AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ
AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ
0 Yorum
16-10-2021

Aile sorunu, toplumsal değişimi hedefleyen her devrimci hareketin önünde duran ve ivedilikle çözülmeyi bekleyen bir konudur. Bu nedenle tarihten günümüze toplumsal değişimi hedefleyen her hareket, benimsediği ideoloji referansıyla aileye bir yaklaşım geliştirmiştir. Aile nedir? Aile nasıl temel bir sorun haline geldi? Ailenin aşılması veya demokratikleşmesi mümkün mü? Yazımızın çerçevesinin elverdiği oranda tarihsel süreç boyunca aile olgusunun gelişimini kısaca ele alarak bu sorulara cevaplar oluşturmaya çalışalım.

Toplumsal örgütlenme formu olarak aile

Aileyi en geniş anlamıyla kan bağına dayalı bireylerin birlikte yaşadığı, en küçük toplumsal örgütlenme birimidir. Bu anlamda ailenin tarihi çok eskilere dayanır. Kadın etrafında toplumsallığın başladığı, toplumsal örgütlenmelerin geliştiği dönemlere kadar uzanır. Ancak günümüzde aile, hem kavramsal hem form olarak farklı anlamlar yüklenmiştir. İnsanların özgürce birlikte eyleyip, yaşadığı alanlar olmaktan öte kadın- erkek ilişkilerinin eşitsizlik temelinde derinleştiği, iktidar ve hiyerarşinin deneyimlendiği bir alana dönüşmüştür. Daha özlü bir ifadeyle belirtmek gerekirse, devlet örgütlenmesinin bir minyatürü konumuna gelmiştir. Aile içinde erkeğin kadın üzerindeki hiyerarşik, iktidarcı, sömürgeci ilişkisi tüm toplumsal ilişkilere yedirilmiş durumdadır. Kadının köleliği ile başlayan süreç zamanla toplumsal köleliğin geliştirilmesine kaynaklık etmiştir. “Toplumun karılaştırılması” olarak da tabir edilen bu durumun deneyimlendiği ve normalleştirildiği alan aile kurumu olmaktadır.

Bu bağlamda ele aldığımızda tarihsel süreç boyunca aile kurumunun her zaman hem koyu savunucuları hem karşıtları olmuştur. Muhafazakar ideolojiler öncelikle aile ideolojisine dayanarak kendini sürdürmeye çalışırlar. Yani geleneksel aile ilişkilerini kuruyarak, kadın ve erkeğe biçilen toplumsal rolleri koruyarak kendini sürdürme eğilimindedirler. Bu nedenle milliyetçi, dinci, cinsiyetçi gibi muhafazakar ideolojilerde aile son derece önemli bir kurum olup, savunulması, korunması, değişimine müsaade edilmemesi gereken bir alandır. Diğer yandan anarşistler, sosyalistler, feministler gibi toplumsal özgürlüğü savunan hareketler mevcut aile yapılanmasının, aile içindeki kadın- erkek ilişkilerinin toplumsal özgürlüğe engel oluşturduğu düşüncesiyle reddeder, karşı dururlar. Mevcut formun aşılması gerektiğini ileri sürüp, bu temelde önermelerde bulunurlar.

Ataerkil aile, tıpkı devlet gibi toplumsal olan ile iktidarı iç içe geçirdiğinden kendisini toplum nezdinde vazgeçilmez olarak sunar. Aile toplumsal birim olma özelliğiyle, insanın barınma, korunma, dayanışma, beslenme, soy sürdürme gibi yaşamın devamını gerektiren temel işlevleri de üstlenir. Sadece maddi anlamda yaşamın sürdürülmesini değil aynı zamanda manevi paylaşımların yapıldığı bir alanı da oluşturmaktadır. Bilinmez olanın korkutuculuğu, tanıdık olanın güven duygusu aileyi tüm olumsuz yanlarına rağmen vazgeçilmez kılar. Mevcut ataerkil aile yapılanmasında kadın- erkek ilişkisi darbelenmiş, özgürlük değerlerinden büyük oranda uzaklaşıp, anlam yitimine uğramış olsa da insanların toplumsallık ihtiyacını karşılayan daha gelişkin ve ikna edici örgütlenme formları geliştirilmeden ailenin vazgeçilmezliği her daim temel bir gündem olmaya devam edecektir.

Ailenin gelişimi

Kadın etrafında gelişen toplumsallığın ilk örgütlenme biçimi olan klan, bir anlamda ilk aile örgütlenmesidir. Kadın ve erkeklerin aynı toplumsal birim içinde yaşadığı beslenme, barınma, dayanışma, birlikte eyleme, soy sürdürme gibi temel işlevleri gerçekleştirdiği toplumsal örgütlenmedir. Klan toplumsal değerlerin üretim alanı olduğu gibi bunun yeni kuşaklara aktarıldığı ve sürekliliğinin sağlandığı yaşam alanıdır da. Yapılan arkeolojik kazılarda açığa çıkan verilerden ve günümüze kadar gelen mitolojik anlatımlardan neolitik dönemde toplumsallığın kadın etrafında geliştiği klan formundaki bu örgütlenmede kadın ve erkek arasında mülkiyet ve iktidar ilişkilerine rastlanmaz. Döneme damgasını vuran ana tanrıçalık kültürü, kadını toplumsal yaşamda başat hale getirirken, toplumsal ilişkiler özgürlük temelinde inşa edilir. Bu sadece tarihin bir döneminde yaşanıp, bitmiş bir yaşam biçimi değildir. Günümüzde de dünyanın farklı yerlerinde bunun örneklerine rastlanmakta. Değişik ülkelerde yaşamını sürdüren pek çok ana soylu topluluk var. Çin’de Tibet- Birman halklarından olan Mosuo, Endonezya’da yaşayan Minangkabau, Nijerya ve Mali sınırında yaşayan Tuareg toplulukları bunlardan sadece bir kaçıdır.

Günümüzde yaşayan bu doğal toplumlarda da klan örgütlenmesi ana soyluluk temelindedir. Ataerkil ailenin temel bir bileşeni olan evlilik kurumu bu topluluklarda yoktur yada ataerkil sistemden çok farklı şekilde kadın ve erkeğin kısa süreliğine bir araya gelmesi biçiminde yaşanır. Kadın birlikte olacağı kişiyi kendisi seçer, bunun için bir duyuru veya merasim yapmasına gerek duyulmaz. Anlaşmadıklarında ise bu ilişkiye son verip, başka biriyle birlikte olabilirler. Bu topluluklarda cinselliği paylaştığı erkekle aynı çatı altında yaşamamak temel bir kuraldır. Erkek kendi annesinin kılanında yaşar. Doğan çocuklar ise annenin yanında, klanında kalır. Yani baba kavramı çok belirgin bir kavram değildir. Bu nedenle “koca” kavramı yerine dostluk anlamına gelen kavramlar kullanılır. Cinsellik iki cins arasında mülkiyet ve iktidar ilişkisine zemin sunmaz. Eşler tercihlerinde, yaşamlarına dair alacakları kararlarda özgürdür.

Mitolojik anlatımlarda, kutsal evlilik törenlerini anlatan mitlerde de benzer bir durumu görüyoruz. Kutsal evlilik, doğal toplumda yılda bir baharın gelişini, doğanın uyanışını simgelemek için tanrıça ve tanrının birleşmesini temsil eden kutlama ritüelidir. Yılda bir yapılan bu ritüellerden sonra genelde eşler bir daha bir araya gelmezler. Yani aile kurumu ile evlilik henüz iç içe geçmemiş, evlilik kurumu gelişmemiştir. Kadın ve erkek arasında yaşanan cinsel ilişki biçimi, belli kuralları olan özgür birlikteliklerdir. Elimizdeki mevcut bilgiler ışığında tarihte bu geleneğe ilk karşı çıkanın Gılgameş olduğunu görüyoruz. Tanrıça İştar’ın kutsal evlilik teklifine karşı çıkan Gılgameş, büyük bir öfkeyle, İştar’ı red eder, ‘sen daha önceki sevgililerinin başına ne getirdiysen benim başıma da onu getireceksin’ minvalinden sarf ettiği sözlerle, bu gelenekten koptuğunu ifade eder. Gılgameş destanında ana soylu topluluklar yerine ataerkil aile kurumuna geçildiğinin izlerine de rastlıyoruz. Gılgameş, tapınaktan aldığı bir rahibe ile evlenerek kendisinin belirleyici olduğu, kadının ev ve çocukla sınırlı kaldığı ataerkil aileyi kurar. Ana soylu klan geleneğinden kopuş, ataerkil aile kurumu ve devlet aynı dönemde gelişir. Tanrıçanın güçten düşmesiyle (yani kadının güçsüzleşmesiyle) başlayan ataerkil aile yapılanmasında tanrı-erkek imgesi giderek güç kazanır. Kadın-erkek ilişkileri kadın ve toplum aleyhine bozulmaya başlar, aile iktidarın geliştiği zemine dönüşür.

Ataerkil aile

İlk ataerkil aile formu hanedanlık tarzında gelişir. İktidarın, hiyerarşinin, evliliğin aile kurumunun merkezine konulduğu, erkeğin hükmedici cins olduğu, soyun babadan sürdürüldüğü geniş aileyle yeni bir dönem başlar. Önderlik, aileyi hanedanlık ideolojisinin işlevselleştiği kurum olarak tanımlar. ” Her erkek ailede bir hanlığın sahibi olarak kendisini algılar. Ailenin çok önemli bir gerçeklik olarak algılanmasının altında bu hanedanlık ideolojisi çok etkindir. Ailenin ne kadar çok kadın ve çocuğu olursa, erkek o denli güvence ve onur kazanır.” Hanedanlıkla birlikte kadın erkeğin iktidarının gelişmesinin basit bir aracına dönüştürülür. Erkeğin hizmetini ve soyunu sürdüren, iradesi elinden alınmış bir köle gibidir. Bu aile modelinde mülkiyet ilişkisi insan ilişkilerinde yansımasını bulup, erkek çocuk ve kadınlarda dahil olmak üzere her şeyin sahibidir. Kapitalist sistemin geliştiği 18. yüzyıla kadar hanedanlık ve geniş aile temel form olmaya devam eder.

Kapitalist sistem, sömürüyü derinleştirmek için özgürlük sloganına başvurur. Topluma hükmedebilmek için bireyciliği öne çıkarır, çekirdek aileyi modernleşmenin temel formu olarak ortaya koyar. Bu durum kadın- erkek arasında gelişen egemenlik ilişkisini aşmak bir yana sömürüyü daha fazla derinleştirir. Kadın hem ev içinde ataerkil sistem ve dolayısıyla kapitalizmin sömürüsüne hem de kamusal alanda en ucuz işgücü olarak kapitalizmin sömürüsüne tabi olur. Aile sorunu derinleşerek devam eder. Çünkü sorunun kaynağında yer alan iktidar ve sömürü konusunu aşmak bir yana kulağa hoşgelen ama sömürüyü perdeleyen sloganlarla ve politikalarla bu durumu derinleştirirler. Kadın hiçbir dönemde kapitalist sistemde olduğu kadar metalaştırılmamış, derin sömürüye tabi tutulmamıştır. Kapitalist sistemin vardığı nihayi nokta ailenin dağılması, bireyciliğin derinleşmesi, toplumsallığın parçalanması tarzında olur.

Aile sorununa alternatif arayışlar

Tarihsel süreç boyunca ailenin kaotik, boğucu, özgürlük önünde engel oluşturan yanlarına karşı alternatif arayışlar da olmuştur. Bu konuda 11. yy da Avrupa’da yaygın bir örgütleme sağlayan Beginler, kan bağına dayalı, cinselliği içine alan aile örgütlenmesi yerine kadınların kendi iradesini açığa çıkarabileceği bir örgütlenme biçimi geliştirirler. Kadınların birlikte yaşayıp, eylediği bu komün hareketleri ataerkil aile yapılanması dışında kadınlar için bir yaşam alanı olur. Manastırlardaki kadınların yaşamı da aynı tarzda değerlendirebiliriz. Erkeğin denetim alanı dışında kadınların bir arada yaşadığı yaşam alanlarıdır.

Bu konuda 5. yy sonlarında ortaya çıkan Mazdeizm daha özgürlükçü bir yaklaşıma sahiptir. Her tür mülkiyet ilişkisini reddeden bu komünal harekette kadınlar özgür seçimlerde bulunur. Aile kurmak ve evlilik ilişkisi özgür tercihlere dayalıdır. Kadının bu toplulukta ne kadar etkin olduğunu yüzlerce yıla damgasını vuran Hürremizm hareketi ortaya koymaktadır. Mazdek’in hem eşi hem yoldaşı olan Hürremin geliştirdiği hareket toplum tarafından benimsenip, geniş bir alana yayılır. Aynı coğrafyada gelişen Karmatilerde de mülkiyet ilişkisi olmadığı gibi kadın- erkek ilişkisi özgürlük temelidir.

1863 yılında Rusya’da yayımlanan Çernişevski’nin Nasıl Yapmalı romanında ataerkil aile yapılanması karşısında kadın- erkek ilişkilerinde mülkiyet ilişkisinin ortadan kaldırılmasına dair arayışlar konu edilir. Bu konuda ikili ilişkilerin sahiplenme, mülkiyet ve kontrol etme duygusunu uyandırdığı bu nedenle üçlü ilişkilerle bunun aşılabileceği yönlü düşünceler ileri sürülür. Romanda Vera Pavlovna’nın kendisi ve geleneksel aileyle verdiği mücadele ve alternatif arayışlar derinlikli işlenir. Kitapta, küçük burjuva ahlak anlayışı, ataerkil-feodal evlilik ve aile anlayışı eleştirilir. Devrimci alternatif yaşam biçimlerinin nasıl olabileceği sorgulanır.

Sosyalizm, özünde özgür bir toplumsallığı oluşturma amacıyla aile sorununu ele almıştır. F. Engels’in ‘Ailenin ve Özel Mülkiyetin Kökeni’ kitabında kadın ve erkek arasında yaşanan uzlaşmaz çelişkiden bahsedilir. Bu kitapta, erkeğin kadın üzerinde geliştirdiği mülkiyet ilişkisinin ilk mülkiyet olduğunu ortaya koyar. Bu ilişki özgürlük temelinde yeniden geliştirilmeden toplumsal sorunları sosyalist bir perspektifle aşma imkanı olmadığı tespiti yapılır.

Sosyalizmin pratikleştiği Sovyetler Birliği’nin ilk yıllarında da aile yapısının değişimine dair önemli adımlar atılır. Evlilik olmadan cinselliğin yaşanmasının suç olmaktan çıkarılması, boşanma ve kürtaj hakkının tanınması, toplumsal cinsiyet farklılığını ortadan kaldırmaya yönelik önemli adımlar atılır. Kadın işi olarak görülen ev içi işler kamusal alana taşınır. Bu amaçla ortak yemekhaneler, çamaşırhaneler, kreşler, bakımevleri açılır. Bu politikalarla kadının toplumsal alanda etkili ve belirleyici olması hedeflenir.

Bu politikalar geleneksel aile biçiminin hızla çözülmesini sağladı. Ancak aynı oranda özgür temelinde ilişkiler geliştirilemedi. Güç yitimine uğrayan ataerkil sistem bu durumu bir tehlike olarak görüp, devrimin ilk on yılı dolmadan geri adım atarak, kadını tekrar geleneksel aile ilişkilerine çekmeye çalıştı. Bu durum sosyalizmden geri adım atıp, kadın üzerinde erkek sömürgeciliğinin devamından yana tavır almak demekti. 1930’lu yıllardan itibaren Reel Sosyalizmin gerilemeye başlamasının en temel sebeplerinden birinin geleneksel aile ilişkilerine geri dönüş olduğunu belirtebiliriz.

Bu konuda köklü arayışları olan hareketlerden biri de Feminizmdir. Feminist hareketler, erkeğin kadın üzerinde geliştirdiği mülkiyet ilişkisinin sömürgeciliğin ilk halkasını oluşturduğu tespitiyle değişik önermelerde bulunurlar. Aileyi hatta erkeği bir bütün reddeden akımlar olduğu gibi, toplumsal işbölümünü ortadan kaldırmayla bu sorunun aşılacağını önerenler de olur. Feminizmin, ataerkil sistem tanımlaması, kadın- erkek arasındaki sömürü ilişkisini analiz etmesi, bu alandaki sömürüyü, iktidarı, mülkiyetçiliği görünür kılması bakımından son derece önemlidir. Bu güçlü tespitlere rağmen sorunun aşılması temelinde güçlü önermelerde bulunmaması zayıf  yanını oluşturur.

Özgürlük perspektifinden aile sorununu tanımlamak: nasıl yaşamalı?

Aile sorunu çözülmeden toplumsal özgürlükte yol alınamayacağını Kürdistan Özgürlük Mücadelesinin daha ilk yıllarında fark eden Önderlik, 1987 yılında kadın ve aile çözümlemelerine başlar. Toplumsal özgürlüğün kadın özgürlüğünden geçtiği temel tespitiyle, aile çözümlemelerine ağırlık veren Önderlik, özgür kadın ve erkeği yaratmayı özgürlük mücadelesinin merkezine yerleştirir. Kadını sosyolojinin temel birimi olarak ele almak gerektiğini belirtir. “Kadını sosyal ilişki yoğunluğu olarak incelemek, bu nedenle sadece anlamlı değil, toplumsal kördüğümleri aşmak (çözümlemek) açısından da büyük önem taşır “ der. Kadın çözümlenebildiği oranda toplumsal ilişkiler dolayısıyla erkek ve aile çözümlenebilir.

Tüm eşitsizliklerin, köleliklerin, despotlukların, faşizmin ve militarizmin beslendiği ana kaynağın kadın- erkek arasında yaşanan eşit olmayan ilişki biçimi olduğunu belirten Önderlik; “Eşitlik, özgürlük, demokrasi, sosyalizm gibi adı çok geçen sözcüklere hayal kırıklığı yaratmayacak geçerlilikler yüklemek istiyorsak, kadın etrafında örülen ve toplum-doğa ilişkisi kadar eski olan ilişkiler ağını çözmek ve parçalamak gerekir. Bunun dışında gerçek özgürlüğe, eşitliğe (farklılıklara uygun), demokrasiye ve ikiyüzlü olmayan bir ahlaka gidecek başka bir yol yoktur.” der. Kadın- erkek arasındaki ilişkiler özgürleştirilmeden hiç bir toplumsal sistemin başarı şansının olmadığını vurgular. Devrim çalışmasına cinsler arasında bozulan bu ilişkilerin özgürleştirilmesini merkezine alan bir perspektifle yaklaşmanın gerekliliğini ortaya koyar. Kırk yılı aşan mücadele boyunca kavramsal- kuramsal- örgütsel çalışmalar bu perspektifle geliştirilir. Aile sorunu devrimin çözümlemesi gereken temel sorunlardan biri olarak ele alınır.

Ancak 2019 yılında Önderlik bir kez daha aile üzerine yoğunlaşmamız gerektiğini vurgulayıp, Jineolojinin bu konuya eğilmesini belirtti. Kırk yılı aşan özgürlük mücadelesi ve kadın kazanımlarına rağmen aile sorununun halen temel sorun olmaya devam ettiğini, bu konuda daha somut adımların atılması gerektiğine dikkat çekti. Aile sorununu özgürlük temelinde çözmeden hiçbir kazanımın kalıcı olma şansı olmadığı gibi devrim yapma şansımızın olmadığı da aşikar.

Peki kadının özgürlüğü tek başına ailenin değişmesi yada aşılması için yeterli bir durum olabilir mi? Kadın özgürlüğü toplumsal özgürlüğün temel ilkesi olmakla birlikte tek başına yeterli olmadığı aşikardır. Denilebilir ki özgürleşen kadının yanı başında yer alan geleneksel bir erkek en büyük tehlikedir. Başka bir ifade ile erkeğin özgürleşmediği bir toplumsallıkta kadının özgürlüğünden  bahsetmek mümkün olmaz. Kadının özgürleşme sorunu olduğu kadar erkeğinde egemenlik ilişkisinden kendini özgürleştirme sorunu vardır. Mevcut aile ilişkisi erkeğin iktidarı, kadının köleliği üzerine kurulmuştur. Aile, kadın erkek ilişkisinden öteye kurumsallaşması, zihniyeti, değer yargıları, kültürü ve hukukuyla birlikte bir bütünü ifade etmektedir. Bu yapılanmalar ataerkil değer yargılarıyla şekillenen yapılanmalardır. Ailenin kısa ve orta vadede aşılması ve yerine farklı bir formun konulması zor bir ihtimal gibi. En azından mevcut durumda bu böyle. Çünkü aile aynı zamanda toplumsal işlevinde üstlenmiş durumda. Bu işlevi ve sorumluluğu üstlenecek bir yapılanma oluşturulmadan ve toplum tarafından benimsenmeden aileyi ortadan kaldırmak daha derin sorunlara yol açabilir. Bu konuda Önderliğimiz temel model olarak özgür eş yaşamı önermekle birlikte, ailenin de demokratikleştirilmesi gerektiğini vurgular. Özgür eş yaşam cinsler arasında bozulan ilişkileri düzeltmek için uzun vadede yerine getirilebilecek bir perspektiftir.

Oysa aile kaynaklı sorunları tüm aciliyetiyle çözülmeyi beklemektedir. Her gün yüzlerce kadın aile içi şiddetle katledilmekte, ataerkil sistem aile kurumunda yeniden üretilmekte, toplumsal kriz derinleşerek devam etmektedir. Bu nedenle sorunun çözümlenmesini sağlayacak bir perspektifle konuyu ele almak durumundayız. Bu da ailenin demokratikleşmesidir. Aileye karşıtlık temelinde bir yaklaşım sorunun çözümüne katkı sunmaz. Aile içinde kadın- erkek ilişkilerinin özgürleşmesine yoğunlaşan bir yaklaşım ilk etapta sorunların bir bütün aşılmasını sağlayamazsa bile zamanla azalmasına yol açabilir.

Ailenin demokratikleşmesini nasıl sağlayabiliriz? Aile, pratikleşmesi de olan bir ideoloji olarak zihniyet, kültür ve kurumsallaşması ile oldukça güçlü bir yapıdır. Ailenin demokratikleşmesi her şeyden önce zihniyet değişimini gerektirir. Kadın- erkek arasında kurulan iktidarcı, geri, geleneksel ilişkilerin her iki cins açısından yaşamı zorlaştırdığı ve cehenneme dönüştürdüğü kavratılır, saygın ve zengin ilişki biçimlerinin mümkün olduğu bilinci açığa çıkarılırsa değişim yaşanabilir. Sanatı, eğitimi ve medyayı ailenin demokratikleştirilmesi bilincini geliştirmek amacıyla değerlendirmek son derece önemlidir. Bir  konu diğer önemli bir çalışma kadını erkeğe muhtaç kılan ilişki biçiminin aşılması için kurumsallaşmanın ihtiyaçlar doğrultusunda yaygınlaştırılmasıdır. Kadınların savunmasından, eğitimine, ekonomisinden siyasete yaşamın her alanında güçlendirip, irade olabilmesini sağlayan örgütlenme ağının geliştirilmesi son derece önemlidir. Kısacası kadın ve erkeğin yaşamın her alanında eşit temelde katılım sağladığı yeni bir kültür oluşturmak durumundayız. Bunu başarabildiğimiz oranda ailenin demokratikleşmesi mümkün olabilir. Devrimci çalışmaların toplumsal yaşamda kalıcılaşmasına ve özgürlük temelinde gelişmesine yol açabiliriz.

 ÖZGÜR UMUT

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA( 2.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 2

“SOSYAL BİLİMLERDE DEVRİM” YOLUNDA TARİHSEL-TOPLUM AKADEMİLERİ

TÜRK DEVLETİNİİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA ÖZGÜRLÜK PROBLEMİNE BAKIŞ

‘ULUSLARARASI SESSİZLİK TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANIMINAZEMİN SAĞLIYOR’

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -1-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (3.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAH SALDIRILARININ ARKASINDA HEGOMONİK GÜÇLER VAR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (4.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -2-

TÜRK İKTİDARININ ÇIKMAZI, CHP'NİN“AÇILIMI” VE HDP

BUGÜNKÜ GERİLLA RUHU BÊRÎTAN'IN RUHUDUR

KÜRT-ARAP İTTİFAKI İÇİN GÜÇLÜ BİR TARİHSEL ZEMİN VAR

ALEVİ İNANÇ ÖNDERLERİNDEN VE 44 IRAKLI AYDINDAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E MEKTUP

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (5.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -3-

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI VE KÜRT HALKINA YÖNELİK İMHA SALDIRILARI

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (6.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -4-

ORTADOĞU'DA VE TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ YOL

KÜRDİSTAN'DA ASIRLIK KİMYASAL KATLİAM DEVAM EDİYOR

'TARİHİ DİRENİŞİN TEMELİ İDEOLOJİK DURUŞ, FEDAİ RUH VE APOCU YOLDAŞLIKTIR'

ROJAVA DEVRİMİ İÇİN SEFERBERLİK ZAMANI

AVRUPA'DAKİ KÜRDİSTANLI KURUMLARDAN OPCW'YE MEKTUP

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (7.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -5-

LÜMPEN KİŞİLİK NEDİR?

ROJEV

ZAFER PERSPEKTİFLERİ (DERLEME)

KİMYASAL TAYİP'TEN HESAP SORMAK

İŞTE TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANDIĞININ BELGELERİ

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -6-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (8.BÖLÜM)

ORDULAŞAN DİRENİŞ ABİDELERİ

ÖZGÜRLÜKÇÜ KÜRT İLE İŞBİRLİKÇİ KÜRT ARASINDAKİ FARK

SOYKIRIMCI TC’NİN KİMYASAL SALDIRILARI

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (9.BÖLÜM)

ÖZGÜR BAHARLARIN BARIŞ BİLGESİ

KÜRT VE KÜRDİSTAN VARLIĞI ÖZ SAVUNMASIZ OLMAZ

KDP’NİN-BARZANİLERİN TARİHİ İHANETLER TARİHİDİR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (10.BÖLÜM)

ZAFER PERSPEKTİLERİ (2.BÖLÜM)

ÖZGÜR KÜRDİSTAN DEMOKRATİK ORTADOĞU'DUR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (ÖNSÖZ)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (11.BÖLÜM)

ROJAVA DEVRİMİ TÜM KADINLAR İÇİN ÖZGÜRCE VAROLUŞ DEVRİMİDİR

ASENA MERAL'İN YÜZÜNDEKİ YENİLGİ HARİTASI

KOBANE DİRENİŞİNDE BİR CUDİ SÖYLENCESİ: GELHAT GABAR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (GİRİŞ)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (12.BÖLÜM-SON)

ROJAVA DEVRİMİ KADIN ÖZGÜRLÜKÇÜ PARADİGMAYLA GELİŞİYOR

KÜLTÜREL SOYKIRIMA KARŞI SON İSYAN: APOCU DİRİLİŞ VE PKK

WERXELÊ ABİDELERİNİN KOMUTANI CUMALİ ÇORUM

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (1.BÖLÜM)

YOLUN SONUNA DOĞRU

DÜNYA SAVAŞI VE ÇAĞDAŞ KAHRAMANLIK ZAMANI

KÜRT JEOPOLİTİĞİ OLUŞURKEN KARŞI HAMLELER

ÖZÜ ARAYIP İRADELEŞEN VE SAVAŞAN KADININ ADRESİ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (2.BÖLÜM)

KCK'DEN KİMYASAL İÇİN SAHAYA DAVET

PKK AB'NİN TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILSIN!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (3.BÖLÜM)

EDEP YOLUN IŞIĞIDIR

ERDOĞAN VE MERKEL'İN TRUVA ATI DENİZ YÜCEL

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (4.BÖLÜM)

HAKİKAT SOSYOLOJİSİNİN ÖZGÜR BİLGESİ

KENDİ OMUZLARI ÜZERİNDE BAŞKALARININ KAFASINI TAŞIMAK

İMRALI'DAKİ TECRİT VE İŞKENCE SİSTEMİNE KARŞI MÜCADELE DAHA DA BÜYÜTÜLMELİİ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (5.BÖLÜM)

ÇİRKİN İNSAN EN KORKAK İNSANDIR

PKK, GENÇLİK VE ZİHNİYET

BURASI KÜRDİSTAN, BEN DE KÜRT'ÜM

XELÎFAN'IN ORTAYA ÇIKARDIĞI GERÇEKLER

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(6.BÖLÜM)

DİJİTAL DÜNYA SANAL KİŞİLİK

GENÇLİK VE DÖNEM GÖREVLERİ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(7.BÖLÜM)

PÊŞWAZİYA XERAB

WERİN CENGA AZADÎYÊ !

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(8.BÖLÜM)

KÜRESEL GÜÇLERİN HAMLELERİNİ DOĞRU OKUMAK

HAMLASEL MÜCADELEYİ HER ALANDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ GELİŞTİRELİM!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(9.BÖLÜM)

KİM, PKK’Yİ NASIL GÖRÜYOR? (DOSYA-ANALİZ)

ANLAMLI YAŞAM ÖNDERLİĞİN FİZİKİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMAKLA MÜMKÜNDÜR

KÜRT VAR DA KÜRDİSTAN YOK MU?

“KÜRDİSTAN DEVRİMİNİN GÜVENCESİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMADIR(1.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(10.BÖLÜM)

KURULAN BİR PARTİ DEĞİL YAŞAM TARZIDIR

ANLAMA DAİR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (11.BÖLÜM)

BİLMEYE DAİR

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (1.BÖLÜM)

FAŞİZMİ ZAGROS'A GÖMMEK

“KÜRDİSTAN DEVRİMİNİN GÜVENCESİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMADIR”(2.BÖLÜM)

PKK 'TERÖR LİSTESİ'NDEN ÇIKARILMALI ÇAĞRILARI

PKK İLE KÖLELİKLER YIKILMIŞ ÖZGÜRLÜKLER KAZANILMIŞTIR

TEK DEĞİL, MİLYONLARIZ

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE(2.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(12.BÖLÜM)

ÖZ SAVUNMAYLA ÖZGÜR YAŞAMI AŞKLA ÖRELİM

PKK ÖZGÜRLEŞEN GENÇLİK VE KADINA BİR ÇAĞRIDIR!

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

DERSİM SOYKIRIMININ YIL DÖNÜMÜNDE MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM

KÜRT YURTSEVERLİĞİ

PKK’NİN ORTAYA ÇIKARDIĞI KÜRT GERÇEKLİĞİ (1.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (3.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (13.BÖLÜM)

PKK’NİN İNSANLIK SAVAŞINA DOĞRU KATILMAK

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (14.BÖLÜM)

ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ ŞARTLARI (2.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (4.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (15.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (5.BÖLÜM)

PKK'NİN KIRK DÖRDÜNCÜ YILINDA DAHA FAZLA PARTİLEŞEREK ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMAK

PKK NEDEN ANKARA’DA ÇIKIŞ YAPTI (3.BÖLÜM)

GERİLLA BİR İDEOLOJİK KİMLİKTİR (1.BÖLÜM)

HUKUKUN HİÇ OLMADIĞI İKİ YER

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(16.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE(6.BÖLÜM)

GERİLLA, FELSEFİ BİR KİMLİKTİR(2.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN SÖMÜRGEDİR” (4.BÖLÜM

PKK YASAĞINA KARŞI BERLİN'DE BULUŞMAYA ÇAĞIRDI

GERİLLA KOMÜNAL KİMLİKTİR(3.BÖLÜM)

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (1.BÖLÜM)

BAĞIMSIZLIK VE BAĞIMSIZLIKÇI DURUŞ (5.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (17.BÖLÜM)

PKK GEL E, GEL NAYÊ DARIZANDIN!

PKK HALKTIR HALK YAGILANAMAZ !

MESRUR BARZANİ TÜRK DEVLET AĞZIYLA KONUŞUYOR

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (2.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (18.BÖLÜM)

GERİLLA KÜLTÜREL KİMLİKTİR(4.BÖLÜM)

PKK NEDEN AYRI ÖRGÜTLENMEYE GİTTİ (6.BÖLÜM)

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (3.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (19.BÖLÜM)

GERİLLA CİNS ÖZGÜRLÜKCÜ KİMLİKTİR(5.BÖLÜM)

KADIN, DEVRİM VE ÖZGÜRLÜK ZAMANIDIR!

KUMPASLAR ÜLKESİNDE SON TANGO

PKK’LİLİK DÜZENDEN KOPUŞTUR (7.BÖLÜM)

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ

PKK HALKTIR HALK YASAKLANAMAZ

PKK HALKTIR HALK YASAKLAMAZ

“PKK'NİN YARATTIĞI İDEOLOJİK BİLİNÇLE NETLEŞMEK”

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ!

PKK HALKTIR HALK YASAKLANAMAZ

PKK GEL E, GEL NAYÊ QADEXEKİRİN!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (20.BÖLÜM)

GERİLLA HOŞGÖRÜLÜ KİMLİKTİR(6.BÖLÜM)

BİR DİRİLİŞ VE KAHRAMANLIK DESTANI

PKK İLE DİĞER ÖRGÜTLER ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR (8.BÖLÜM)

APOCULAR DÜŞÜNDÜ, İNANDI VE YAPTI (1.BÖLÜM)

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (21.BÖLÜM)

GERİLLA ÖZGÜR KÜRDÜN YARATILDIĞI BİR DİRENİŞ DERGAHIDIR

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (1.BÖLÜM)

PKK’NİN KURULUŞU ŞOVENİZMDEN KOPUŞTUR (9.BÖLÜM)

BELÇİKA ADALETİNDEN TARİHİ PKK KARARI

BARZANİ’NİN YARATTIĞI BELARUS TRAJEDİSİ HERYERDE

PKK’DE ŞEHADETLER, BİR EMİR MAKAMIDIR (2.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (22.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (2.BÖLÜM)

PKK DEMOKRATİK ULUS ÇİZGİSİYLE DAHA DA BÜYÜDÜ

SIFIRDAN İLK SERHİLDANA (10.BÖLÜM)

GERİLLA TÜRK ORDUSUNU DURDURDU (3.BÖLÜM) 

PKK’NİN 43 YILLIK TARİHİ BİR DESTANDIR; BU TARİH KANLA SÜSLENMİŞTİR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (23.BÖLÜM)

EGEMEN ERKEKLİK ÖZÜNDE FAŞİSTTİR

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (3.BÖLÜM)

SERHİLDANLA YARATILAN EĞİTİM ORTAMI (11.BÖLÜM)

ÖNDER APO SABIRLI, CESUR, YİĞİT KENDİNE VE ÖZGÜRLÜĞE İNANAN KADINI YARATTI

PKK ADINA YAPILAN İLK BESTE (VAYE PKK RABÛ)

''İSTENİRSE BU İKTİDAR BİR HAFTA DURAMAZ'' (4.BÖLÜM)

PKK'NİN 43.KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI

PKK YENİ İNSANLIĞIN DEVRİMCİ TARİH YAZIMIDIR (1.BÖLÜM)

HAKİ KARER YOLDAŞIN ŞAHADETİ VE HAKİ KARER KİŞİLİĞİ (12.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (4.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (24.BÖLÜM)

PKK’NİN 43. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI (2.BÖLÜM)

ONUR DİRENİŞİNDE YER ALIN!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (25.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (5.BÖLÜM)

PKK YENİ İNSANLIĞIN DEVRİMCİ TARİH YAZIMIDIR (2.BÖLÜM)

26-27 KASIM 1978: I. KURULUŞ KONGRESİ (13.BÖLÜM)

 2 TÜRK ORDUSU DA GELSE YENERİZ

PKK ÖLÜM DÖŞEĞİNDE OLAN BİR HALKI DÜNYANIN UMUDU YAPTI

BİZ BU TOPRAKLARIN ÇOCUĞUYUZ, ONLARIN ANLAYACAĞI DİLDEN ONLARLA KONUŞMALIYIZ! 

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(26.BÖLÜM)

1980: 12 EYLÜL ASKERİ DARBESİ VE KENAN EVREN (14.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(1.BÖLÜM)

İKTİDARIN KORTUĞUNU BAŞINA GETİRECEĞİZ 

“PKK, KÜRT HALKINI DİRİLTEN ÖZGÜRLÜK RUHUDUR”

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ!

FAŞİZMİ YIKMAK İÇİN DAHA ÇOK CESARET LAZIM

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(27.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(2.BÖLÜM)

“T C FAŞİZMİNİN KAOS PLANI İMRALI'DA DEVREDE”

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(28.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(3.BÖLÜM)

PKK KAYBETTİRİLEN KADIN KÜLTÜRÜNÜN PARTİSİDİR  

PKK İLE REEL SOSYALİSTLER ARASINDAKİ TEMEL FARK (15.BÖLÜM)

SİSTEM ÇALIŞMAMIZ TARİHTE İLKTİR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(29.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(4.BÖLÜM)

TARİH SAHNESİNDE VAMPİRLER

SALİH KANDAL VE SİVEREK DİRENİŞİ (16.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ SAYIN ABDULLAH ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİT İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (52.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(30.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (5.BÖLÜM)

İNGİLİZ POLİTİKALARI KÜRTLERİN SIRTINDAKİ HANÇERDİR

LÜBNAN-FİLİSTİN SAHASINA ÇIKIŞ SÜRECİ (17.BÖLÜM)

PKK'NİN 'TERÖR LİSTESİ'NDEN ÇIKARILMASI İÇİN YAPILAN ÇAĞRILAR (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (53.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(31.BÖLÜM)

AKP, HOBBES VE SAVAŞ DURUMU

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (6.BÖLÜM)

MAZLUM DOĞAN ARKADAŞIN DİRENİŞ GERÇEĞİ (18.BÖLÜM)

ŞEHİTLER PKK'LİDİR

KDP 21. YÜZYILDA UTANÇLA KÜRT İHANET TARİHİNİ YENİDEN YAZIYOR (1.BÖLÜM)

RÊBER APO'NUN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMA MÜCADELESİ BOYUTLANDIRILMALI

HALKLAR ÖNDERİ SAYIN ABDULLAH ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİT İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (54.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(32.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (7.BÖLÜM)

KDP 21. YÜZYILDA UTANÇLA KÜRT İHANET TARİHİNİ YENİDEN YAZIYOR (2.BÖLÜM)

PKK'NİN TARİHE AĞIRLIĞINI NASIL KOYDUĞUNU VE HALKININ KURTULUŞ SEVİNCİNİ BU GÜNLERDE NASIL YÜKSEKLERE ÇIKARDIĞINI İSPATLAR

PKK SANAT İNCELİĞİNDE ÖRÜLEN BİR HAREKETTİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (55.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(33.BÖLÜM)

AKP-MHP FAŞİZMİ UZATMALARI OYNUYOR

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (8.BÖLÜM)

PKK'NİN DÜNYA SİYASET SAHASINDAKİ AVANTAJLARI VE AVANTAJLARINI GÜÇLENDİRME YOLU: ÖZ SAVUNMA

PKK’DEKİ DÖNÜŞÜMÜN ÖZÜ

DEVRİM ÖZGÜRLÜĞE AŞIK OLANLARIN YOLUDUR

KCDK-E'DEN GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (56.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(34.BÖLÜM)

BİR KİŞİNİN GÜCÜNÜ BELİRLEYEN YAŞAM FELSEFESİDİR

KATILANLARIN ANLATIMIYLA 27 KASIM 1978 FİS KÖYÜ

KÜRDİSTAN'DA GERİLLA ZAMANI

PKK DEĞİŞİMİN VE DÖNÜŞÜMÜN GÜCÜ OLDU