KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK
KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK
0 Yorum
25-08-2021

Her siyasal düşüncenin bir toplumsal zemini vardır. Belki eleştirebilirsiniz, kabul de etmeyebilirsiniz, ama kendince haklı bir gerekçeye dayanır. Örneğin muhafazak‰rlar geleceğin belirsizliklerinden korkarlar. Var olan korunursa, belirsiz bir gelecekten daha iyi olabilir. Sadece kişisel kaygıların değil, aile, toplum, mülk, cinsiyet, gelenek-görenek vb. yapılanmalarda da bilinmeyene sürüklenmemek iyi olmaz mıydı? En azından değişiklik olacaksa da çok yavaş, çok az ve çok kontrollü olması en uygunu olurdu. O nedenle gelenekselliği ağır basan toplumlar daha fazla muhafazakar siyasetlerle yönetildiler. Muhafazakarlığın en büyük açmazı da yaşamın kendisi oldu. Çünkü yaşam, hep bir çeşitlilik, değişimle iç içe yürüdü. Liberaller, son iki yüzyıla damgasını vurdular. Aslında modernitenin siyasetçileri liberaller oldu. Teknik gelişmeyi de arkalarına alarak, insanlara eşitlik, özgürlük vaadettiler. Ilımlıydılar, yaşamdaki ara renklere denk düşüyorlardı. Toplumsal tabanda da yaygın bir orta sınıf izdüşümü vardı. Fakat moderniteyle herkes tanışmıştı artık. Söz yetmiyordu.

Özgürlük, eşitlik az olup da, söz çok olunca liberaller itibar kaybetmeye başladılar. Bir de tüm eşitlik, özgürlük ve adalet söylemlerine rağmen dünyadaki eşitsizlikler, adaletsizlikler kutuplaşarak büyüyordu. Sağcılık ve solculuk ise ilericilik ve gericilik kavramları etrafında adlandırılsa da, meselenin esası daha değişiktir. Fransız Devrimiyle başlatılan çelişkinin, sanayi devrimi sonrası kutuplaşmayla siyasal yaşama damgasını vurduğu söylenebilse de, kaynağında felsefik, ideolojik ve toplumsal gerekçeleri de barındırır. Nasıl bir ilericilik?.. Gerçekten ileri olan, geri olan neydi? Düşünce mi önce gelirdi, madde mi? Kim düşünceden yana olacaktı, kim maddeden yana? Değişim-dönüşüm ve ilerleme maddenin hareketinde miydi, yoksa düşüncenin hikmetinde mi? Yıllarca bunlar çarpıştırılarak sağ ve sol tanımlara izah getirilmeye çalışıldı. Halbuki her madde düşünen (canlı) bir maddeydi. Madde ile düşünce süreçleri birbirinden ayrılabilir miydi? 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra kuantum fiziğindeki değişiklikler sağ ve solun bu kavramsal, felsefik dayanaklarını köklü sorgulamaya götürüyordu.

Sağ, muhafazakarlığın en baskın rengi olarak her zaman varlığını korumuştu. Sol ise yükselişini sanayi devrimi sonrasına borçluydu. Sınıfsal, ulusal, cinsiyetçi çelişkilerin artması kadar, dünya siyasal-ekonomik önderliğinin İngiltere, Almanya ve ABD arasında çekişme konusu olduğu bir dönem yaşanıyordu. Her sınıfsal sistem gibi kapitalizm de karşıtını yaratarak büyüyordu. Liberal olsun, muhafazak‰rlar olsun, rejiminin rengi ne olursa olsun, kapitalizmin çelişkilere ihtiyacı vardır. Bu çelişkiler doğal olarak sistemi yarattığı kadar, sistemin kendisi de bizzat bu çelişkilere gereksinim duyarak yaratır. Her sağcının bir solcuya, her solcunun da bir sağcıya ihtiyacı vardır. Aslında ikisi her zaman birbirine karşıt olmayabilir. Hatta tam tersi bir araya geldiklerinde iyi bir sistem bütünselliğini oluşturabilirler. Türkiye'nin sağı, solu...Şimdi Türkiye'ye gelirsek, Türkiye sol partilerinde sağı çok iyi tamamlayan bir solculuk örneği görebilirsiniz. Şu günlerde CHP çok tartışılıyor ya, CHP solculuğu daha köklü bir sağcılık tamamlayanıdır. Tek başına sistem oluşturamaz. İnsanlara güçlü projelerle toplumsal çözümler getiremez. CHP, devlete köklü bağlılığı nedeniyle sanayi devrimi çelişkisine dayalı solculuğu bile çok güçlü yapamamıştır. Felsefedeki klasik idealizm, materyalizm ayırımı, ideolojilerdeki mutlaklıkların yanlışlığı iyice gün yüzüne çıktığına, sanayi devrimi damgalı dünya sistemi aşıldığına göre, sol kendisini nasıl tanımlamalı sorusu günümüzde daha yakıcı oluyor.

Toplum odaklı tanımlama;

 Sistem içi çelişkilerle kendisini tanımlayamayacağına göre en iyi yaklaşım, toplum odaklı bir tanımlama olabilir. İşte bu nedenle demokratik toplumculuk veya toplumcu demokrasi kabul edilmeli. Yani solun artık hem demokratik hem de toplumcu olması şart. Kendisini sadece sistem içi çelişkilerde bir taraf olarak görürse, hiçbir zaman yeni bir sistem yaratamaz. En radikal eylemci solcuların bile kapitalizmin değirmenine su taşıdıkları göz önünde bulundurulmalıdır. O zaman devlet ve etrafındaki resmi toplumun dışında kalan tüm kesimlerin çıkarlarını savunmalıdır. Rengini bu toplumsal kesimin çeşitliliğinden almalıdır. Devlet veya resmi toplumla karşıtlaşmayı hiçbir zaman baş hedef haline getirmemelidir. Yine toplumculuğu kadar demokratik niteliği de önem kazanacaktır. Bir sınıfın, bir etnik yapının vb. mutlak öncülüğünü veya üstünlüğünü savunmuyorsanız, doğal olarak bütün çelişkilerin demokratik bir aradalığını savunursunuz. Bu anlayış solun genişlemesi ve kapsayıcılığı açısından çok önemlidir. Devlete sınırlama, politikanın yerele kaydırılması, yerelde çok canlı bir bilinçli yurttaş katılımı ve bu bilinçli özgür yurttaş etrafında yaygın öz örgütlülükler ve bu çeşitliliklerin birbirine güç vermesi... İşte demokratik toplumcu solculuğun yeni savunusu bu olabilir.

Solculuğun kolaycılığı;

Sol, artık bir şeylere karşı olma kolaycılığını bırakmalı. Karşı olmak değil, bir şeyler yapma

zamanı. Başkası adına siyaset yapmaya gerek olmayabilir. Herkesin kendi siyasetini kendisinin yapmasına imkan sunmak daha doğru olmaz mı? Gelecek adına iyi tasarımlar yapmak her zaman ilericilik olmayabilir. Politik-özgür yurttaş daha iyi bir gelecek için bugünden daha iyi katılır ve geleceğini mutlak olmayan bir iyimserlikle daha iyi günlere taşımayı isteyebilir. Kısacası solun sağa alternatif olması dönemi bitmiştir. Solun devletsel sisteme alternatif toplumsal sistemler yaratma derdi vardır. Devleti sınırlama, toplumsal statüler (cinsiyet, yaş, sınıf, ulus vb.) arasında eşitsizlikleri giderme, tüm kimliklerin özgürlüğünü ve eşitliğini sağlama, ekolojik sorunları çözme gibi temel bir programı olabilmelidir. Türkiye'de solun esas krizi, bu söylediğimiz kavramsal tartışmaların yerli yerine oturtulmamasından kaynaklanıyor. Sağ da sol da aslında krizdedir. CHP'dekinin birsolculuk olmadığı herkes tarafından dile  getiriliyor. Türkiye'de toplumsal solculuk arası çeşitli düzeylerde yapıldı. Önemli kazanımları da oldu. Denizler, Mahirler katledilirken toplumsal yaşamın bu kadar cansızlaşacağını kimse belki de hesaplayamamıştı. Ama öyledir, toplumsal siyaseti toplumun elinden alırsanız, geriye bir ruhsuzluk kalır. CHP'deki bu tartışmalar kökleri canlandırma değil, iktidar grupçukları çekişmesidir. Türkiye'nin ciddi demokratik toplumculara ve tartışmasına ihtiyacı var.

Devlete giden yol!..

Kendimizi bunun dışına veya üstüne yerleştiremeyiz. Bu çerçevede baktığımızda; alışkanlıklarla yürüme var. Güçle sonuç alan siyaset doğru gibi gözüküyor. Anlayış şu: Kapitalist olmak istemeyebilirsin, ama etnisiteni, mezhebini, kurumunu ayakta tutmak için

merkezileşmen, bunun için de çatışman, çatıştırman gerekiyor ki, bu devletleşmeye götüren iktidarcı zihniyet yapısıdır. Ayakta kalmanın yöntemi olarak, güç olmanın gerekleri ortaya konuluyor. Kısacası sınıflaşmaya dayalı siyasallaşma ve iktidarcılık anlayışı köklü bir bilinç çarpıtması olarak zihinlerimizde ve siyasallaşma anlayışımızda varlığını koruyor. Egemen iktidar bir siyasal bedendir deniliyor ve bu, sınıflaşmanın kendisidir; toplumun bir parçasının diğerlerine göre merkezi bir öğe haline getirilişi ve toplumun bu eksende yakın veya uzak, taraf veya karşıt biçimde konumlandırılışıdır. İdeolojik tanım ve tespitler buna hizmet eden birer araçtırlar. Bu şu demektir: siyaset hep toplumsallığın reddi ve inkarı üzerinden geliştirilmiştir. Bununla birlikte devrimci hareketlerin bastırılmasında ve sistemiçileştirilmesinde kullanılagelen böl-çatıştır-yönet yöntemi olarak siyaseti toplumsal olana karşı konumlandırmak, bu siyasetin daha inceltilmiş bir devamı olmaktadır.

İktidarın karakteri;

İktidar olgusunun karakterinde biriktirme,merkezleşme,büyüme esastır. İçinde merkezleşmenin gelişmediği, sınıfsal olmayan toplumsal bir siyaset felsefesine ulaşılabilmiş değildir. Temel geçerli güç biriktirme ve başarı ölçütü olarak merkezleşme ortaya konulmaktadır. Bu anlayışın vardığı en üst nokta devlet, en alt nokta ben-merkezciliktir; ikisinin arası Marksist-Leninist örgütlenmedir. Uç noktaları anarşizm ve liberalizmdir. Üst noktaları ise totalitarizmdir; reel- sosyalizm veya faşizm olmaktadır. Bilinç çarpıtmasının bu denli derin nüfuz etmesinde Marksizm-Leninizmin rolü azımsanamaz. Bilgi iktidarın yanına ekonomik iktidarı ekleyerek, sosyalizasyon adına ezilen sınıf devletleşmesinin önünü açtı. Bütün devrimci hareketler günümüze kadar bu temel bilinç yapısı üzerinden kendisini büyütmeyi ve kurumlaştırmayı esas almıştır. Ve bu aşılamıyor. Bırakalım aşmayı, sorgulaması bile hala derinlikli olarak yapılamıyor. Sınıf siyaseti eşitlik-özgürlük getiriyor mu? Bu siyasallaşma anlayışı ne kadar toplumsallaştırıyor? Toplumu ne kadar üretiyor? Bu gibi temel sorulardan ziyade, güçlenmede sonuç alıcılık ve yöntem sorunları öne çıkıyor. Bu anlayışın sonuçları biliniyor; evrensel düzeyde siyasete güven azalmış, devrimci hareketlerde demoralizasyon ileri düzeyde, kendi değerlerine inançsızlaşma, marjinalleşerek topluma ters düşme ve sonuçta kırılmadır yaşanan. Savrulma genellikle toplum geleneğinin ve ahlakının çok gerisinde bir yaşam düzeyine giderek son noktayı koyma biçiminde olmaktadır. Birçok devrimci hareket bu duruma nasıl geldiğinin farkında bile olmayabiliyor.

Değişim mi, restorasyon mu?

Demokratik alanda dönüşüm ağırlıklı olarak restorasyonla yürüyor. Biraz gücün, imkan ve olanağın biriktiği yerde iktidar zemini ortaya çıkıyor ve bunun üzerinden siyaset gelişiyor. Bu kadar kadronun bu denli siyasete yapışıp kalmasının iktidarın elden bırakılmamasıyla alakası vardır. Türkiye'de yoğun çatışmalar buradan geliyor. Bu, şu anlama geliyor. Siz siyaseti elimizden alamazsınız, alsanız da vermeyiz. Kısacası klasik siyaset elden bırakılmak istenmiyor, toplum güçsüz görülüyor. Zaten kadro şekillenmesi temelde toplumsal kuruluştan ziyade toplumu yönetmekle kendisini merkeze alıyordu. Gittiği her yerde toplumun üzerinde davranılıyor. Böyle bir kadro veya siyasetçi bu toplumu yönlendiremezse, kendisini nasıl tanımlayacak diye soruyor. On kadronun bir arada çalışamaması, yaşayamaması, ilk elden gruplaşmaların, odaklaşmaların gelişmesi buradan ileri gelmiyor mu? Değişim adına, eleştiri-özeleştiri adına yapılan, özünde yine bir siyaset oluyor. Çünkü sınıf eleştirisi, dıştalama, karşıtlaştırma, geleneksel topluma itme biçiminde gelişiyor. Demokrasi ve özgürlük hareketi eleştiri-özeleştiriyi tekrar gündemine alarak klasik Marksist-Leninist eleştiri-özeleştiriyi aşarak eleştiri-özeleştiriyi ben-merkezci-iktidarcı kullanımının dışında toplumsallaşmanın ve komünalitenin üretimi temelinde yeniden yapılandırmalıdır.

Güç merkezli siyasallaşma;

Özgürlük hareketinin 30 yıllık mücadele tarihi temel ilke olarak güce dayalı siyasallaşma, merkezi güç biriktirmesi biçiminde gelişti. Merkezileşmenin ilk elden kazandıran ve güç katan yanları vardır, olmuştur da. Toplumun ulusal taleplerle kısa sürede bir örgütleşme etrafında toplanması, önemli bir bilinç yükselmesini ve özgürlük arayışını getirmiştir. Bu bir nitelik sıçramasıdır. Fakat 90'lar sonrası bilinen köylü, küçük-burjuva aydın çeteleşmeleri ve bilinen sağ-sol particilik, orta yol particilik anlayışlarının beraberinde getirdiği güç kaybı azımsanamaz. Önemlisi, bunun özünde iktidarcı-devletçi zihniyetle alakası olduğu, onun karakterinde hep ikililik olan, karşıtını yaratan, çatıştıran, ezen ve karşının gücünü kendisine katan bu zihniyet yapısının sistemi yeniden ürettiği tam olarak anlaşılamadı. Sınıfın, kişiliğin, ideolojinin veya alışkanlıkların çatıştırılması, eleştirisi... hepsi önemli oranda güç biriktirmenin, ortaklaştırma adına merkezleşmenin gerekleri olmuştur. Yani sınıflaşma hep önde gitmiştir. Sistemsel olarak hiyerarşiyle uğraşmak, onu sorgulamak yoktu, sınıf ve kişilik eleştirisi vardı. Hareket bunu aştırmak istedi. Bu, yeni paradigmal bir değişim ve dönüşümü ifade ediyordu.

MAHİR DENİZ (ATAKAN MAHİR)

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA( 2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (11.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 2

“SOSYAL BİLİMLERDE DEVRİM” YOLUNDA TARİHSEL-TOPLUM AKADEMİLERİ

TÜRK DEVLETİNİİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA ÖZGÜRLÜK PROBLEMİNE BAKIŞ

‘ULUSLARARASI SESSİZLİK TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANIMINAZEMİN SAĞLIYOR’

BİZİM ÖYKÜMÜZ BİR HALKIN DİRİLİŞ ÖYKÜSÜDÜR

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -1-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (12.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (13.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAH SALDIRILARININ ARKASINDA HEGOMONİK GÜÇLER VAR

PKK'NIN KURULUŞUNUN ANISINA (4.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -2-

TÜRK İKTİDARININ ÇIKMAZI, CHP'NİN“AÇILIMI” VE HDP

BUGÜNKÜ GERİLLA RUHU BÊRÎTAN'IN RUHUDUR