ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
0 Yorum
05-09-2021

Adı üzerinde, Özgür Yurttaş Hareketi; doğallığında toplumun bir kesimi ile sınırlı olmayan bir hareketin gelişme ve gerçekleşme biçimidir. Ama hiçbir zaman da herhangi bir toplumsal kesimin ya da bu kesimlere mensup olan karizmatik bir kişiliğin başlatabileceğini yadsımayan bir hareket olma özelliğine sahiptir. Onun içindir ki Özgür Yurttaş Hareketi'nin tüm kapsayıcılığına rağmen Türkiye'de bir grup öğrenci gençliğin böyle bir hareketi başlatması da son derece anlaşılır olmaktadır.

Türkiye halkı yabancı değil;

Türkiye halkı, öğrencilerin öncülük ettiği hareketlerin yabancısı değildir. Bu nedenle de benimseme ve sahiplenme olasılığı fazlasıyla bulunmaktadır. 19. yüzyılın sonlarına doğru gelişen Jön-Türk hareketi, özünde Avrupa'da eğitim görmüş gençlerin hareketidir. Kemalist hareket ve Türk ulusal hareketi, kaynağını buradan almış ve Cumhuriyetin oluşumuna kadar gidilmiştir. 1960'lar sonrası Türkiye'de gelişen demokrasi mücadelesinde de etkin, katılımcı ve yol açıcı olan gençliktir ve bu, darağaçları dahil, bedel ödeme pahasına gerçekleşmiştir. Kürt özgürlük mücadelesinin öncüsü de yine gençlik olmuştur. Böylesine tarihsel, akışkan, sürekli bir mücadele ve öncü militan güç olan gençliğin, şimdi de Özgür Yurttaş Hareketi'nin gelişmesinin aktif öncü gücü olarak yerini belirlemiş olmasının anlamlı ve değerli karşılanması kadar doğal bir şey olamaz. Özgür Yurttaş Hareketi içinde bu şekilde yerini belirleyen gençliği anlamak ve ona göre de bu hareket içinde yerini belirlemenin gereği açığa çıkmaktadır. Özgür Yurttaş Hareketi'nin gündemleştirilmesi sürecinde yaşananlar ayrı bir değerlendirme konusu olabilir. Ama bu, Özgür Yurttaş Hareketi'nin uzağında kalma ve gerekçe haline getirilerek tutum belirleme gibi bir yaklaşımın ortaya çıkmasına, yaşanmasına da neden olmamalıdır. Çünkü Özgür Yurttaş Hareketi'nin anlamı ve rolü farklı bir yaklaşımın oluşmasına olanak tanımamaktadır.

Ortak paydalarda buluşma;

Özgür Yurttaş Hareketi, o yurt üzerinde yaşayan bireylerin ırk, sınıf, cins, kimlik, din vb. farklılıklarına rağmen birbirlerini reddetmeden ortak paydalarda buluşarak sahiplendikleri hareketin ortak adıdır. Herhangi bir kesim ya da kişi, yine herhangi bir nedenden ötürü böylesi bir hareketi geliştirebilir. Bu gerçek, aynı yurt üzerinde yaşayan diğer kişi ya da kimliklerin o hareket içinde kendilerini görmelerine ve yer almalarına engel değildir. Onun içindir ki Türkiye'de öğrenci gençliğin başlattığı Özgür Yurttaş Hareketi, aynı zamanda Türkiye coğrafyasında yaşayan tüm insanların içinde yer almaları gereken ortak hareketin adıdır. Buna göre bir tutum ve yaklaşım sahibi olmanın önemi açığa çıkmıştır. Böylesi bir özellik taşıyan Özgür Yurttaş Hareketi'nin doğru anlaşılmasının gereği bulunmaktadır. Özgür Yurttaş Hareketi, salt bir öğrenci hareketi ya da bir dönem geliştirilerek sahiplenilecek bir eylem kampanyasının yürütülme biçimi değildir. Böyle bir yaklaşım, telafisi mümkün olmayan sakıncaları içinde taşımaktadır. Süreklilik isteyen bir harekettir. Onun için, ne örgüt, ne de eylemlerle sınırlandırmak mümkün değildir. Biriken sorunların çözümünü hedefleyen, bunu çözümleme, örgüt ve eylemiyle birlikte ele alan sürecin kendisi olmaktadır. Muhtevası bu kadar kapsamlı olan Özgür Yurttaş Hareketi'ni öğrenci gençlik hareketleriyle sınırlamak da mümkün değildir. Bu, sadece Türkiye açısından değil, dünyanın neresinde, hangi ülkesinde gündeme girmişse, onlar için de geçerlidir. Kimi yerlerde demokrasi, özgürlük, cemaat hakları, kültürel vb. sorunların çözümü temelinde gelişmiş olsa da, bu gerçeklik değişmemiştir ve her zaman kurulu, statükocu sistemler için en ciddi tehlikeleri oluşturmuşlardır. Bununla da kalmayarak, o sistemlerin yıkılmasına da neden olmuşlardır. Sistem karşıtı bir hareket Yurttaşlık hareketleri, hep iktidar dışında olan güçler tarafından geliştirilmişlerdir. Her zaman başlangıçta kurulu bir örgüte ihtiyaç duymamışlardır. İlk kıvılcım çakıldığı andan itibaren, hedefe ulaşıncaya kadar hiçbir kesintiye uğramamışlardır. Bu yönüyle engellenemez bir hal almışlardır. Özgürlük ve demokrasi sorunlarının, eşitsizliğin, keskin hatlarla belli olduğu ülkelerde belirgin bir şekilde ortaya çıkmışlardır. Fransa'da monarşik yapılanmaya, Amerika'da İngiliz egemenliğine, daha sonra da köleliğin meşru sayıldığı Birleşik Devletler'e karşı Kanada Cemaat Hakları temelinde, Polonya'da tersane işçilerinin demokratik talepleri doğrultusunda, Fransa'da öğrencilerin eğitim sorunlarının çözümü vb. temellerde ortaya çıkmışlardır. Hepsinin sınıf temelleri ve gerçekleşme biçimleri farklıdır. Ama hepsinin ortak yönü, sistem karşıtı olmaları ve tek bir kesimle sınırlı kalmayıp, tüm toplumu sararak genel bir toplum hareketi haline gelmeleridir.

Şimdi Türkiye'de de benzeri bir hareketin gelişim ateşinin fitili tutuşturulmuştur. Bu, basite alınmamalıdır. Adı, Eşit, Özgür, Demokratik Yurttaş Hareketi'dir. Türkiye'nin çok kimlikli ve çözülmemiş özgürlük ve demokrasi sorunlarının varlığı bu hareketin çıkışının temelini oluşturmaktadır. Kimlikler eşit değildir. Türk, diğer tüm kimliklerden üstün tutulurken, diğer halklar kimliksizlik statülerini korumaktadırlar. Dinler arasında fark had safhadadır. Cumhuriyetin laikliği prensip olmaktan öteye taşırılmamıştır. Sünni Müslümanlık ayrıcalıklıdır. Alevilik, ezilen bir kimliktir. Aynı şekilde, başta ezidîlik olmak üzere gayri müslim olarak görülen din mensupları horlanmakta ve kendilerini ifade etmekten uzaktırlar. Toplumun tümü, eğitim, sağlık vb. başta olmak üzere haklardan eşit oranda yararlanamamaktadırlar. Toprak sorunu çözülememiştir. Kadın, kölenin kölesi olma özelliğini korumaktadır. Çocuk ve yaşlılar, güvenceli yaşam koşullarından uzak tutulmaktadır ve bunlar da yasalarda hiçbir engelle karşılaşmamaktadır. Tüm bunlar, eşit, özür, demokratik yurttaş hareketinin dayanakları olarak yerini bulmaktadır ve anayasal güvenceye kavuşturulma gibi bir hedef kapsamında ele alınmaktadır.

Kendine özgü yöntemleri vardır;

Bu sorunların çözümü doğrultusunda bir hareketin gelişmesi ya da ortaya çıkması da son derece doğaldır. Uluslararası hukuk da buna olanak tanımaktadır. Üç Kuşak Hakları diye kabul edilen haklar da buna olanak tanıdığı gibi, meşru bir zemine dayandırmaktadır. Meşru savunma, bu açıdan Özgür Yurttaş Hareketi'nin kendini savunma ve harekete geçmesinin bir yönüyle güvencesi, diğer yönüyle kendine özgü yöntemlerle gerçekleşmesi anlamına gelmiş olmaktadır. Tüm bunlardan hareketle tartışılmak ve sonu açık tutulmakla birlikte Özgür, Eşit Yurttaş Hareketi'nin öne çıkan yönlerini alt alta sıralamak da mümkündür.

1- Özgür Yurttaş Hareketi homojen değildir.

2- Değişik toplumsal kesimlerin ortak paydada buluşmasıdır.

3- Bir parti veya örgütün önceden tasarlayarak, programlaştırarak güncelleştirdiği bir hareket değildir.

4- İktidar alternatifi olarak değil, paylaşılan ortak sorunların çözümünü hedefleyerek ortaya çıkar.

5- Genel kabul gören önderler etrafında gelişir ve gelişimi içinde kendini kurumsal bir ifadeye kavuşturur.

6- Her zaman ve her yerde aynı talepler ve biçimlerde gelişmez. Hatta aynı ülke içinde farklı bölgesel özellikler taşıyarak değişik biçimlerde gelişebilir.

7- Toplumsal özgürlük ve demokratikleşmenin, ekonomik sorunların çözülmediği, birey olma sorunlarının öne çıktığı coğrafyalarda daha çok görüldüğü gibi, kendini bununla darlaştırmayı da kabul etmez.

8- Kültürel, sosyal ve siyasal bir hareket olarak gelişir. Kişi haklarını savunur Hiyerarşik, sınıflı toplumlardan olan kapitalizm ortak pazar etrafında ortak dil, kültür ve benzerinin birliğinin oluşumuna katkı sunarken feodal cendereden kopan kişilerin vatandaşlık bağlarıyla devlete bağlanmasının koşullarını da yaratmıştı. Vatandaşlık, devlete karşı kişilerin hak ve görevlerini belirlerken, diğer aidiyet bağlarının tali plana düşmesi gibi bir sonuç da yaratmıştı. Onun içindir ki, o koşullarda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde dile gelen kişi hakları, savunulan ortak değerler olarak öne çıkmıştır. Değişen dünya koşullarında kişi hakları önemini korumakla birlikte; grup hakları, ulusların hakları vb. gibi haklar da öncelikli hale gelmiş, aralarında bir dengenin kurulmasını zorunlu kılmıştır. Artık kapitalizmin katı merkezci yapısı, yerini aralarında daha gevşek bağların bulunduğu yerel inisiyatiflere bırakmakla karşı karşıya kalmıştır.

Anlamının bilinciyle hareket;

Böylesi koşullarda gelişen Özgür Yurttaş Hareketi, hiyerarşik, sınıflı toplumların aksine devletle ilişkilerin yeniden belirlenmesini sağlayan bir özellik taşımaktadır. Bu nedenle Türkiye'de gelişen Özgür, Eşit, Demokratik Yurttaş Hareketi, önüne koyduğu hedeflere ulaşmak ve sorunların çözümünü devlete dayanarak değil, kendi gücüyle çözmeyi amaçlamaktadır. Şimdi Türkiye devlet ve geleneksel toplumunun dışında kalan böylesi bir hareket, geleceğinin belirleyicisi olarak gelişmelerin önünü açarak, kendine atfedilen tarihsel rolü ile Türkiye'nin gündemine girmiştir. Ama yeterli değildir. Asıl olan da Özgür Yurttaş Hareketi'nin bu gerçek anlamının bilinciyle daha da yeterli hale getirilmesi için her kesimin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesidir.

Kaynağını yurttaş olmaktan alır;

Devlete olan siyasal ve diğer aidiyetlerle olan bağlılıkları çağrıştırmadan, üzerinde yaşanan coğrafyada paylaşılan ortaklıkları ifade eden, yurttaş olmaktan kaynağını alan ve yine paylaşılan sorunların çözümünü hedefleyerek çıkış yapan Özgür Yurttaşlık Hareketi, bu şekilde daha da ardı ardına sıralayabileceğimiz özellikler taşımaktadır. Ve Ankara'da bir grup öğrencinin TBMM'ye verdiği dilekçe ile de Türkiye'nin gündemine girmiştir. Önemli olan yön de burasıdır. Özgür Yurttaş Hareketi'nin doğru anlaşılması, tarihsel görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi de bu sorunların aşılmasında en belli başlı olanıdır. Gençlik, yapmış olduğu çıkışla bunu başarma istemini ortaya koymuştur. Şimdi sıra toplumun diğer kesimlerine gelmiştir. Yetersizlik vardır ve olacaktır da. Ama bunların öne çıkarılarak, asıl yapılması gerekenleri yerine getirmemenin hiç de haklı gerekçesi olamaz. Dıştalayan, reddeden, iten ve kendini geriye çeken değil, bir şeyler yapabilmenin erdemi, ağır başlılığı, mütevazılığı ile hareket ederek birleştireni olmak, bunlarla asıl yapılması gerekeni başarmak, Özgür Yurttaş Hareketi'ni ölçü ve temellerine kavuşturacak olandır. Gerçek anlamda Eşit, Özgür Yurttaş Hareketi'ne bunların başarılmasıyla ulaşılacaktır. Türkiye'de yaşayan tüm halklar ve kimlikler, değişik toplumsal kesimler vb. Özgür Yurttaş Hareketi içinde bunların başarılmasıyla özgür bir geleceğe kavuşacaktır.....

Sonuç olarak; Özgür Yurttaş Hareketi başarıyla pratikleştirildiği zaman Demokratik Ekolojik Toplum Projesi temelinde komünal toplumu örgütleyerek halk demokrasisini derinliğine geliştireceği gibi, Kürt sorununun çözümünü demokratik birlik perspektifi temelinde geliştirerek kalıcı toplumsal barışın sağlanmasına da hizmet edecektir. Dolayısıyla, demokratik kurumları ve Türkiye’de yaşayan tüm toplumsal kesimleri ilgilendiren, herkesin aktif ve yetkin katılımını gerektiren bir özelliğe sahiptir. Bunun için ilgili tüm kesimlerin gerekli duyarlılığı göstermeleri büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde, gençlik öncülüğünde pratikleşen girişim geçmiş kampanyaların tekrarına düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Özgür Yurttaş Hareketi’nin içinde bulunulan yeniden yapılanma sürecine engel teşkil etmediği, ikinci ya da ek bir çalışma olarak ele alınamayacağı, aksine doğru anlaşılıp uygulandığı takdirde içinde bulunulan tıkanıklığı ve darlığı aşarak güç kazanmada büyük rol oynayacağı bilinmelidir. Kuşkusuz, gündemimize yeni giren bir mücadele gerçekliği olarak amacı, örgütlenme ve eylem anlayışı, kapsamı ve içeriği bakımından daha yoğun bir tartışma sürecini gerekli kılmaktadır. Ancak açığa çıkan düzey üzerinde var olan eksiklikleri pratik içinde tamamlama anlayışı içinde olmak önemlidir.

 ATAKAN MAHİR

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR