DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR
DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR
0 Yorum
07-10-2021
 

Devrim demek sadece siyasi ve askeri olarak bazı şeyleri kökten değiştirmek değildir. Tarihsel, toplumsal, ideolojik, siyasi yanları kadar kültürel, edebi, sanatsal, zihinsel, şiirsel yani etik ve estetik yanları da vardır. Bu açıdan köklü değişim ve dönüşümleri amaçlayan devrimci hareketlerin ve devrimcilerin öncelikle kendilerini kökten değiştirmeleri gerekmektedir. Kendinde devrim gerçekleştiremeyen başkasına bunu dayatamaz. Kendinde değişim yaratamayan başkasının düşüncesini de değiştiremez, karşısındakini de ayağa kaldıramaz, devrime de koşturamaz. Dolayısıyla devrimci bir kültür hareketi olan APO’CU hareketin kadrolarının, özelde de kadın devrimcilerin Önderlik hareketine katıldıktan sonra kelimenin tam anlamıyla sistem kültüründen kopmaları, sistemi reddetmeleri ve erkek egemen kültürün bir yaratımı olan cinsiyetçiliği, gelenekselliği ve klasikliği düşüncesinden silmesi devrimci bir görevdir. Özgürlükçü olduğu kadar öncü bir hareketin kadın devrimcilerinin değiştirici ve dönüştürücü gücü kırk yılı aşkın mücadelemizde kendini yeterince ispatlamıştır. Bu anlamda devrim mücadelemizde kadının rolü öncüldür. Kadınların kendisine sıradan ve yüzeysel yaklaşmaması gerektiği açıktır. Bin yılların kültür biriktiricisi ve koruyucu olan ana tanrıçaların geleneğinden gelen Kürdistan kadınlarının bu anlamda doğal ve esas bir görevi bulunmaktadır. Nitekim soykırımcı güçlerin ülkemizde kadını ve değerlerini kırımdan geçirmesine karşı mücadele etmek öncelikli görevdir.

Bu kutsal ve kadim topraklar insanlığa olduğu kadar kadınlığa da aittir. Kadın yaratımlı ve kadın işlemeli bu zengin ve cennetimsi topraklarda kadınlar şimdi olduğu gibi binlerce yıl önce de ekin ekmiş, tohum toplamış, NAN yapmış, ahlakı, kültürü, komün yaşamını ve eşitliği savunmuştur. Ataerkil temelli tüm oluşumlar ve dayatmalar görüldüğü üzere kadın yaşamını ve demokratik komünal yaşamı bozmaktadır. Bir kültür deryası olan topraklarımızda halklar, inançlar, diller, kültürler, yaşamlar erkek eliyle, devlet araçlarıyla yok edilmektedir. Dolayısıyla bizim felsefemiz ve ütopyamız olan kadın özgürlükçü ve demokratik komünal yaşam büyük bir kültür devrimiyle gerçekleşecektir. Bu devriminin demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü olmasının da kadının devrim ve kültür mücadelesindeki öncülüğüne bağlı olduğunu bilmek gerekir.

Soykırımın ve işgalin bir başka boyutu olan tarihi değerleri yok etme ya da çıkarlarına göre kullanma durumu günümüzde halen çok canlı ve revaçta olan bir soykırım uygulamasıdır. Kürdistan’ın dört bir yanının işgalciler, soykırımcılar tarafından kuşatılmasının, zapt-u rapt altına alınmasının bir nedeni de bu tarihi mirasımızın zenginliğinden kaynaklanmaktadır.

Kültürleşmeyen hiç bir değer kalıcılaşamaz

Demokratik uygarlık değerlerinin birikimi üzerinden yeşeren ve can bulan kırk yıllık mücadelemizin savunduğu ve yeniden inşa ettiği değerler ve bedeller maalesef yansıtması gereken güçlerimiz tarafından yeterince yansıtılamamaktadır. Bu nedenle devrimimiz kadınlara, insanlığa özelde de Ortadoğu halklarına istenilen düzeyde çarpıcı, etkileyici bir şekilde yansıtılamamaktadır. Temsil edilen özgürlükçü, demokratik, eşitlikçi ve adaletçi değerlerin en doğru şekilde insanlığa yansıtılması, aktarılması, anlatılması, kavratılması gerekmektedir. Bir şarkı, türkü, resim, tiyatro, folklor, kıyafet ya da bir ezgidir söz konusu olan. Düşman tüm değerlerimizi yasaklamakta, iman ve inancımıza dek özü ifade eden her şeyi değiştirme, çarpıtma ve asimile etme uğraşındadır. En ufak bir fırsatı bile kaçırmamaktadır. Özelde de insanlığın varlığını, ruhunu temsil eden birikimlere göz dikmekte, gasp etmektedir. Kültürel ve sanatsal alanda da yaşanan hiçbir gelişmeye tahammül göstermemektedir. Egemen sistemin, kapitalist modernitenin kültürü topluma empoze edilmektedir. Bu anlamda günümüzde Kürtlük adına toplumda gelişen kültürel çalışmalar tümden ulus-devletçi zihniyetin etkisinden kurtulmuş değildir. Türk, Fars, Arap ve Batı egemenliğinin imgeleri, simgeleri ve ezgilerini taşımaktadır. Özentilik fazladır. Kendi benliğine yabancılaşma, özünden uzaklaşma, modernitenin etkileriyle gelişen kültürel faaliyetleri Kürt gerçekliğini ve kadının toplumsal değerlerini doğru bir şekilde temsil edememektedir. Bu ciddi bir olaydır.

Bunca mücadeleye ve devrimsel gelişmelere rağmen bunların toplumda kültürel dönüşüme ve yeni bir kültürel ifadeye yeterince kavuşmaması ciddi bir yetersizliktir. Halbuki bu direnişin ve devrimci yaşamın kendisi yeni bir kültürdür. Bu kültürün, yeni yaşamın sanatsal ifadesinin gelişmesi ve topluma mal olması gerekiyor. Kültürleşmeyen hiçbir değer kalıcılaşmaz. Kalıcı olan, yaşayan ve ölümsüzleşen kültürdür.

Devrimci en usta sanatkârdır. Sanat üreticisi, yaratıcısıdır. Yani toplum için üreten, toplumu manevi olarak besleyen, koruyan ve yenileyendir. Bu anlamda sanatçılık en çok devrimciliğe yakışmaktadır. Her gerilla bir sanatçı kıvamına ulaşıncaya dek kendi kendini aşmanın, sürekli yenilemenin ve üretmenin çabası içerisinde olmalıdır. Taktikte, stratejide ve sonuç almada bir sanatçı yaratıcılığında olmak durumundadır. Kendini ve çevresini Apo’cu yaşam kültürüne göre oluşturmada da yapıcı, kazandırıcı, etkileyici ve dönüştürücü olmalıdır. Herkese ve her yere parti ilkelerini, ölçülerini, yaşam felsefesini, ahlakını taşırabilmelidir. Örgütleyici olabilmeli, insanları duygu ve düşünce anlamında devrime çekebilmeli ve bunları yaparken de öyle incelikli ve çarpıcı olmalı ki tıpkı Zilan’ın fedai eylemindeki gibi sonuç alıcı, tıpkı Sarya’nın ateşten dansı gibi estetik, tıpkı Gurbetelli’nin kalemi gibi güçlü ve derin, tıpkı Ozan Mizgin’in sesi gibi etkileyici olmalıdır. Yani yaratıcı, eylemci, örgütleyici, çekici, güzel ve estetik olmalıdır. Her işte ustalaşıncaya dek öğrenme aşkıyla dolup taşmalıdır. Yanında, sağında-solunda eski ve geleneksel erkek zihniyetini, devlet öğretisini yaşatmamalıdır. İşgali, soykırımı, zulmü sonlandırmalıdır. Etrafında bin bir çiçekten oluşan bir bahçe, sayılamayacak kadar çok çeşitte ağaçları olan renklilikte bir orman tablosu yaratmalıdır. Bu mümkündür. Çünkü karşımızda Kürdistan’ımız gibi zengin, bereketli, cömert bir yaşam alanı durmaktadır! Başı dik, onurlu, devrimci ve herkese yaşam kaynağı olan bir ülke! İşte bu nedenle devrimci kültürün ve sanatın esas kökleri Kürdistan’dadır, Kürt kadınındadır diyoruz.

Kültürlerin beşiği olan bu topraklarda Kürt kadını analık, Ana tanrıçalık yaparken, henüz bu topraklar işgal edilmemişken dünyanın farklı kıtalarında insanlar açlıktan, susuzluktan kırılıyordu. Bu nedenle yaşama tutunabilmek için büyük bir arayışın, savaşımın içindeydiler. Ancak şimdi bizim halkımız aç, susuz, tarihsiz, kimliksiz ve dilsizdir. Kendi öz kültüründen, öz değerlerinden yoksundur. Kendi ana dilini bile konuşamaz durumdadır. Yasaklar, kuşatmalar, tecritler altındadır. Kadın ise tüm bu ters yüz edilmiş tarihin merkezinde yer almaktadır. Kadın alt edildikçe toplum, kültür, doğa ve insana dair ne varsa sömürülmeye, kimliksizleştirilmeye başlamıştır. Tarihi seyir içerisinde halkımız kadın şahsında bitirilme noktasına vardırılmıştır. Dolayısıyla çıkışın, başkaldırının ve yeni bir kalkışın adı kadın olmak durumundadır. Kadın da bu anlamda kendi isyanını, kendi renginde, dilinde, öz kültüründe ifade etmektedir. Bu nedenle 21’inci yüzyıl kadın yüzyılı ve patriarkalın muhteşem çözülüş ve kırılma yüzyılı olacak diyoruz. Kadın ve kültür içerikli bir isyan önü alınamayacak bir değişim ve devrim olacaktır. İşte bu devrimin kendine özgü bir rengi olacağı gibi kendine özgü bir üslubu, hitabı, kültürü ve dili de olacaktır. Herkes yeniyi yaratmanın heyecan ve coşkusuyla mücadeleye atılırsa ve her yaratımını ustalıkla gerçekleştirirse o zaman demokratik, devrimci kültür devrimi de başlamış olur.

Devrimcilerin görevi zihniyeti değiştirmektir

Kadının kültür ve etik-estetik yaratımlarla bağının güçlü olmasının nedeni de elbette hem kadının yapısından hem de kültürün karakterinden kaynaklanmaktadır. Her ikisi de yaşamda büyüleyici bir çekiciliğe sahiptir. Emekle, var olmakta ve var etmektedir. Devrimcinin bu anlamda inceliği, sadeliği, fedakarlığı ve duygu yüklü hali de buna işaret etmektedir. Yani nereden bakarsanız bakın aslında bu topraklarda yaşayan, yürüyen, kanı akan, gözyaşı ve ter döken, mücadele eden, savaşan herkes isterse, büyük bir şevk ve tutkuyla yaklaşırsa yaratamayacağı, üretemeyeceği bir şey yoktur. Çünkü dünyanın en güçlü medeniyetinin, hafızanın içinden fışkırmıştır. Tıpkı bir kardelen gibi her an zor ve inanılmaz bir anda boy vermiş, umut vermiş, gülümsetmiştir. Bu anlamda zafere olan inancı güçlendiren devrimci kültürdür. Ve yaratımlarıdır elbette.

Rêber APO “Günümüzde kültürün gittikçe sığlaşması, büyüleyiciliğini kaybetmesi, sır veremez duruma düşmesi ve ilham verici olmaktan çıkması, kültürel gelenek üzerinde ulus-devletin yürüttüğü buldozer hareketi dolayısıyladır.’’ derken aslında bizlere de eleştiri geliştirmektedir. Sadece kapitalist modern sistemi çözümleyerek ya da kapitalizmden kaynaklanan çürümeyi değerlendirerek toplumun kültürel devrim ihtiyacını karşılayamayacağımız aşikardır.

Bizim paradigmamız ve yaşam sistemimiz alışagelmiş bir perspektif değildir. Evet köklüdür, fikri derinlerden gelmiştir. Mezopotamya’nın has be has hafızasıdır, doğal komünal yaşamın kendisidir. Kültür devriminde devrimcilerin en zor görevi zihniyeti değiştirmektir. Demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü düşünce yapısını inşa etmektir! Bu açıdan yeni ve özgür bir zihniyet dünyasının yaratımına baş koyduğumuzu unutmadan işlere koyulmanın zamanı gelmiştir.

ŞİMAL ÜLKEM GÜNEŞ

PAJK KOORDİNASYON ÜYESİ

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR