ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ
ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ
0 Yorum
16-08-2021

Rojava Devrimi’nin 10. yıldönümü. Öncelikle devrimi, devrimin yaratıcılarını, Önder Apo’yu, Rojava Kürdistan halkını kutluyoruz, selamlıyoruz. Şilan Kobani ve Xebat Derik yoldaşlar şahsında tüm Rojava devrim şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

Bu yıldönümü vesilesiyle tüm boyutlarıyla devrim tartışılıyor. Hemen hemen herkes kendi açısından bir sonuç çıkartmaya çalışıyor. Halkın coşkusu ilk günden bugüne kadar hiç azalmadı; şimdi yıldönümü kutlamalarında doruktadır. Devrim düşmanları da gelişmeleri zayıflatmak, devrime zarar vermek için saldırılarını sürdürüyorlar. Rojava’daki durum Kürdistan’daki gerçekliği yalın, net bir biçimde gösteriyor. Hatta Ortadoğu gerçekliğini gösteriyor. Bu devrim her bakımdan önemli bir gelişme ortaya çıkardı. Birçok kalıplaşmış görüşü, çok söylenen deyimle ezberleri bozan bir gelişme oldu. Başta Rojava Kürdistan halkı olmak üzere Kürdistan halkında büyük bir umut, güven, irade, kararlılık ortaya çıkardı. 19 Temmuz devrimiyle birlikte Kürt halkı geleceğe daha umutlu ve güvenli bakıyor. Bilinci daha derin, iradesi daha güçlü, birliği daha çok pekişti, gelişti. Doğrularıyla yanlışları daha çok ayırabiliyor. Aslında doğru olan, devrimci olan, demokratik olan, halkçı toplumcu olanla, bu kavramların arkasına sığınıp da yanlış eksik yapılanları daha net, daha iyi ayıracak duruma gelmiştir. On yıllık devrim gelişiminin Kürt sorununun çözümü üzerinde, Kürdistan’ın özgür ve demokratik gelişimini sağlaması üzerinde, Önder Apo’nun geliştirdiği bu yeni süreç üzerinde öncülük düzeyinde bir etkisi olmuştur. Aynı zamanda Suriye devrimi üzerinde de bir etkisi var. Demokratik bir Suriye’nin nasıl olması gerektiği sorusuna en yalın, açık, yeterli cevabı Rojava Devrimi verdi.

Rojava Devrimi’nin önemi yeteri kadar anlaşılmıyor

On yıllık gelişimiyle de aslında demokratik Suriye’nin nasıl olması gerektiğini ortaya koyacak düzeyde sistemini, ölçülerini yarattı. Buradan Arap demokratik devrimine katkı sunma, Kürt Arap birlikteliğini demokratik birlik temelinde yeniden oluşturma, böylece Ortadoğu’nun demokratik birlik temelinde yeniden yapılanmasına katkı sunma anlamında Rojava’daki özgürlük devriminin tayin edici önemi bulunmaktadır. Bunu bugün herkes daha iyi görüyor, anlıyor. Bu bakımdan da halkın umudu, coşkusu, kendine güveni anlaşılırdır. Büyük bir coşkuyla kutlanması ve yaşanması gereken tarihsel bir olaydır. Ama aynı zamanda da iyi kavranması gereken, tarihsel derslerinin iyi çıkarılarak günlük yaşama, mücadeleye yansıtılması gereken büyük bir devrimdir. Bu bakımdan da iyi değerlendirmek gerekiyor. Bazı değerlendirmeler, tartışmalar oluyor, ama sanki dar ve yüzeysel kalıyor. Daha kapsamlı, derin, daha bütünlüklü bir tartışmanın yapılması, bu devrimin tarihi derslerinin onuncu yıldönümünün ortaya çıkardığı sonuçlar temelinde değerlendirilerek Kürt halkına, Ortadoğu halklarına, tüm devrimci demokratik güçlere mal edilmesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü böyle bir gücü var. Kesinlikle öyle tesadüfen oluşmuş, gelip geçici, toplumsal değişimde etkisi az olan bir devrim değildir. Böyle algılanılırsa, yaklaşılırsa bu büyük devrimci gelişmeye yetersiz yaklaşılmış ve hakkı verilmemiş olur. O halde bu gerçekliğe uygun, denk düşecek biçimde yaklaşmak, tartışmak gerekmektedir.

 Rojava’da baskı işkence görmeyen kimse kalmadı

Bir defa bu devrimin yaratılış, gelişme sürecinin doğru anlaşılması önemlidir. Tabii Rojava Kürdistan halkının böyle bir cesaret, hatta cüret göstermesinde Önder Apo’nun yirmi yıla yakın doğrudan yürüttüğü çalışmaların belirleyici rolü var, etkisi var. Bu halk, bu cesareti ortaya çıkartan bilinci, örgütlülüğü, kendine güveni Önder Apo’dan aldı. Kadınıyla, genciyle, emekçisiyle kendine güven ve inanç oluşturdu. Bu devrim bu emeklerin ve bu emeklerin yarattığı değerlerin üzerinde gelişti. Önderlik fiili çalışmaların ötesinde bir de geliştirdiği düşüncelerin sürekli etkilemesi söz konusuydu. Fiilen olmasa da düşünsel olarak Önderlik etkilemeleri Rojava Kürdistan halkı üzerinde hiç durmadı, azalmadı. Hatta geliştirdiği düşünceler komplo koşullarında zihniyet ve vicdan devriminin yaşanması, kökleşmesi bakımından daha da etkili oldu. Örgütsel çabaların da belli bir rolü vardır. Dönem dönem zayıflamış olsa da Önderliğin başlattığı çalışmaların devam ettirme konusunda hareketimizin ve halkımızın bir ısrarı oldu. Her türlü baskı gelişse de, Şam yönetimi bu çalışmaların önünü almak, ortadan kaldırmak için çok değişik saldırılar içerisinde olsa da bütün bunlara karşı komplo sürecinde önemli bir direniş yaşandı. Yüzlerce, binlerce belki de on binlerce insan Qamışlo’da olduğu gibi sokakta direndi, zindanlarda direndi. Neredeyse bu geçen süreçte cezaevine girmeyen, işkence görmeyen genç kalmadı. Yaşananlar dışarıya çok yansımadı, basına çok verilmedi ve bu nedenle fazla bilinmemektedir.

Rojava Devrimi bize neyi öğretti?

Bir devrimin gerçekleşmesinde hem öncülüğün tayin edici rolü var, hem de kitlelerin desteğinin, halkın harekete geçişinin ve konjonktürel gelişmenin, siyasi ortamın etkisi var. Bir öncü çalışma olmadan, bilinç ve örgütlülük olmadan bir halk devrimi, özgürlük devrimi gerçekleşmez. Ama aynı biçimde uygun koşullara ulaşmadan da sadece öncü çalışmanın zorlamasıyla da bir toplum devrime gitmez. Gerçek bir halk özgürlük devrimi yaşanmaz. Bu iki etken birbirine karşıt değil, ideolojik örgütsel öncülük ile siyasal konjonktür bir birinin karşıtı ya da alternatifi değil; farklı alanlar ve birbirinin tamamlayıcısı haline gelebiliyorlar. İdeolojik ve örgütsel çalışmaların, yani öncülüğün siyasal konjonktürü ve fırsatları iyi değerlendirmesi de devrimci çalışmanın temel gereklerinden biridir. Rojava’da böyle oldu. Dikkat edilirse çok da kan dökülmeden, ağır toplumsal tahribatlara yol açmadan, en derin toplumsal değişikliği öngören ve gerçekleştiren bir halk devrimi yaşanabildi. Bu belirttiğim iki hususun da yerinde, zamanında birbiriyle bütünleşmesi sonucunda oldu. İdeolojik, örgütsel, öncü çalışmanın yarattığı güç uygun bir siyasal konjonktürle birleşince çok fazla tahribata yol açmadan, çok aşırı zor, şiddet kullanımını gerektirmeden en derin değişimi ifade eden bir değişime yol açtı. Buradan ne sonuç çıkıyor? Devrimcinin görevi zorla devrim yapmak değildir. Devrim için halkı, emekçileri, ezilenleri, gençleri eğitmek, örgütlemek, hazırlamak, sürekli devrim hazırlığı için öncü çalışma yürütmek devrimin gerçekleşmesine uygun konjonktürleri de doğru değerlendirip ona ulaşıldığında gereken hamle yapma bilincini, kararlılığını, cesaretini göstermektir. İşte Rojava Devrimi böyle bir yaklaşımın sonucunda gerçekleşti. Devrimsel gelişmelerin bu temelde mümkün olduğunu, böyle bir yaklaşımla ele alınırsa küçük büyük her yerde halk devriminin gerçekleşebileceğini ortaya koydu. Bu da bizim açımızdan, tüm devrimciler açısından doğru anlaşılması, dikkatle değerlendirilmesi gereken bir husustur. Bu anlamda devrimi değerlendirirken yanlış anlayışlara düşmemek gerekiyor. Örgütlü, öncü çalışmalarımızın her şeye kadir olduğunu değerlendirmemek lazım. Diğer yandan da kendiliğinden oldu ya da sadece Suriye’deki gelişmelerin sonucu oldu dememek lazım. İkisinin de etkisiyle bu sonucun ortaya çıktığını doğru anlamak ve değerlendirmek gerekiyor. Çünkü gerçeği rahatlıkla insan kanıtlayabilir. Şimdiye kadar da çok öncü çalışma yürüttük, ama böyle bir devrim ortaya çıkmadı. Suriye’deki konjonktür sadece Afrin, Kobani, Cizire için değildi, Suriye’nin hepsi içindi. Ama Rojava dışında, Kürdistan’ın dışında, diğer alanlarda benzer bir devrim hala gözükmüyor. Demek ki yalnız başına o konjonktürün de Arap aleminde yaşanan halk isyanlarının Suriye’ye yansımasının sonucu da değil. Demek ki her ikisinin de ortak, belirleyici, birleşik etkisini görmemiz lazım. Kuşkusuz Arabistan’dan Suriye’ye yansıyan gelişme olmasaydı böyle 19 Temmuz Devrimi olmazdı. Kuşkusuz 1979’dan itibaren Önder Apo’nun başlattığı, büyük bir özenle planlı bir biçimde hazırladığı, geliştirdiği, Özgürlük hareketinin bunu devam ettirdiği ve 2011 Şubatı’ndan itibaren de Arap alemindeki gelişmeleri değerlendirerek doğru bir politik çizgi temelinde bunlara uygun bir hazırlığı yaptığı bir ortamda, bütün bunların sonucu olarak bu devrim ortaya çıktı. Tabii neredeyse kırk yılı aşan devrimci öncü çalışma olmasaydı ve yeterince hazırlık yapılmasaydı böyle bir devrimci hamle ortaya çıkmazdı. Genel düşünce gelişimi, teorik tanımlama oluşumları açısından bunları da bu biçimde anlamakta, değerlendirmekte, böyle bir soyutlama yapmakta yarar var. Çünkü böyle bir değer taşıyor. Yine bazı konular üzerinde de durulabilir. Rojava 19 Temmuz Devrimini tekil bir olay, kendi sınırları içinde gerçekleşen bir olay olarak da görmemek gerekir. Böyle değerlendirmek de kesinlikle yanlıştır. Örgütlü çalışmanın ve konjonktürel çalışmanın ürünü olduğu gibi, Kürdistan genelinde yürütülen özgürlük mücadelesinin bir sonucu olarak bakmak da önemlidir. Dolayısıyla 1 Haziran 2010’dan itibaren geliştirilen ve Devrimci Halk Savaşı direnişi temelinde planlanan dördüncü stratejik dönemin ortaya çıkardığı bir devrimsel gelişme, bir sonuç olarak da görmek lazım. Çünkü hareketimizin stratejik planlamaları bütünlüklüdür, parçalı değil; Kürdistan bütünlüğünü ifade ediyor, içine alıyor. Taktik planlamaları da dönemsel planlamaları da bu çerçevededir. Dolayısıyla 19 Temmuz 2012 Devrimi 2011-12 planlamalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle de 2012 Devrimci Halk Savaşı hamlesinin ulaştığı zirve olarak görmek lazım. Ondan kopuk ele almamak gerekli. Bu planlamaları, mücadeleyi Kuzey’e veya diğer parçalara ait görmek yanlış; bütünlüklüdür ve böyle bütünlüklü bir stratejik duruş ve taktik mücadele sonucunda bu devrimsel hamle ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Devrimci Halk Savaşı Stratejisi’nin yarattığı büyük bir devrimci adım oluyor. Tamamen onun hanesine yazmak lazım. Devrimci savaşla nelerin yapılabileceğinin görülmesi, anlaşılması açısından bu önemlidir. Şu çıkıyor ortaya: Devrimci Halk Savaşı’nın yerinde, doğru, ustaca geliştirilmesi durumunda mevcut Kürdistan koşullarında benzer devrimci gelişmeler daha çok yaratılabilirdi. Devimci Halk Savaşı hamlesi sadece Rojava’yla yetinmeyebilirdi. Kuzey’de de tümden olmasa da parça parça birçok alanda Demokratik Özerklik yönetimini kurabilecek gelişmeler ortaya çıkarabilirdi. Rojava Devrimi’ni hem böyle bir stratejik taktik bütünlük içinde ele almak hem de ona dayanarak diğer alanlardaki durumu değerlendirebilmek, eleştirebilmek gerekiyor. Bir diğer önemli husus da bu konuda bütünlüklü bir stratejik, taktik duruş sonucunda ortaya çıkan devrimci gelişme olması itibariyle tüm Kürdistan Devrimi’nin, Kürt halkının yarattığı bir gelişme olarak görülmesi ve bu temelde sahiplenilmesidir. Rojava Devrimi’ne giden yol Kandil savaşından alınan sonuçtan geçti. Kandil Savaşı’nda İran’ın geriletilmesiyle başlayan süreç 19 Temmuz Devrimi’ni doğurdu. Böyle bir halk ve ülke bütünlüğünü göremeyen yaklaşım dar milliyetçi ve parçacı yaklaşımlardır, düzeltilmesi gerekir. O tür yaklaşımdan devrim doğmaz, özgürlük doğmaz. Bu tür yaklaşımlar Güney Kürdistan’daki gibi dar çıkarcılığı ifade eder. O bakımdan Rojava Devrimi’ni anlamak, sahiplenmek, değerlendirmek, gündeme getirmek büyük önem taşıyor. Bizler genel olarak gündemimize alamazsak, topluma bu temelde taşırmazsak o zaman biz dar, milliyetçi yaklaşımları aşamayız. Bu da bize ciddi zararlar verir. Bu gerçeği görmek lazım. Buna göre de bir yaklaşım göstermek ve yanlışlara karşı mücadele etmek çok önemlidir.

19 Temmuz Devrimi büyük bir iradenin inancın ısrarın devrimidir

Örgüt, ülke ve halk bütünlüğüne sahip uygun bir yaklaşım, taktik yaklaşım içinde olmak gereklidir. Koşullar nerede, ne kadar uygun hale geliyorsa o kadar plan yapılır, çalışma yürütülür. Devrimciler nerede fırsat, imkan oluşmuşsa onu değerlendirir. Önder Apo nerede imkan varsa orada çalışırsın, ne kadar imkan varsa o kadar çalışır, sonuç alırsın, dedi. Bu işin kuralı budur. Koşullar elverişli hale gelince Ortadoğu’daki gelişmeler Suriye’yi, dolayısıyla Rojava’yı öne çıkardı, hareketimiz de bunu doğru değerlendirdi. 2011 Ocak-Şubat’ından gösterdiği yaklaşım, ilgiyi doğru ve yeterli bir yaklaşım olarak görmek, değerlendirmek lazım. Bu temelde de büyük bir çaba harcadı, gayret etti, destek verdi. Doğru anlayışların gösterilmesi için yoğun bir çaba içinde oldu. 19 Temmuz Devrimi biraz da bu yaklaşımın ve faaliyetin sonucunda gerçekleşti. Şunu söyleyebilirim bu konuda, devrim büyük yerlerde, parçalarda olur; dolayısıyla devrimciler büyük parçalarda çalışırlarsa sonuç alırlar, diğer yerlerde olmaz biçimindeki eski yaklaşımın etkisiyle ortaya çıkan anlayışsızlığa, inançsızlığa karşı yürütülen mücadeleyle gerçekleşen devrim oldu. 19 Temmuz Devrimi’ni aslında doğru siyasi değerlendirmenin, büyük bir iradenin, inancın, ısrarın devrimi olarak görmek lazım.

Diğer yandan 19 Temmuz Devrimi daha somutlaşmış bir biçimde Önder Apo’nun geliştirdiği üçüncü çizgi dediğimiz politik duruşun zaferi oldu. Bu üçüncü yol şöyle oluşuyor: Son yüz yılda kapitalist modernite sisteminin dünya hegemonyasıyla oluşan bir küresel duruş var. Bir de kapitalist modernitenin ortaya çıkardığı yerel ulus-devlet sistemleri var. Reel sosyalizmin çözülüşü ardından küresel kapitalist sistem gerçeği, onun bilimsel teknik devrimle ulaştığı düzey ile önceleri oluşmuş bu bölgesel, yerel düzeydeki ulus devlet statükoculuğu arasında önemli bir çelişki ortaya çıktı. Ulus devlet milliyetçiliği ve onun yarattığı sınırlar, ortaya çıkardığı duvarlar sermayenin serbest ve güvenli dolaşımını ifade eden küreselliği önünde engel oluşturdu. Küresel sömürüyü daraltır, sınırlandırır hale geldi. Sömürünün önündeki bu engellerin aşılabilmesi için ulus devletleri yeni bir biçime kavuşturması gerekti. Bu temelde de reel sosyalizmin çözülüşüyle birlikte bir çatışma, savaş durumu ortaya çıktı. 1991 Körfez Savaşı bunun başlangıcı da sayılabilir. Aslında daha önceleri Doğu Avrupa’da, Balkanlar’da yaşanan savaşları da bunun bir parçası saymak lazım. Yine Kafkasya, Orta Asya’daki gelişmeler de bununla bağlantılıdır. Önder Apo bu süreci 1989 tarihiyle başlattı. Bu çatışmalara ve çekişmelere Üçüncü Dünya Savaşı deniliyor. Üçüncü Dünya Savaşı küresel kapitalizm ile kapitalist modernitenin daha önce yarattığı ulus devlet statükoculuğu arasında süren bir savaştır. Bu çatışma bütün gelişmelerin üzerinde etkili olma, egemen olma ve siyasal gelişmelere yön verme karakterindedir. İlk iki güç bunlar oluyor. Üçüncü çizgi, bu iki egemen sömürücü gücün dışında kalan, halkları, ezilenleri, demokrasiyi temsil eden, gençlik ve kadın devrimlerini içine alan, ekolojik olan devrimci demokratik duruş çizgisi oluyor. Demokratik halk duruşu ideolojik, politik çizgi olarak böyledir. Politik olarak da halkın ve demokrasinin çıkarlarını savunan, bu temelde örgütlenip mücadele eden bir politik taktik yaklaşımı ifade ediyor. Bunu en yalın bir biçimde Önder Apo tahlil etti, tanımladı. 2001’deki AİHM savunmasından bu yana geliştirdiği savunmalarda bu durumu çok geniş bir biçimde analiz etti, tahlil etti, üçüncü çizgiyi geliştirdi, formüle etti, teorisini, programını, strateji ve taktiklerini yarattı. Örgüt ve eylem çizgisini ortaya çıkardı. Paradigma değişimiyle bunu çok daha net ve somut hale getirdi. Köklü bir farklılığa, ayrılığa kavuşturdu. Böylece başkalarının kuyruğuna takılmayan, başkalarına hizmet etmeyen, devletçi iktidarcı sistemden kopan bir felsefik, ideolojik paradigmasal duruş geliştirdi. Bu paradigmasal yaklaşımın gereği stratejik ve taktik bir duruş ve onun politik araç ve yöntemlerini ortaya çıkardı.

Rojava Devrimi bizde düşünce değişimine devrimine de yol açtı

19 Temmuz Devrimi bu duruşun doğru olduğunu ve zafer kazandıracak güce sahip olduğunu ortaya çıkardı, kanıtladı. Kadın özgürlükçü, ekolojik demokratik toplum paradigmasının ilk kapsamlı, somut, pratik uygulanması Rojava Devrimi’nde oldu. Kürdistan’ın genelinde yürütülen mücadele bu çizgidedir. Zaten yenilmez olması, gelişme yaratması da böyle bir çizgi olmasına bağlıdır. Başarı kazanma, zafer kazanma gücüne sahip olduğunu da Rojava Devrimi kanıtladı. Bir de böyle bir özelliği var bu devrimin. Yani Üçüncü Dünya Savaşını yürüten güçler arasındaki çatışmaya alet olmamak, taraf olmamak, onun dışında kalmak, o çatışmadan halk özgürlük devrimini geliştirmek için yararlanmak! İşte Rojava Devrimi’nin politik çizgisi buydu ve bu çizgi 19 Temmuz Devrimi’ni ortaya çıkardı. Doğru bir politik duruş, politik çizgi olduğunu ortaya koydu. Özellikle Kürdistan ve Ortadoğu’da böyle bir çizgi yürütebilmek önemlidir. Çünkü ulus devlet milliyetçiliğinin etkisi altına girmiş solculuk bölgede çok yaygındır. Demokrat olma ve demokrasi tekelini neredeyse bunlar elinde tutuyorlar. Bu kavramları kendi çıkarları doğrultusunda ele alıyorlar. Bunun karşıtı olarak da küresel güçlerden umut bağlayan bir yaklaşım da çok yaygındır. Liberalizmin ekonomik ve sosyal alanda uygulanarak toplumun dağıtılıp bireyciliğin geliştirilmesini alternatif demokrasi sayıyorlar. Dolayısıyla bütün halk güçleri, halk dinamikleri, en çok ezilenler de dahil bu ikilinin arasındaki çelişkiye ve çatışma durumuna bağlanıyor, endeksleniyor. Onun dışına taşmasına izin verilmiyor. Böyle bir ortamda Kürt halkının bu durumu hem zihniyet, hem de politik olarak aşması, yepyeni bir halkçı, demokratik özgürlükçü duruşu ideolojik-politik olarak geliştirmesi ve bunda da sonuna kadar ısrar edebilmesi önemlidir. Rojava Kürdistan Devrimi gerçeğinde böyle bir duruşun ve ısrarın sonuç verdiğini, zafer kazandığını net bir biçimde görüyoruz. Diğer yandan yine 19 Temmuz Devrimi’nin ulusal demokratik birlikle, ittifakla bağını da görmek lazım. Gerçekten 1979’dan bu yana yürütülen devrimci demokratik çalışmaların bir sonucu oldu. Arap baharıyla oluşan konjonktüre dayanarak gelişti. Fakat 2011 baharında, yaz başında gerçekleştirilen Kürt ulusal demokratik birliğine, ittifakına da dayandı, ondan da güç aldı. Böyle bir ittifakın da 19 Temmuz Devrimi’nin gerçekleşmesi ve yaşaması üzerinde büyük bir etkisi oldu, rolü oldu. Böyle bir ittifak olmasaydı, bu biçimde devrim gerçekleşebilir miydi? Gerçekleşse bile kendini sürdürebilir miydi, devam ettirebilir miydi? Ömrünü uzatabilir miydi? Bunlar tabii tartışma konularıdır. Savunmada Önderlik diyor her devrim bir ittifaka dayanır. İttifakla başarı kazanılır. Rojava Devrimi de böyle bir ittifakla başarıya ulaştı. O temelde bir ulusal demokratik birlik, ittifak siyasetinin ne kadar doğru ve sonuç verici olduğunu ortaya koydu. Ama bu ne kadar doğru yürütüldü, ne kadar ilerletildi, onu görmek lazım. Devrimin ilerletilip kalıcı kılınması açısından da böyle bir ittifakın önemi var. Devrimin yaratılmasında ittifak bu kadar etkiliyse o zaman yenilmez kılınmasında da bir rolü vardır. O halde önemle ele alınmayı gerektiriyor. Bu konularda hatasız, doğru bir yaklaşım gerekmektedir. Eğer doğru değerlendireceksek eleştiri olarak uygulamadaki çok sayıdaki hata ve eksikliği görmemiz lazım. Eğer bugüne kadar bazı ağır sorunlar bu biçimde ortaya çıktı, hala da zorlayıcı durumlar varsa, bunlar tabii milliyetçi çizginin, Kürt egemen sınıflarının çıkarcı yaklaşımlarının sonucu oluyor. Ama devrimci demokratik siyasi çizgiyi pratikte doğru bir tarzla, üslupla başarılı bir biçimde uygulayamamak da böyle bir sonucun ortaya çıkmasının nedeni oluyor. Bu temelde şunu değerlendirmek lazım: değil bir yıl yaşayan devrimi görmek, böyle bir devrimin olabileceğine dair bizim bile teorik, politik bir yaklaşımımız yoktu.

Aslında Rojava Devrimi bizde düşünce değişimine, devrimine de yol açtı. Başkalarında zaten hiç yoktu. Devrimden sonra da devrimin yaşayıp yaşayamayacağı konusu en çok tartışma götüren konulardandı. Bir günden fazla yaşamaz diyenler, bir hafta, bir ay ömür biçenler, ne zaman bu devrim çökecek de ortaya çıkardığı sonuçlara el koyacağım diye leş kargası gibi bekleyenler epeyce vardı. Buna göre çaba harcadılar, birlikler oluşturdular, örgütlenmeler geliştirdiler, kuşatmalar yaptılar, ambargolar uyguladılar, hala da uyguluyorlar. Bir de tabii bu devrimin on yıl gibi sürebilmiş olması da gerçekleşmesi kadar mucizevi özelliktedir. Rojava Devrimi hiç de hesapta kitapta olmayan, fazla düşünülmeyen, planlanmayan bir devrimdi. Eğer beklenmeyen, bilinmeyen bir şeyin gerçekleşmesiyse Rojava Devrimi aslında bu anlamda bir mucizedir. On yıl yaşaması da ikinci bir mucize olma özelliği taşıyor. Kim, ne kadar bu devrimin yaşatılabileceğine, en azından on  yaşına basabileceğine ihtimal veriyordu? Bunun en çok içinde olan, en çok emek harcayan, pratiğini yürütenler bile kendi yaklaşımlarını, zihniyetlerini, duygularını bu konuda değerlendirmeliler. Böyle bir samimi değerlendirme olursa göreceğiz ki bu konuda da inanç azdı, kendine güven zayıftı, tereddüt, ürkeklik çok fazlaydı. Her zorlukla karşılaşıldığında da hemen geri çekilme eğilimi genel eğilimdi. Bu eğilimlere karşı hep mücadele edilerek bu devrim yaşatıldı. On yıl bu anlamda az değildir. Düşünelim, küresel ve bölgesel sistem tümüyle karşı, Amerika, Avrupa karşı. Ne Türkiye, ne Arabistan, ne İran varlığını kabul ediyor. En çok küresel sistem etkilerine karşı çıkıyor olması nedeniyle İran bloku tarafından, Rusya-Çin bloku tarafından desteklenmesi gerekirken, tam tersine en son kuşatma ve saldırılarda gördük ki, en çok saldıran bunlar oldu. Yani bu devrimin yaşatılıyor olmasını hiç hafife almayalım. Şu an dünyada birbirine en çok karşıt olan güçler Rojava Devrimi’ni boğmak için elbirliği etmiş durumdalar. Amerika’yla İran aynı cephede, El Kaide’yle Hizbullah aynı cephede, El Kaide’yle Amerika aynı cephede. Terör örgütü ilan etmiş olsa bile, Amerikan silahları El Nusra cephesinin elinde Rojava Devrimi’ne, halkına karşı kullanılıyor. Hem de her gün vahşi bir biçimde. Böyle bir ortamda boy verdi gelişti devrim.

Rojava’daki direnişin derslerini iyi bilince çıkarmak gerekiyor

Ben Kürdistan’ın sahibiyim, Kürt toplumunun önderiyim, lideriyim diyenler Rojava Devrimi’ni boğmak için her türlü ambargoyu uyguladılar. Güney Kürdistan yönetiminin, KDP’nin tutumu ortada. Baştan beri devrime diz çöktürmek ve oradaki gelişmeleri kendi çıkar hanesine yazabilmek için yapmadığı baskı, kullanmadığı yöntem kalmadı. Kürdistan’ın diğer parçalarının ilgi zayıflığı ortada. KDP ile birlikte AKP politikası da ortada. Bu devrimi boğabilmek için Suriye muhalefeti denen çete gruplarıyla elbirliği edip uygulamadıkları baskı ve saldırı yöntemi bırakmadılar. Hem Suriye muhalefeti hem Şam yönetimi Rojava Devrimi’ni bastırmak için aynı cephede, elbirliği halinde. Biri Halep’e saldırıyor, diğeri Afrin’e. Bunları dikkatli değerlendirelim; kimin ne olduğunu ya da bu dünyanın ve bölgenin nasıl bir bölge olduğunu, Kürt sorununun nasıl bir sorun olduğunu, Kürdistan’ın bölünmüşlüğünün ne anlama geldiğini çok net bir biçimde bu pratik durumlar ortaya çıkarıyor. İyi anlayalım. Demek ki şimdiye kadar Önder Apo’nun geliştirdiği eleştiriler, düşünceler gerçekten yanlış, hatalı değilmiş, hepsi pratikte nasıl bir gerçekliği ifade ediyor, bunu zaten yıllarca Kuzey’deki mücadelede gördük, Güney’deki durumda gördük, Rojhılat’ta gördük, ama şimdi bütünlüklü bir biçimde ve çok somut olarak Rojava Devrimi’ni boğmak için neredeyse el birliği halinde yürüttükleri saldırıda çok daha net olarak görüyoruz. Bu devrim on yıldır böyle bir kuşatmaya, bütün karşıtların elbirliği ederek boğmak üzere yürüttükleri saldırılara karşı direnerek yaşıyor. Bu bakımdan Rojava Devrimi’ni ve on yıllık direnişi dikkate almak ve önemsemek lazım. Bu direnişin derslerini iyi bilince çıkarmak gerekiyor. Böyle bir direniş yürüttüğü için Rojava Kürdistan halklarını tabii ki kutlamalıyız. Gençlerini, kadınlarını, selamlamalıyız. Gerçekten de büyük bir cesaret ve fedakarlık gösterdiler. Baştaki o genel anlayışların ve küçük olmanın yarattığı ürkeklik, zayıflığı böyle bir direniş içerisinde adım adım aştılar. Şimdi bilinçli, örgütlü, kendine güvenli, her türlü saldırıya karşı göğüz germe gücüne sahip, özgür ve bağımsız yaşamakta sonuna kadar ısrarlı bir insan ve halk duruşu ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bunu devrim kutlamalarında net görüyoruz, devrimi boğmak için yürütülen her saldırı karşısındaki duruşta ve direnişte görüyoruz. Bunlar büyük gelişmeler, tarihi gelişmeler. Tabii ders çıkartmamız gereken gelişmeler. Bu gerçekler de dikkate alındığında Suriye’de tüm siyasi ve toplumsal kesimlerin, etnik ve dinsel toplulukların özgür ve demokratik olarak özgünlüklerinin özerkliğini yaşayacağı bir Suriye projesi pratikleşecek ve kazanacak tek projedir. Böyle bir projede ısrarlı olmak Rojava Devrimi’ne yönelik tüm saldırıların panzehiri olarak görülmeli ve bunun üzerinde ciddi bir biçimde durulmalıdır. Bu gerçekleşirse her türlü saldırı kırılıp boşa çıkarılacağı gibi, oluşacak yeni demokratik Suriye’de Kürtlerin her bakımdan etkisi artacaktır. Demokratik Suriye’nin demokratik özü ve temeli olacaktır. Suriye, Rojava Devrimi’nin özgürlükçü ve demokratik karakteriyle mayalanacak, özgürlükçü ve demokratik bir Suriye yaratma gerçekleşecektir.

ÖZGÜR EREN

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA( 2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (11.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 2

“SOSYAL BİLİMLERDE DEVRİM” YOLUNDA TARİHSEL-TOPLUM AKADEMİLERİ

TÜRK DEVLETİNİİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA ÖZGÜRLÜK PROBLEMİNE BAKIŞ

‘ULUSLARARASI SESSİZLİK TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANIMINAZEMİN SAĞLIYOR’

BİZİM ÖYKÜMÜZ BİR HALKIN DİRİLİŞ ÖYKÜSÜDÜR

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -1-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (12.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (13.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAH SALDIRILARININ ARKASINDA HEGOMONİK GÜÇLER VAR

PKK'NIN KURULUŞUNUN ANISINA (4.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -2-

TÜRK İKTİDARININ ÇIKMAZI, CHP'NİN“AÇILIMI” VE HDP

BUGÜNKÜ GERİLLA RUHU BÊRÎTAN'IN RUHUDUR