir” der. “Anarşizm nihai hedeftir”, “Anarşizm hükümetsiz bir toplum yaratmaktır” der.

Bireysel Anarşizm Akımı:

Öncülüğünü Marks Stırener yapmıştır. Akımın teorisyenidir. “Kapitalizm bireysel otorite, komünizm toplumsal otoriteyi geliştirir. İkisinde de bireyin iradesini kırar” diyor. Ve birey iradesini esas alıyor. İrade olmak için eğitimi, ilkesel ele alırlar. “Kölelik, bilinçsizlikten, iradesizlikten gelir” derler. “eğitimle bilinçlenmiş kişi, bunlardan kurtuluverir”. Ekonomi sisteminde kooperatiflere önem verirler. Toplumsal örgütlenmede birlik ve komünleri esas alırlar. Her türlü şiddete karşıdırlar. Devrimsel değil evrimsel dönüşümü esas alırlar. “Tüm bunlar olursa otorite, iktidar ortadan kalkar” diyorlar. Önderlik “toplum bireyin, birey de toplum iradesine saygı duymalı” diyor.

Toplumsal Anarşizm Akımı:

Akımlar arasında en örgütlü olanıdır. Bakunin öncülüğünü yapar.

Bakunin: Rus asıllıdır. 1814’te Moskova’da doğar, memur bir ailedendir. Üniversite sonrası Rus ordusunda görev yapar. Almanya’da sol Hegelci örgütlere katılır. Arayışları onu Marksizme yönlendirir. Hem teorisyen, hem eylemcidir. 1.Enternasyonalin hazırlıklarına Marks’la birlikte katılır. Sonrasında çelişkiler yaşanır. 1.enternasyonal Kongresinde (1872’de Lahey’de) Marks’a karşı çıkar. İktidar ve devlet konusunda, Marksın devleti geçici çözüm görmesini eleştirir. Marks tarafından bozgunculukla teşhir edilir. Bakunin “İktidar mutlak kötülüktür” der ve ilkesel anlamda iktidarı, otoriteyi, devleti reddeder. Proleter devleti de reddeder. Ama Marksizmin kapitalizm ve sınıf çözümlemelerine katılır. İktidar ve devlet yerine, işçiler konfederasyonlarından yanadır. Merkezi hükümet yerine yerel hükümetleri öngörür. Özünde bu toplumsal anarşist akımın ana hedefidir. “siyaset iktidar doğurur” diyor. Siyaseti reddeder. “siyaset var oldukça, iktidar köle, ezen, ezilen hep olacaktır” der. İlkesel ve fiili olarak siyasetsiz toplum taraftarıdır. Özel mülkiyete karşıdır. Üretim araçlarının ortak çıkarlara hizmetini öngörür. Toplumcu anarşisttir. Eğitime hayati önem verirler. Bireysel anarşizmi reddetmezler. Hem evrimci ve hem de devrimci olduklarını savunurlar. Kişinin kendini savunmasını hak görürler. “Otoriteyi ortadan kaldırmak, otorite olmak anlamına gelmez” derler. “Üretim araçları kolektif kullanılmalı, toplumda komünler olmalı ve birbirlerini denetlemeli” diyor. “Bu, patronun rolünü ortadan kaldırır” der. Ürünler eşit dağıtılmalı derler ve pazara karşıdırlar. Toprak kolektif işlenmeli, kolektif ekilip ürünlerinden kolektif yararlanılmalı derler. Toplumsal anarşizm akımı kendi içinde üç akıma ayrılır. Kolektif anarşistler, sendikal anarşistler, sendikal anarşistler olmak üzere üç akımdır. Bu ayrışma ortaklaşmayı, etkili olmayı engeller.

Yeşil anarşizm akımı: Teorisyen ve öncüsü Murray Boochin’dir. Teorisini çevre bilimi üzerine oluşturur. Boochin, 1921’de Newyork’ta doğdu. 1930 yılında sol gençlik hareketine katılır. Rusya sol hareketinde rol oynar. 1940’a kadar çelişkiler yaşar. Rus sosyalistler onu Troçkist sosyalist olarak adlandırırlar. Partilerinden bu yüzden ihraç ederler. Özgürlükçü sosyalist görüşü benimser. Kendini böyle ifade eder. Üniversitelerde çeşitli dersler verir. Araştırmalarını ekolojiye yönlendirir. Görüşlerini kitaplaştırır. “Özgürlüğün ekolojisi”, “Kentsiz Kentleşme”, “Toplumsal Ekolojinin Felsefesi” bilinen kitaplarındandır. Özgürlük ve ekoloji birlikteliğini işler. Kitaplarında öz irade, öz bilinç, öz yönetimi esas alır. “Özden yoksun bir inşa, yıkılmaya mecburdur” der. Herşeyde bir öz arar. Bu teorisini doğa yaratıcılığına dayandırır. “Toplum prensiplerle yeniden inşa edilmelidir” diyor. Yeşil anarşizm, orantısız kentleşme, tekel vs. karşıtıdır. Yeşil anarşistler insanın doğayı denetime aldığını ve hor gördüğünü savunur. Tüm farklılıkları doğaya ait görürler. Örgütlemede birlikleri esas alırlar ve çeşitli fikirlere önem atfederler. “Doğa özgür gelişim yaşar, insanlar da doğanın parçası olarak böyle gelişmeli. Ancak insan gelişimine müdahale edilmiştir” derler. Sistem, insanı doğadan koparmıştır. Bununla mücadele edilmeli görüşünü savunurlar. Toplumsal ekolojiyi reddetmezler, savunurlar. 1950/1960’lı yıllarda toplumsal ekolojinin teorisini savunurlar. Toplumsal ekolojinin öncülüğünü yaparlar. Tüm Anarşist akımlar doğaya karşı duyarlıdırlar.

Anarko Feministler: 1960’larda örgütlenir. Öncülüğünü Emma Goldman, Maria Valston, Catra Löbne yapar. Anarşist hareketlerden koparlar. Kadınlar olarak anarşizmin gerçek savunuculuğunu yapma iddiasındadırlar. Kadınlar bağımsız örgütlenmeli derler. Reel sosyalizmin kadın mücadelesine cevap olmadığını savunurlar. Komünizme inanırlar. Anarko feministler olarak komünizmi biz getireceğiz derler. Anarko feminizm, anarşizmin abc’sidir derler. Kadının fahişeleştirilmesinden sistem –din, devlet, iktidar- sorumludur derler. Ve mücadeleyi esas alırlar. Aşkla kutsanmamış, doğal olmayan tüm birliktenlikler fahişeliktir derler. Mevcut kadın-erkek ilişkilerini reddederler. Buna karşı anarşist boşanma teorisini geliştirirler. Doğru ilişki yoksa aralarında saygı ve ikna temelinde boşanmalıdırlar derler. Evlilik, yaşamınızı, onurunuzu sizden çalmamışsa, evlilik kurumu kötülükten uzaklaşmış demektir, derler. Anarşist akımlardaki erkeklerin kadın yaklaşımını Marksistlerinkine benzetirler. Anarşist erkeklere karşı da mücadele ederler. Merkezleri Amerika’da olmakla birlikte bir çok yerde örgütlenirler.

Dindar Anarşizm Akımı: Öncülüğünü Aziz Paul yapar. Bu kişi, rahiptir. Sadece tanrı otoritesini kabul eder. Devlet, iktidar otoritesini reddeder. Tolstoy da bu akımdandır. “tüm değişimleri tanrı yapar, istemezse olmaz”.

İlkelci Anarşizm Akımı: Merkezi İngiltere’dedir. Kendilerini en radikal kabul ederler. Tüm bozulmaların nedeni, tekniktir derler. Hiçbir biçimde teknik kullanmazlar. Doğal toplum teknik olmadığı için bozulma yoktu, görüşünü savunurlar. Doğal topluma dönüşü savunurlar. Uç anarşistler olarak da anılırlar.

Pasifist Anarşizm Akımı: Tolstoy’un öncülüğünü yaptığı söylenir. Düşüncede evrimsel gelişmeyi esas alır. Savaş ve şiddet karşıtlığı yaparlar. Radikal eylemlere yanaşmazlar. Toplum bünyesini bozduğu için reddederler. Devlet, iktidar, otorite karşıtıdırlar.

Önderliğin Anarşizm üzerine Görüş ve Eleştirileri:

1-Kapitalist sistemi en soldan eleştiriyorlar ve Marksistler gibi ilerici rol atfetmiyorlar.

2-İktidar ve devlet yaklaşımları, Marksistlere göre daha kapsamlı ve gerçekçidir. İktidar ve devletin hemen ortadan kaldırılması yaklaşımları ütopiktir.

3-Merkezi ulus-devlet inşa sürecinin ulus ve toplumlar, sınıflar için felaket getireceğini görmüşlerdir.

4-Bürokratizme, endüstriyalizme, kentleşmeye yönelik eleştirileri büyük oranda doğrulanmıştır.

5-Reel sosyalizme yönelttikleri eleştiriler de sistemin çözülmesiyle doğrulanmıştır. Ancak kitleselleşmemeleri, teorilerindeki ciddi bir eksiklikten kaynaklanmaktadır. Uygulanabilir bir sistem geliştirememişlerdir. Pozitivizmin etkileri vardır. İstenilen tarihsel ve toplumsal çözümleme düzeyine ulaşamamışlardır. Avrupa merkezli sosyal bilimlerin dışına çıktıkları pek söylenemez. En önemli eksiklikleri demokratik siyaset ve modernite konusunda sistem geliştirememişlerdir. Otoritenin her türlüsüne tepki duymuşlardır. İktidar ve devlet otoritesine gösterdikleri haklı tepkiyi tüm otorite biçimlerine yansıtmamaları, demokratik moderniteyi gündemleştirememelerine neden olmuştur. Demokratik moderniteyi gerekli görmemeleri, özeleştiri olmalıdır. Ulus-devlet yerine demokratik ulus seçeneği geliştirmemeleri de özeleştiri olmalıdır.

FEMİNİZM:

Fransız devrimi sonrası gündeme gelir. Bazıları 15.yüzyıla kadar da götürür. Feminizm kadıncılık, kadın bakışı anlamına gelir. 1789’da ortaya çıktı. 1789-1850 arasında kadın hareketleri Avrupa merkezli mücadele başlatır ve hak arayışlarına giderler. Fransa devrimine kadınlar güçlü katılıp öncülük yapmışlardır.

1.Dalga Feminizm:

Adı geçen yıllardaki mücadeleyi birinci dalga feminizm olarak adlandırırlar. Kadın özgürlüğünü liberalizmle bütünleştirirler. Liberal çizgiyi savunurlar. Fransa, İngiltere, ABD’de örgütlenirler. Bu çizginin öncüsü, Olimpia de Guess’dir. Mücadeleleri seçme-seçilme hakkına sahip olmak içindir. De Guess’in son sözleri önemlidir. Cinsler arası eşitlikte salt kaba eşitliği esas alırlar. Mücadelelerini orta sınıfa dayandırırlar, tüm kadınları kucaklayamazlar. Kadın Sözleşmesini Olimpia yazar. Erkeğin sahip olduğu haklar, kadın adına da istenir. Sadece beyaz kadınlar bu dalgada yer alır, siyah kadınlara yer yoktur. Birinci dalga liberal feministler olarak bilinir. Önderlik, kapitalist sistem bu dalgayı kandırmış, istediklerini vermiş ve özgürlük yanılsamalarına neden olmuştur der. Bu dalganın mücadele tarzı, kadının bugün Avrupa’daki durumuna yol açmıştır. Birinci dalgada liberalizm akımı, bireysel özgürlükçüler akımı yer alırlar.

2.Dalga Feminizm:

Sosyalist feministler olarak da bilinirler. Sosyalist hareketlerin çıkışına denk gelir. Çıkışları 1850-1950 arası dönemdedir. Avrupa, Asya, Afrika, Amerika kıtalarında örgütlenirler. Sosyalist akım, işçi hareketi akımı, ulusal akım, bu dalgada yer alır. Birinci dünya savaşı sonrası, dünyada gündemleşirler. Mücadeleleriyle 1.dünya savaşında aktif rol oynarlar. İşçi sınıfı ve sosyalist zihniyeti, mücadelelerinin merkezine yerleştirirler. Toplumsal işbölümünün olmasını istiyorlar. Kadının ev işlerini değersiz, anlamsız ve tekrar görürler. Dışarıda ve fabrikada salt eşitlikçilik temelinde çalışmanın mücadelesini yürütürler. Bu dalgaya öncülük edenler Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Aleksandra Kollantai’dır. Rosa katı Marksistlerdendir. Lenin’le çelişkileri yoğundur. Kadın sorununun çözümünü devrim sonrasına bırakır bu dalga. Aleksandra Kollantai, zengin bir ailedendir. Onaltı yaşında mücadeleye katılır. “Bir çok hayat yaşadım” kitabı bilinenlerdendir. Cinsiyetçi yaklaşımlarla mücadele eder. Cins perspektifi güçlü olmadığı için reel sosyalizmin etkisinden kurtulamazlar. Birinci dalga feministleri reddederler. İçlerine almazlar. Yani sınıfsal yaklaşımları nedeniyle, onlar da tüm kadınları kucaklayamazlar. Emperyalizme karşı müthiş savaşırlar. 1940’lardan sonra sosyalist kadınlar öncülüğünde anti-emperyalist blok oluşumuna giderler. Sınıf zihniyetiyle yaklaşımın eşitlik ve ortaklaşma getirmeyeceğini Rosa Luxemburg fark eder ve bunu savunur.

3.Dalga Feminizm:

Merkezi Amerika’dadır. Radikal feministler olarak bilinirler. Var oluşçu feminizm, post modernist feminist akımları vardır. Toplumda radikal feminist olarak anılırlar. 1960-1970’ler arası gündemleşirler. Liberal ve sosyalist feministleri reddederler. Bunları genel sorunlarla uğraşıp kadın sorununa eğilmemekle suçlarlar. Erkek egemenliği tüm toplum ve insanları ezdiği için, mücadelede erkek egemenliğine karşıtlığı esas alırlar. Kadın köleliğinin kaynağında ekonomi değil toplumsal cinsiyetçilik vardır derler. En parçalı duruş, radikal feminist dalgada yaşanır. Cins çelişkisi aileden başlar derler. Cinsel ilişkiyi erkek sermaye olarak kullandığından reddederler. Lezbiyenliği meşrulaştırırlar. Aile ve aile kültürünü reddederler. Özgürlük savaşı sosyalist savaştan daha önemlidir derler. Simon De Baeviur bu dalganın öncülüğünü yapar. Kadın olarak dünyaya gelinmez, kadın olunur der.

4.Dalga Feminizm:

 Anarşist feministler olarak bilinirler. 1960’larda ortaya çıkarlar. Anarko feministler ve ekolojik feminist akım, bunlar içindedir. Kendilerini yeni dalga feministler olarak tanımlarlar. Devlet, ata erkil sistem karşıtıdırlar. Devlet ve ataerkillik ikiz sapkındırlar derler. Eko ve anarko feministlerin ortak yanları çoktur. Her türlü ideoloji, devlet, medya, din karşıtıdırlar. Bunların hegemonya kurduklarını, bunu kadın üzerinde kurduklarını söylerler. Hepsine karşı mücadeleyi esas alırlar. Toplumsal özgürlük konusunda duyarlıdırlar. Ve toplumun kendi kendisini yönetmesi gerektiğine inanırlar. Farklılıkları zenginlik olarak ele alırlar. Ağırlıklı olarak kapitalizmi ve liberalizmi eleştirirler. Emma Goldman bu dalganın öncülerindendir. Yahudidir. “Anarko feminizm kendisini teorileştirmeli” der ve dalganın manifestosunu yazarlar. Manifestoda dünyayı kadınları ilgilendiren tüm sorunlarla kadınlar ilgilenmeli, çözmeli derler. Kadın örgütlülüğüyle erkek ve devlet tahakkümünün etkisiz kılınacağını savunurlar. “Kadın kendi bedeni üzerinde hak sahibi olmalı” der. Erkek hakimiyetine karşı kadın savunmacılığı olmalı der. Krizden kurtulmak için kriz merkezleri kurulmalı derler. Tartışma ve çalışma grupları, kadın aktiviteleri, grupları kurulmalı, buralarda kadın sorunları çözülmeli diyorlar. Eğitime özel önem verirler. Cinsler arası mevcut işbölümünü reddederler. Erkek ev işleri ve çocuk bakımını üstlenmelidir. Burjuva ve Marksist feministlerin, kadın özgürlüğünü yanlış yönlendirdiklerini savunurlar. Anarşizm olmadan feminizm olmaz görüşündedirler. İçinde baskı ve iktidar olmadan, örgütleme taraftarıdırlar. Şiddet karşıtıdırlar.

Önderliğin değerlendirmeleri:

Kadın sorununu toplumsal sorundan ayrıştırmak doğru değildir. Kadın toplumun temel gücüdür. Toplum bir kez daha kadın özü etrafında örgütlendirilmeli. Feminizm, mevcut durumuyla yeniden inşa gücü olmamıştır. Parçalı duruştan kurtulamamıştır. Demokratik modernitenin temel güçlerinden olabilirler. Avrupa merkezli bakış açısından kurtulamamış, sistemin müdahalelerine açık kapı bırakmışlardır.

KÜLTÜREL HAREKETLER:

Postmodernizm kendisine bu hareketleri esas aldı. Etnisite ve demokratik ulus hareketleri, dinsel kültür hareketleri, kentsel-yerel ve bölgesel özerklik hareketleri savunmada verilmiştir.

AKADEMİ ÇALIŞMALARINDAN DERLEME

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA( 2.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 2

“SOSYAL BİLİMLERDE DEVRİM” YOLUNDA TARİHSEL-TOPLUM AKADEMİLERİ

TÜRK DEVLETİNİİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA ÖZGÜRLÜK PROBLEMİNE BAKIŞ

‘ULUSLARARASI SESSİZLİK TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANIMINAZEMİN SAĞLIYOR’

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -1-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (3.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAH SALDIRILARININ ARKASINDA HEGOMONİK GÜÇLER VAR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (4.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -2-

TÜRK İKTİDARININ ÇIKMAZI, CHP'NİN“AÇILIMI” VE HDP

BUGÜNKÜ GERİLLA RUHU BÊRÎTAN'IN RUHUDUR

KÜRT-ARAP İTTİFAKI İÇİN GÜÇLÜ BİR TARİHSEL ZEMİN VAR

ALEVİ İNANÇ ÖNDERLERİNDEN VE 44 IRAKLI AYDINDAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E MEKTUP

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (5.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -3-

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI VE KÜRT HALKINA YÖNELİK İMHA SALDIRILARI

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (6.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -4-

ORTADOĞU'DA VE TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ YOL

KÜRDİSTAN'DA ASIRLIK KİMYASAL KATLİAM DEVAM EDİYOR

'TARİHİ DİRENİŞİN TEMELİ İDEOLOJİK DURUŞ, FEDAİ RUH VE APOCU YOLDAŞLIKTIR'

ROJAVA DEVRİMİ İÇİN SEFERBERLİK ZAMANI

AVRUPA'DAKİ KÜRDİSTANLI KURUMLARDAN OPCW'YE MEKTUP

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (7.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -5-

LÜMPEN KİŞİLİK NEDİR?

ROJEV

ZAFER PERSPEKTİFLERİ (DERLEME)

KİMYASAL TAYİP'TEN HESAP SORMAK

İŞTE TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANDIĞININ BELGELERİ

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -6-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (8.BÖLÜM)

ORDULAŞAN DİRENİŞ ABİDELERİ

ÖZGÜRLÜKÇÜ KÜRT İLE İŞBİRLİKÇİ KÜRT ARASINDAKİ FARK

SOYKIRIMCI TC’NİN KİMYASAL SALDIRILARI

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (9.BÖLÜM)

ÖZGÜR BAHARLARIN BARIŞ BİLGESİ

KÜRT VE KÜRDİSTAN VARLIĞI ÖZ SAVUNMASIZ OLMAZ

KDP’NİN-BARZANİLERİN TARİHİ İHANETLER TARİHİDİR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (10.BÖLÜM)

ZAFER PERSPEKTİLERİ (2.BÖLÜM)

ÖZGÜR KÜRDİSTAN DEMOKRATİK ORTADOĞU'DUR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (ÖNSÖZ)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (11.BÖLÜM)

ROJAVA DEVRİMİ TÜM KADINLAR İÇİN ÖZGÜRCE VAROLUŞ DEVRİMİDİR

ASENA MERAL'İN YÜZÜNDEKİ YENİLGİ HARİTASI

KOBANE DİRENİŞİNDE BİR CUDİ SÖYLENCESİ: GELHAT GABAR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (GİRİŞ)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (12.BÖLÜM-SON)

ROJAVA DEVRİMİ KADIN ÖZGÜRLÜKÇÜ PARADİGMAYLA GELİŞİYOR

KÜLTÜREL SOYKIRIMA KARŞI SON İSYAN: APOCU DİRİLİŞ VE PKK

WERXELÊ ABİDELERİNİN KOMUTANI CUMALİ ÇORUM

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (1.BÖLÜM)

YOLUN SONUNA DOĞRU

DÜNYA SAVAŞI VE ÇAĞDAŞ KAHRAMANLIK ZAMANI

KÜRT JEOPOLİTİĞİ OLUŞURKEN KARŞI HAMLELER

ÖZÜ ARAYIP İRADELEŞEN VE SAVAŞAN KADININ ADRESİ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (2.BÖLÜM)

KCK'DEN KİMYASAL İÇİN SAHAYA DAVET

PKK AB'NİN TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILSIN!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (3.BÖLÜM)

EDEP YOLUN IŞIĞIDIR

ERDOĞAN VE MERKEL'İN TRUVA ATI DENİZ YÜCEL

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (4.BÖLÜM)

HAKİKAT SOSYOLOJİSİNİN ÖZGÜR BİLGESİ

KENDİ OMUZLARI ÜZERİNDE BAŞKALARININ KAFASINI TAŞIMAK

İMRALI'DAKİ TECRİT VE İŞKENCE SİSTEMİNE KARŞI MÜCADELE DAHA DA BÜYÜTÜLMELİİ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (5.BÖLÜM)

ÇİRKİN İNSAN EN KORKAK İNSANDIR

PKK, GENÇLİK VE ZİHNİYET

BURASI KÜRDİSTAN, BEN DE KÜRT'ÜM

XELÎFAN'IN ORTAYA ÇIKARDIĞI GERÇEKLER

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(6.BÖLÜM)

DİJİTAL DÜNYA SANAL KİŞİLİK

GENÇLİK VE DÖNEM GÖREVLERİ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(7.BÖLÜM)

PÊŞWAZİYA XERAB

WERİN CENGA AZADÎYÊ !

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(8.BÖLÜM)

KÜRESEL GÜÇLERİN HAMLELERİNİ DOĞRU OKUMAK

HAMLASEL MÜCADELEYİ HER ALANDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ GELİŞTİRELİM!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(9.BÖLÜM)

KİM, PKK’Yİ NASIL GÖRÜYOR? (DOSYA-ANALİZ)

ANLAMLI YAŞAM ÖNDERLİĞİN FİZİKİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMAKLA MÜMKÜNDÜR

KÜRT VAR DA KÜRDİSTAN YOK MU?

“KÜRDİSTAN DEVRİMİNİN GÜVENCESİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMADIR(1.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(10.BÖLÜM)

KURULAN BİR PARTİ DEĞİL YAŞAM TARZIDIR

ANLAMA DAİR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (11.BÖLÜM)

BİLMEYE DAİR

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (1.BÖLÜM)

FAŞİZMİ ZAGROS'A GÖMMEK

“KÜRDİSTAN DEVRİMİNİN GÜVENCESİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMADIR”(2.BÖLÜM)

PKK 'TERÖR LİSTESİ'NDEN ÇIKARILMALI ÇAĞRILARI

PKK İLE KÖLELİKLER YIKILMIŞ ÖZGÜRLÜKLER KAZANILMIŞTIR

TEK DEĞİL, MİLYONLARIZ

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE(2.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(12.BÖLÜM)

ÖZ SAVUNMAYLA ÖZGÜR YAŞAMI AŞKLA ÖRELİM

PKK ÖZGÜRLEŞEN GENÇLİK VE KADINA BİR ÇAĞRIDIR!

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

DERSİM SOYKIRIMININ YIL DÖNÜMÜNDE MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM

KÜRT YURTSEVERLİĞİ

PKK’NİN ORTAYA ÇIKARDIĞI KÜRT GERÇEKLİĞİ (1.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (3.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (13.BÖLÜM)

PKK’NİN İNSANLIK SAVAŞINA DOĞRU KATILMAK

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (14.BÖLÜM)

ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ ŞARTLARI (2.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (4.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (15.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (5.BÖLÜM)

PKK'NİN KIRK DÖRDÜNCÜ YILINDA DAHA FAZLA PARTİLEŞEREK ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMAK

PKK NEDEN ANKARA’DA ÇIKIŞ YAPTI (3.BÖLÜM)

GERİLLA BİR İDEOLOJİK KİMLİKTİR (1.BÖLÜM)

HUKUKUN HİÇ OLMADIĞI İKİ YER

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(16.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE(6.BÖLÜM)

GERİLLA, FELSEFİ BİR KİMLİKTİR(2.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN SÖMÜRGEDİR” (4.BÖLÜM

PKK YASAĞINA KARŞI BERLİN'DE BULUŞMAYA ÇAĞIRDI

GERİLLA KOMÜNAL KİMLİKTİR(3.BÖLÜM)

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (1.BÖLÜM)

BAĞIMSIZLIK VE BAĞIMSIZLIKÇI DURUŞ (5.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (17.BÖLÜM)

PKK GEL E, GEL NAYÊ DARIZANDIN!

PKK HALKTIR HALK YAGILANAMAZ !

MESRUR BARZANİ TÜRK DEVLET AĞZIYLA KONUŞUYOR

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (2.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (18.BÖLÜM)

GERİLLA KÜLTÜREL KİMLİKTİR(4.BÖLÜM)

PKK NEDEN AYRI ÖRGÜTLENMEYE GİTTİ (6.BÖLÜM)

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (3.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (19.BÖLÜM)

GERİLLA CİNS ÖZGÜRLÜKCÜ KİMLİKTİR(5.BÖLÜM)

KADIN, DEVRİM VE ÖZGÜRLÜK ZAMANIDIR!

KUMPASLAR ÜLKESİNDE SON TANGO

PKK’LİLİK DÜZENDEN KOPUŞTUR (7.BÖLÜM)

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ

PKK HALKTIR HALK YASAKLANAMAZ

PKK HALKTIR HALK YASAKLAMAZ

“PKK'NİN YARATTIĞI İDEOLOJİK BİLİNÇLE NETLEŞMEK”

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ!

PKK HALKTIR HALK YASAKLANAMAZ

PKK GEL E, GEL NAYÊ QADEXEKİRİN!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (20.BÖLÜM)

GERİLLA HOŞGÖRÜLÜ KİMLİKTİR(6.BÖLÜM)

BİR DİRİLİŞ VE KAHRAMANLIK DESTANI

PKK İLE DİĞER ÖRGÜTLER ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR (8.BÖLÜM)

APOCULAR DÜŞÜNDÜ, İNANDI VE YAPTI (1.BÖLÜM)

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (21.BÖLÜM)

GERİLLA ÖZGÜR KÜRDÜN YARATILDIĞI BİR DİRENİŞ DERGAHIDIR

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (1.BÖLÜM)

PKK’NİN KURULUŞU ŞOVENİZMDEN KOPUŞTUR (9.BÖLÜM)

BELÇİKA ADALETİNDEN TARİHİ PKK KARARI

BARZANİ’NİN YARATTIĞI BELARUS TRAJEDİSİ HERYERDE

PKK’DE ŞEHADETLER, BİR EMİR MAKAMIDIR (2.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (22.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (2.BÖLÜM)

PKK DEMOKRATİK ULUS ÇİZGİSİYLE DAHA DA BÜYÜDÜ

SIFIRDAN İLK SERHİLDANA (10.BÖLÜM)

GERİLLA TÜRK ORDUSUNU DURDURDU (3.BÖLÜM) 

PKK’NİN 43 YILLIK TARİHİ BİR DESTANDIR; BU TARİH KANLA SÜSLENMİŞTİR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (23.BÖLÜM)

EGEMEN ERKEKLİK ÖZÜNDE FAŞİSTTİR

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (3.BÖLÜM)

SERHİLDANLA YARATILAN EĞİTİM ORTAMI (11.BÖLÜM)

ÖNDER APO SABIRLI, CESUR, YİĞİT KENDİNE VE ÖZGÜRLÜĞE İNANAN KADINI YARATTI

PKK ADINA YAPILAN İLK BESTE (VAYE PKK RABÛ)

''İSTENİRSE BU İKTİDAR BİR HAFTA DURAMAZ'' (4.BÖLÜM)

PKK'NİN 43.KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI

PKK YENİ İNSANLIĞIN DEVRİMCİ TARİH YAZIMIDIR (1.BÖLÜM)

HAKİ KARER YOLDAŞIN ŞAHADETİ VE HAKİ KARER KİŞİLİĞİ (12.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (4.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (24.BÖLÜM)

PKK’NİN 43. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI (2.BÖLÜM)

ONUR DİRENİŞİNDE YER ALIN!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (25.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (5.BÖLÜM)

PKK YENİ İNSANLIĞIN DEVRİMCİ TARİH YAZIMIDIR (2.BÖLÜM)

26-27 KASIM 1978: I. KURULUŞ KONGRESİ (13.BÖLÜM)

 2 TÜRK ORDUSU DA GELSE YENERİZ

PKK ÖLÜM DÖŞEĞİNDE OLAN BİR HALKI DÜNYANIN UMUDU YAPTI

BİZ BU TOPRAKLARIN ÇOCUĞUYUZ, ONLARIN ANLAYACAĞI DİLDEN ONLARLA KONUŞMALIYIZ! 

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(26.BÖLÜM)

1980: 12 EYLÜL ASKERİ DARBESİ VE KENAN EVREN (14.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(1.BÖLÜM)

İKTİDARIN KORTUĞUNU BAŞINA GETİRECEĞİZ 

“PKK, KÜRT HALKINI DİRİLTEN ÖZGÜRLÜK RUHUDUR”

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ!

FAŞİZMİ YIKMAK İÇİN DAHA ÇOK CESARET LAZIM

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(27.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(2.BÖLÜM)

“T C FAŞİZMİNİN KAOS PLANI İMRALI'DA DEVREDE”

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(28.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(3.BÖLÜM)

PKK KAYBETTİRİLEN KADIN KÜLTÜRÜNÜN PARTİSİDİR  

PKK İLE REEL SOSYALİSTLER ARASINDAKİ TEMEL FARK (15.BÖLÜM)

SİSTEM ÇALIŞMAMIZ TARİHTE İLKTİR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(29.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(4.BÖLÜM)

TARİH SAHNESİNDE VAMPİRLER

SALİH KANDAL VE SİVEREK DİRENİŞİ (16.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ SAYIN ABDULLAH ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİT İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (52.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(30.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (5.BÖLÜM)

İNGİLİZ POLİTİKALARI KÜRTLERİN SIRTINDAKİ HANÇERDİR

LÜBNAN-FİLİSTİN SAHASINA ÇIKIŞ SÜRECİ (17.BÖLÜM)

PKK'NİN 'TERÖR LİSTESİ'NDEN ÇIKARILMASI İÇİN YAPILAN ÇAĞRILAR (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (53.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(31.BÖLÜM)

AKP, HOBBES VE SAVAŞ DURUMU

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (6.BÖLÜM)

MAZLUM DOĞAN ARKADAŞIN DİRENİŞ GERÇEĞİ (18.BÖLÜM)

ŞEHİTLER PKK'LİDİR

KDP 21. YÜZYILDA UTANÇLA KÜRT İHANET TARİHİNİ YENİDEN YAZIYOR (1.BÖLÜM)

RÊBER APO'NUN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMA MÜCADELESİ BOYUTLANDIRILMALI

HALKLAR ÖNDERİ SAYIN ABDULLAH ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİT İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (54.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(32.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (7.BÖLÜM)

KDP 21. YÜZYILDA UTANÇLA KÜRT İHANET TARİHİNİ YENİDEN YAZIYOR (2.BÖLÜM)

PKK'NİN TARİHE AĞIRLIĞINI NASIL KOYDUĞUNU VE HALKININ KURTULUŞ SEVİNCİNİ BU GÜNLERDE NASIL YÜKSEKLERE ÇIKARDIĞINI İSPATLAR

PKK SANAT İNCELİĞİNDE ÖRÜLEN BİR HAREKETTİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (55.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(33.BÖLÜM)

AKP-MHP FAŞİZMİ UZATMALARI OYNUYOR

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (8.BÖLÜM)

PKK'NİN DÜNYA SİYASET SAHASINDAKİ AVANTAJLARI VE AVANTAJLARINI GÜÇLENDİRME YOLU: ÖZ SAVUNMA

PKK’DEKİ DÖNÜŞÜMÜN ÖZÜ

DEVRİM ÖZGÜRLÜĞE AŞIK OLANLARIN YOLUDUR

KCDK-E'DEN GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (56.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(34.BÖLÜM)

BİR KİŞİNİN GÜCÜNÜ BELİRLEYEN YAŞAM FELSEFESİDİR

KATILANLARIN ANLATIMIYLA 27 KASIM 1978 FİS KÖYÜ

KÜRDİSTAN'DA GERİLLA ZAMANI

PKK DEĞİŞİMİN VE DÖNÜŞÜMÜN GÜCÜ OLDU