KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM
KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM
0 Yorum
08-09-2021

II. BÖLÜM: NEWTON FİZİĞİ

Isaac Newton ünlü eseri Principia’nın (ilkeleri) yayımladığı 1687 yılı, fizik tarihinin önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. İnsanlık tarihi ilk defa bu eserle ayrıntılı bir kozmoloji (evrenbilim) görüşüne kavuştu. “Isaac Newton kozmolojik görüşüne Kopernik’in Kepler’in Descartes’in, Galileo’nun çalışmalarından faydalanarak oluşturdu” 3 . Newton bunları yaparken, faydalandığı bu kişilerde fizik bilimdeki görüşlerinde önemli ve ayrıntılı düzeltmeler yaptı. Kopernik-Kepler-Galileo süreci ile Aristotales fiziğinin otoritesi sarsılmış; ancak Newton çalışmasıyla tamamen yıkıldığı söylenilebilir. Newton gözlemi, deneyi ve matematiği birleştiren bilimsel yöntemler geliştirdi. Gezegenlerin yörüngelerinden nasıl kaldığı, dünyanın altındakilerinin neden düşmediği gibi sorular ancak Newton’un “evrensel çekim yasasıyla ortaya konuldu” 4 . Newtonla beraber tüm evrende dünyamızdaki fiziksel yasaların aynı olduğu kabul ediliyordu. Aristotales ve onun etkisindeki düşünürlerin evrende farklı yasalarla tabi bölümler olduğunu ileri sürmelerinin yanlış olduğu iyice anlaşıldı. Newton da Galileo gibi evrendeki oluşumların, parçacıkların hareketlerine indirgenebileceğini öngördü. Hız ve kütle gibi matematiksel olarak ifade edilen değerlerle dış dünyanın gerçekliğinin tanımlanabileceğini düşünüyordu. Newton fiziğindeki başarılar insan aklına güveni arttırmış ve bunun “aydınlanmanın” oluşmasına önemli katkılarda bulunmuştur.

Newtoncu bilimin başarısıyla beraber fizik bilimi zirve noktasına gelmiştir ve fizik; biyolojiden kimyaya, felsefeden tarihe, tarihten sosyolojiye kadar hemen hemen bütün bilimler için model olarak gösterilmeye başlanmıştır. “ Newton ve ondan etkilenen bilim insanları evrenin büyük bir makine gibi görüldüğü determinist-mekanik evren anlayışı yaygınlık kazandı” 5 . “Newton’a göre evrendeki fenomenlerin maddenin en küçük parçacıklarına indirgenerek açıklanılabileceğini öne sürüyordu. Newton matematiksel formülü teorilerin, evrendeki gerçekliğin aktarılabileceğini gören bilim anlayışına sahiptir” 6 . Newtoncu bilim anlayışı ve yöntemi temel unsuru olan determinizme de indirgenebileceğini kabul etmiştir.

1. KLASİK FİZİK PARADİGMASI:

Tarihsel bakımdan ilk büyük fiziksel teori Galileo’nun çok değerli öncül katkıları üzerine inşa edilmiş Newton teorisidir. Bu teori uzaktan anlık etki ile etkileşen kütleli noktasal parçacıklar teorisidir. Uzaktan etkiyle bilinen en eski klasik örnek yine Newton tarafından geliştirilmiş genel çekim yasasıdır. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus: “ bu kanunların temelinde tüm kütleli nesnelerin matematiksel, noktasal parçacıklar olarak temsil edilmesi ve yapılan çok keskin bir soyutlama idealleştirme vardır” 7 . Örneğin, bu kanunlar astronomik olaylara uygulandığında güneş ve gezegenler bile matematiksel, noktasal parçacıklar gibi düşünülüyordu ve bunlar son derece başarılı sonuçlar veriyordu. “Matematiksel olarak her bir serbestlik derecesi için zaman cinsinden ikinci dereceden Lineer bir Diferansiyel denklemle ifade edilen Newton teorisinin konumuz bağlamında belirtmesi gereken önemli temel özellikleri nedensel (Causal) ve belirleyici (deterministlik) ilkelerinden oluşuyordu. Nedensel olmak, sistemin “durumu” belli bir anda biliniyorsa, izleyen her bir anda da tamamıyla biliniyor olmasıdır. Belirleyici olmak ise sistemin “durumu” hakkındaki bilginin sistem hakkındaki tüm fiziksel özellik ve olayları kesinlikle belirliyor olması anlamındadır” 8 . Dikkat edilirse felsefi bakımdan son derece önemli bu iki kavramda bir yeni kavram, “durum” karşımıza çıkıyor. Newton fiziğinde birbiriyle anlık kuvvetlerle (ve uzaktan etkiyle) etkileşen noktasal parçacıklar için durum verilen bir anda sistemi oluşturan tüm parçacıkların nerede oldukları ve nasıl hareket ettikleri kesin bilgisidir. Daha teknik bir dille ifade edersek; tüm parçacıkların konum ve momentumlarının bilgisidir. Böylece verilen bir anda bu dinamik parametreler ve bu parçacıkların hangi kuvvetin etkisi altında hareket ettikleri biliniyorsa o zaman fiziksel süreç tam olarak belirlenmiş demektir. Yani izleyen herhangi bir anda sistemin durumun kesin olarak bilinmesinin (öngörülmesini) yanında sistem hakkındaki sorulabilecek tüm fiziksel sorularının yanıtlarının da kesinlikle biliniyor olması(belirlenmiş olması) demektir.

2. NEWTONDA KLASİK FİZİK VE EVREN:

Evreni, maddeyi, hayatı, insanları, algılayış bir paradigmayı ortaya çıkarır. Her dönemin kendine has bir algılayışı dolayısıyla paradigması vardır. Yazılı tarih öncesi topluluklarının evreni algılayışı somuttu. İnandıkları tüm değerler ve ilkel tanrılar doğanın bir parçasıydı. Doğada ayrı soyut bir düşünme yoktu. İkinci paradigmasal dönem yarı somut yarı soyut düşüncenin geliştiği mitolojiye dayalı dönemdir ki bu dönem köleci sistemlere ve buna karşı özgür halklaştırma sürecini geliştiren topluluklara tekabül eder. Bir sonraki paradigma, soyut düşünme sürecidir ve dine dayalı feodal yapılara denk düşer. Daha sonraki paradigma süreci ise, günümüzü çok yakında ilgilendiren ve hala çağımızı etkileyen pozitif bilimlere dayalı düşünce biçimidir. Bu somut gözlemlerden soyutlamalara ve yasalara ulaşma sürecidir. Aynı zamanda tanrı sözünün yerini bilimin yasalarının aldığı bir düşünce biçimidir. Bu sistemin Galileo Kopernik gibi bilimsel ön hazırlayıcıları ve Descartes gibi felsefe boyutuyla tamamlayıcıları olsa da, asıl Newton’la özdeşleşen bir karakteri vardır. Newton fiziği, mekanik bir işleyişe sahiptir. Bu da evreni makine modeline göre yorumlamayı içeriyor. Sonraki yıllarda Descartes, canlılarda makinelerin işleyişinin birbirine benzer olduğunu söyleyerek Newton fiziğine felsefi bir temel sağladı. Newton’da evren, tanrının bir kez kurmasıyla işlemeye başlayan bir saat, dolayısıyla bir makinedir. Makine, birbirini tamamlayan parçaların birleşmesiyle oluşan ve işleyen bir bütündür. Bu da kaynağını pozitif bilimlerle ortaya çıkan yasalardan alır. Newton’un evren saati, bu değiştirilemez yasaların egemenliğinde çalışır. Evrenin kurulu saate benzemesi, mekanik anlayışın bizzat kendisidir. Bu saatte her şey ilk hareketteki Newton’dan bu ilk hareketi veren tanrıdır. Bu hareketin dışsal olduğunu bize gösterir ve ilk hareketten sonra saat yani evrenin kendisi yasalara tabi olarak işler. 

 

Newton’un birici ve ikinci yasası olarak bilinen şu yasalarda bunu ifade eder: Newton’a göre dışarıdan uygulanan bir kuvvetin etkisinde olmayan bir cisim durgun halde kalır ya da sabit bir hızla hareket eder; diğeri ise dışarıdan uygulanan bir kuvvetin cisim üzerindeki etkisidir ki bu hızı değiştirir; buna da ivme denir. Bu iki yasa aynı zamanda bu yasalar “eylemsizlik yasası” denilen yasaya da temel oluşturuyordu. Eylemsizlik yasası hareket halindeki bir cismin hareketini, bir doğru üzerinden sonsuza dek sürdürme eğilimi gösterir. Bu da düz doğrusal hareketin temeli olup bunları tamamlayan Newton’un üçüncü yasası ise her etkiye karşılık eşit ve zıt bir tepkinin olduğudur; bu da neden-sonuç ilişkisini ifade eder. Bu yasa, dışsal hareket sonucu bir doğru üzerinde işleyen diğer Newton yasalarıyla birleştiğinde şu karşımıza çıkıyor: evreni oluşturan parçacıkların onların kendi aralarındaki etkileşimler ve onlara uygulanacak kuvvetler gözlemlendiğinde parçacığın davranışını öngörme imkânı vardır. Bu öngörü, yasaların mutlaklığından ve evrenin saat-makine algılayışında doğuyor.

“ Newton’un bu düşünceli, şu temel sonuçları doğurdu:

1) Evren bir düzen içinde yasalara tabi olarak işler. Kaosa rastlantıya yer yoktur.

2) Olaylar arasında mutlak neden-sonuç ilişkisi vardır; etki tepki yasası bunu ifade ediyor.

3) Neden-sonuç ilişkisinin mutlaklığı, geleceğinde fütürizm (gelecek) bağlamında kesin öngörülebileceğinin kanıtı oluyor. Çünkü fütürizm, düz-doğrusal çizgide ilerlemenin sonucu ortaya çıkar. Newton’da bu temel bir tezdir.” 9 Kısacası bu üç tez felsefede determinizm, gerekircilik, belirlemecilik diye bilinen kavrama tekabül eder. Her olayın başka bir olayın gerekli ve kaçınılmaz bir sonucu olduğunu ve bunun da önlenilemeyeceği, değiştirilemeyeceğini ifade eder. Çünkü her şey yasalarca belirlendiğinde gelecek de öngörülebilir. Newton fiziği denilen klasik, mekanik, esasta bu algılayışa ve paradigmaya dayanır.

3. KLASİK FİZİK VE SOSYAL OLGULARA YANSIMASI:

Sosyal teoriler ve bunların dayandığı paradigmalar, genelde kendi çağının bilimsel gelişmeleriyle iç içe geçerler. Daha doğrusu pozitif bilimler, sosyal teorilerin dokusunu oluştururlar fakat pozitif bilimlerin olduğu gibi sosyal olaylara uygulanması ciddi çıkmazların nedenidir. Çünkü sosyal olan, bizzat insanın iradesini, etkinliğini varsayar. Bunu göz ardı eden nesnel bir toplum gerçekliği yoktur. Toplumsal yapı kendi nesnelliği kadar insanın öznel faaliyetlerinin de sonucudur. Newton’cu fizik büyük gök cisimlerini inceleyerek hareket yasalarını ortaya koydu. Newton’un açtığı yolda pozitif bilimler büyük gelişme kaydetti. Bilimin o dönemden bugüne kadarki çabası nesnel olanı bulmaktır. Bu insanın dışında ve insana rağmen var olan gerçekliktir. Oysa insan doğanın bir parçasıydı. Doğayı etkilediği gibi kendi yaşamına da yön verebiliyordu. Kaldı ki bilimi yaratan da insanın kendisiydi. Ne yazık ki Newton anlayışına dayalı pozitif bilimler sosyal bilimlere de olduğu gibi uygulandı. Newtoncu paradigma doğrudan pozitif bilimlerin etkisini taşır, bizzat ona dayanır. Evren bilimin ortaya çıkardığı yasalara göre şaşmaz bir saat gibi işler. Mekaniklik bunu ifade ediyor. Yasaların zorunluluğu, nedenselliği tüm olguların belli nedenlere dayalı sonuçlarının bilineceğini varsayar. Mesela bir cismin baştaki konumu, hareketi, dolayısıyla hızı bilindiğinde, sonraki davranışının da mutlaka bilineceği düşünülüyordu. Böylesi mutlak bir neden-sonuç ilişkisi determinist bir anlayışa yol açtı. Determinizm ise zorunluluğa dayalı kesinlik ve mutlaklık kavramını pekiştirir. Bunun düşünceye yansıması mutlak doğruluk fikridir.

Pozitif bilimlerin temelinde de aynı düşünce vardır. Newton’un her şeyi kendine çeken merkezileşme kavramı da bu mutlaklık fikrini besler. Çünkü merkezileşme, tekçi bir yapıyı ortaya koyarak kendine benzeştirir. Tüm bunların sonucu tekçi bir mutlaklık fikridir. Bu da sosyal olgularda dogmatizmin temeli oldu. Dogmatizm değişimi yadsıyarak tutuculaşır. Çünkü mutlak doğru anlayışına sahiptir. Bu da olasılığa dayalı farklı alternatiflerin varlığını yok sayar. Alternatiflerin varlığı durumunda, bunların ya yok edilmesi ya da en azından marjinize edilmesi sağlanılmaya çalışılır. Çünkü dogmatizmde benmerkezci-tekçi anlayışın varlığı esastır. Katı devlet yapıları ve onun minyatürü olan katı merkezi yapılara sahip partilerin kendi ideoloji ve öğretilerinde dogmatik olmaları bu yaklaşımın sonucudur. Dogmatizmde iç içe geçen merkezileşmenin yarattığı en önemli sonuç ise katı hiyerarşik yapılanmadır. Mutlak doğruluk fikri bir öğreti ya da ideoloji olarak, en üstte dar bir çekirdekte belirlenir. Orada en alta doğru katı hiyerarşik silsile içerisinde tüm alana ve kapladığı her kese egemen kılınır. Newton’da olduğu gibi, enerji bir merkezden yayılır. Etkileşim değil, merkez esastır. Bunun toplumsal ve siyasal dildeki karşılığı devlet ve partilerdir. Özne ve belirleyen bunlardır; nesne ve belirlenen-yönlendirilen ise, kitlelerin kendileridir.

4. NEWTONCU FİZİĞİN TARİHE BAKIŞ AÇISI:

Newton’cu fiziğin sosyal olgulardaki en önemli yansıması da tarihe bakış konusudur. Newton’da da enerji, düz bir çizgide kesintisiz olarak sonsuza kadar yayılıyordu. Bu düz bir doğrultu da ilerlemeci ve evrimci bir tarih anlayışına yol açtı. Determinizme dayalı nedensel zorunluluk, tarihin düz bir çizgide ilerlemesini belirimcilikle izah etti. Newton’ da yer konum ve zamanın bilinmesi durumunda, gidilecek yerin de bilinileceği esastır. Tepkinin etkiyi izlemesi yasası bunu ifade ediyor. Tıpkı bunun gibi toplumların tarihinde de geçmişin bilinmesi durumunda geleceğin belirlemeci tarzda bilineceği-öngörüleceği kabul görür. Çünkü bu bakışta tarih, zorunluluğunun yasalarına bağlıdır. Aynı nedenlerin aynı sonuçları yaratacağı düşünülür. Klasik anlamda ilkel, köleci, feodal ve kapitalist (Marksizmde buna sosyalizm de dâhildir ki kimi yerlerde hayat buldu) bu zorunluluğun doğal sonucudur. Oysa gerçeklik tümüyle böyle değildir. Herhangi bir toplumsal aşamada yok olan topluluklar olduğu gibi bilgi toplumunun egemen olduğu bir yerin kuytu bir köşesinde ilkel doğal topluluklar hala varlığını koruyor. Tarihe ilişkin bu bakış tarihte ne olmuşsa öyle olması gerektiği için hayat bulduğu sonucuna ulaşır. Bu durum yasalara ve zorunluluklarla izahatta kavuşturulduğundan tarihin yeni yorumlarına ve sorgulanmasına izin vermez. Böylece tarihte güce savaşlara yıkımlara dayalı ortaya çıkan devletler imparatorluluklar ve kendiliğinden meşruluk kazanmış olur. Halbuki tarihin her döneminde sonuçları etkileyecek farklı koşullar ve gelişmeler olmuştur. Bunlar kendi içinde yeni alternatifleri ve farklı olasılıkları içerirler. Determinizm zorunluluk yasasında olasılıklara ve alternatiflere yer yoktur. Bu yüzden hepimiz sonuçları ortaya çıkan ve yazılmış tek bir tarih öğreniyoruz. Üstelik daima ileriye doğru gittiğine inandığımız bir tarih… Maddi araçlar ve imkânlar açısından her toplum kendinden bir öncekine göre belki daha ilerdedir. Ancak kültür ahlaki değerler için hep ileriye doğru gittiğimizi söylemek ne kadar doğru olur? İnsan sosyal bir varlık iken bugün teknolojisiyle temelleri zayıflayan sosyalite hangisine tekabül eder ?. . İleriye gidiş mi geriye dönüş mü? Bunlara benzer sorular ilerlemeci çizginin çok da sağlam temeller sahip olmadığını gösteriyor Determinizme dayalı zorunluluğun insan olgusu ve onun iradesini göz ardı eden temel bir özelliği vardır. Her şey nesnel gerçeklik ve yasalarla izahı insana unutturdu. Newton’da da uzayın zamanda bağımsız olması gibi tarihte insandan bağımsızmış gibi ele alındı. Mücadele eden insanın kendisi olmasına karşılık garip bir şekilde tarihe yön veren şey yasaların kendisi olarak görüldü. Böylece tarih bir insanın eseri olarak değil insan tarihin bir eseri oluyordu. Nesnel olması dereken yasalar özneye; insan ise nesnenin kendisine dönüşür.

5. NEWTON ÖKLİD TEORİSİ VE EİNSTEİN’İN UZAY-ZAMAN ALGILAYIŞI:

Newton fiziği, küçük parçacık dünyasıyla değil, esasta büyük göksel cisimler onların hareketi ve çekim kuvvetiyle ilgilidir. Newtonda kütleyle ilgili iki temel kavram vardır. Bunlar çekim kuvveti ve eylemsizlik yasasıdır. Çekim kuvvetine göre tüm cisimler birbirini çeker ve bu kuvvet, cisimlerin birbirlerine görece kütleleriyle doğru, aradaki mesafenin karesiyle ters orantılıdır. Eylemsizlik yasasına göreyse bir cismin hareketini değiştirmek için gerekli olan kuvvet, o cismin kütlesine bağlıdır. Ağır bir cisim hafif olana göre daha fazla eylemsizlik taşıdığından, onu harekete geçirmek veya yavaşlatmak daha güçtür. Oysa serbest düşmede bütün cisimler aynı ivmeyle düşer. Newtonda bu farkı yer çekim yasasıyla açıklamaya çalıştı. Yerçekiminin büyüklüğü karşısında tüm cisimlerin sabit bir ivmeyle düşeceğini savundu. Burada uzay ve zaman birbirinden ayrıştırılıyordu. 10 Uzay-zaman arasındaki ayırım konusunda Einstein’ın iki teorisi devreye girer:

özel görelilik ve genel görelilik.

Özel görelilik;

- Doğa yasalarının, düzgün hareket eden tüm sistemler için geçerli oldu.

- Işığın hızının tüm sistemler için değişmez ve sabit olduğudur. Bu da en büyük hız olmasıdır. Bu yüzden çok küçük bir kütleden bile çok büyük bir enerji elde etme olanağı var demektir. Bu [E=m. c 2 ] formülünde madde ve enerjinin eşdeğerliği ilkesini ortaya çıkarır. Özel görelilik ise birbirine göre ya sabit hızla hareket eden ya da hiç hareket etmeyen yani sıfır ivmeli nesne veya sistemleri inceler. Genel görelilik ise birbirine göre hızlanan veya yavaşlayan(yani ivmeli hareket eden) sistemleri inceler. Bu nedenle özel görelilik genel göreliliğin özel bir hali sayılır. Genel görelilik, uzaysal boyut olan çekim alanıyla zamansal boyut olan ivmenin birbirinden ayrı ele alınamayacağını söyler. Bu ikisi “çekim alanı” kavramında birleştirilir. 11 Böylece Newton’da cisimleri uzaktan etkileyen bir kuvvet ya da sonsuz hızla yayılan bir etki olan yer çekimi, genel görelilikte uzayın bizzat yapısal özelliği haline gelir. Bu durum evreni kapalı bir sistem olarak ele almaya yol açar. Kapalı sistem olma özelliği kütle çekiminin uzay-zamanı evrenin etrafında bükeceği kadar madde bulundurmasından ileri gelir. 12 Evren bu yönüyle sonsuz değil sonlu ama genişlemesi nedeniyle de sınırsızdır. Newton’da da evren sonsuzdur. Bir yıldızın yaydığı ışık boşlukta etkileşebildiği bir madde olmamak ve geri dönmemek üzere düz doğrusal bir çizgide kesintiye uğramadan yayılır. Sonlu miktarda madde içeren böyle bir evren giderek enerjisini tüketip söner.

 Ayrıca Newton’a göre evrenin yoğun bir merkezi vardır. Bu merkezden uzaklaştıkça yoğunluk azalıp boşluğa dönüşür. Bu yer küre için tüm cisimleri kürenin merkezine doğru çekilmesi anlamına gelir. Oysa genel görelilikte evrenin kapalı sonlu ve sınırsız yapısı enerjinin kaybolmasına yol açmaz. Enerji, evrenin başka bir yerinde yeniden yoğunlaşır. Einstein, çekim alanını uzayın geometrik yapısına bağladı. Bu da “en az eylem ilkesi” denilen yasanın uygulanabilirliğini ortaya koydu. Buna göre bir nesne bir yerden başka yere giderken en kolay ve kısa yolu seçer. Bu yol, çekim alanı tezine göre doğrusal olmayabilir. Genel göreliliğin bir tezi de bu doğrusal olmayan yoldur. Örneğin: ışık en kısa yolu izler. Kütlelerin yarattığı çekim alanları kavisli olduğundan, ışınların da kavisli olması beklenir. Yörüngeler içinde de böyledir. İki nokta arasındaki en kısa yol “jeodezik” denen uzay-zaman eğrisidir. Böyle bir alanda üçgenin iç açılarının toplamı 180dir. Böylece evrende boyutsuz bir madde kavramından doğru, düzlem, çember, üçgen vb. kesin matematiksel sonuçlar çıkaran üç boyutlu Öklid geometrisi de darbe almış oldu. Kusursuz üç boyutlu şekiller, ancak boş uzayda söz konusu olur. Oysa uzay boş değildir. Uzay maddeden ayrı ele alınamaz. Bu da Newton’un uzay kavramının yadsımasıdır. Genel görelilikte uzayın üç boyutlu zamanla birleşerek dört boyutlu zaman haline gelir.

MÜRSEL YILDIZ 2.BÖLÜM

 

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR