AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER
AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER
0 Yorum
15-09-2021

AHLAK;gelenek ve görenekler yoluyla taşınan yazılı ya da yazılı olmayan davranış, yaşam kuralları, ölçüsü olarak bilinçli seçilen yaşam değerleri, tasarımlar, görevleriyle bir toplum içinde bir arada yaşayan insanların kendileriyle, birbirleriyle, kurumlarla ilişkilerini düzenleyen, ilklerin diğerlerin ve kuralları bütünüdür.

Önderlik tanımı: ahlak toplumun ortak vicdanıdır. Ahlak ve demokrasi özdeştir. Toplumsal olan her şey ahlakidir. Ahlaki olan her şeyde toplumsaldır. Gelenek, töre ahlakın diğer adlarıdır. Ahlak zihinsel bir çalışmadır. Ahlak en orijinal demokrasidir. En iyi iş nasıl yapılırda, nasıl’ı ahlak demektir. Ahlak felsefede de bir dal olarak ele alınmış ‘etik’ adını almıştır. Yani ‘ahlak bilimi teorisi’

Etik’in uğraşı alanları

Yaşam amaçları

Ahlak salt teorik bir olgudan ziyade, bir eylem durumudur. Zihninse bir eylem olduğu kadar yaşamsal bir eylemdir de. Anlam gücünü kendimde oluşturamayanlar ahlaklı olamazlar.

Ahlak kendini üçayağa dayandırır.

1. Bilgi

2. Duygu

3. Davranış

Bilgi: ahlakın içinde barındırdığı ölçüleri bilmek ‘neden hırsızlık kötü’

Duygu: ahlakın ihlali karşısında etkileme, suçluluk duyma, vicdanen kabullenmeme

Davranış: ahlaki ölçüleri yaşama yansıtma, hırsızlık yapmamam

Ahlak olgusunda inanç temel gereklerdendir. Bilerek inanma!

Toplumda yaşanan bozukluk ve aşınmalar, ahlak’ta yaşanan aşınmalarla birebir bağlantılıdır. Ahlak iktidar günlerinin saldırdığı temel değerlerin başında gelir. Ahlak ilk günden bu yana devletli uygarlığın temel saldırı hedefindedir. Aksi halde toplum, toplum olmaktan çıkarılmaz, seks, spor, sanat.

Doğal toplumda inanç sistemi, animizm yaşam kuralları, ana, kadın, ahlak çerçevesinde belirlenmiştir. Aborjinlerin sonsuzluğun mesajı-ekonomi, üreme, beslenme, toplumsallar ilişkiler, din vs hepsi ahlaki kurallar dâhilinde, kadın tarafından belirlenmiştir. Ahlak kuralları yaşamın idamesinde hayatidir. Herkesin hırsızlık yaptığını, tecavüz vs düşünün, mitolojilerde tufanlar yahut lanetler (Agadenin lanetlenmesi vs) toplumsal anlamda ahlaki çöküşlere vurgu yapar. Hz. Eyüb’ün öyküsü buna başkaldırının da adıdır. Kapitalist modernite’nin ahlaksızlık bombardımanı had safhada, neolitiğin kutsal evliliği, TV programlarında rezalete dönmüştür. Devlet ve iktidar olguları, karakteri gereği ahlak karşıtı, anti-ahlakçıdırlar. Yani esasında bunlar ahlaksızdırlar. İktidarın olduğu yerde hırsızlık yalan, fitne, farz vs tüm ahlak karşıtları vardır. Hırsızlık ahlaksızlıktır demiştik. İktidar devlet sistemleri de kurumlaşmış hırsızlıklardır. Hırsızlığı kurumlaştırırlar. Savaş yoluyla insanların katledildiği bir yerde ahlak, adalet hattı yaşamdan hırsızlığın örtüleme çabasındadır. Hırsızlanan ilk değer kadınındır. Sümer, kadın tarihinin, kadın değerlerini çalmıştır. Bu nedenle ilk karşı devrimdir. Sonrasında dincilik, cinsiyetçilik, bilimcilik vs yoluyla kendini örtülenmiş ve meşrulaştırmıştır. Ancak tüm saldırılara rağmen halen de günümüzde toplumlar ahlaka dayalı yaşamaktadırlar. Aksi halde toplum diye bir şey kalmazdı. Sümerlerden bu yana insanlık, toplumlar ahlaksızlık dayatmasına karşın güçlü direnişler sergilemişlerdir. En güçlü ahlaki direniş ve mücadeleler Mezopotamya da verilmiştir.

ZERDÜŞT ÖĞRETİSİ:

Sistemin ahlaksızlık dayatmasına karşı, güçlü bir ahlaki öğretinin öncüsüdür. Zerdüştlükte insan tanrıyla diyalogdadır.’ SEN KİMSİN’ özgür, sorgulayıcı insan iradesi öndedir. Mutlakıyet yoktur öğretisinde, sorgulayıcılık ve bunun getirdiği tercih iradesi vardır. Hakikat birdir ama ona giden yollar engebelidir. ‘Aşayla’ ‘ruhsal temizlik yoluyla hakikate ulaşılabilir’ der. AŞA, saflık ve doğruluk anlamına da gelir. Hakikate ARMAİTİ yoluyla ulaşılır. Yani sadakat ve sevgiyle. Toprağa büyük önem verir. Zerdüşt ün ahlakı öğretisi tüm kapitalist kesimleri kapsar. Kadına da kutsallık atfeder. Öğretisinin ahlaki temellerini üç esasa dayandırır. İyi düşün, güzel konuş, doğru yap!

KONFİÇYUS ÖĞRETİSİ:

Evrende denge vardır. Toplumda da uyum ve denge olmalıdır. Evrendeki denge eşsizdir. Bu denge dünyadaki tüm erdemlerin çıktığı eşsiz yoldur. İnsan öğretmeninden öğrenmeli ve çevresine öğretmeli örnek olmalı. Bu felsefede de insan öznedir. Yönetici, yönetim gereklerini yerine getirmeli, iyi yapmalıdır. Kadın eş olmanın gerekleri iyi yapılmalıdır. Oğul babasına tam bağlılığının gereklerini iyi yapmalıdır. Küçük kardeş büyük kardeşe karşı gereklerini iyi yapmalıdır.

BUDA ÖĞRETİSİ:

Buda aslında bir prens’tir. Acıyı anlamak için aynı acıyı çekmek lazım. O nedenle dervişane yaşar. Maddi yaşamdan vazgeçmeyi öğrenir. Nirvana bu öğretiden acıların dinmesi ateşin sönmesi anlamındadır. Nirvanaya ulaşmanın şartları, insan bireysel benliğini genel içinde eritmesidir. Bu en yüksek yoğunlaşma aşamasıdır. Burada ruh, beden birbirinden ayrılır. Acılar son bulur. Mutluluğa erişirler. Nirvana da nefse hâkimiyet, hakikati arama yaşama aktif katılım, dinginlik, bahtiyarlık, yoğunlaşma nefsin yücelmesi, insan iradesine büyük önem atfeder. Ve şöyle der. Nilüfer çiçeğinin saflığı dipteki bataklık çamurunda kök salar. Toplumda dört doğru vardır der.

1. Acı

2. İstek, insan isterse acıyı hisseder. İstemezse olmaz.

3. Acıyı ortadan kaldırmak eşittir tüm isteklerinden vazgeçen acıyı ortadan kaldırabilir.

4. Acıyı ortadan kaldırmanın sekiz yolu vardır. Saf irade, saf inanç, saf söz, saf eylem, saf araç, saf çalışma, saf bellek, saf düşünce, katıksız. Kötülük ateştir. Her şeyi ortadan kaldırır yok eder. Bu tutku ve istemin ateşidir. Nirvana bu ateşi söndürmenin adıdır. Doğulu öğretiler insanlar arasına fark koymaz. İnsanı esas alır. Kötülük karşıtıdırlar. Batıda felsefe antik çağda ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Etik, yunancadır. Toplumsal ilişkilerde toplumsal ilişkilere uyularak davranış normları akıl yürüterek tartışarak geliştirilmesi anlamına gelir. Ahlak felsefeyi yoğunlukta insan davranışları üzerine durur. Kaynağını neolitikten alsa da bu dönemde isme kavuşmuş sistemli hale gelmiştir.

Yunan filozofları ahlak üzerine yoğun durmuşlardır. İnsan nasıl mutlu olura cevap aramışlardır. Hepside öğretilerde kadın ve köleleri muaf tutmuşlardır. Sofistler ise herkesi kapsamışlardır.

SOKRATES: mutluluğun kökü bilgidir. ‘Kendini bil’ öğretisinde insan doğrudan uzaklaşmamalıdır. Her şeyin bir telafisi vardır. Ama gerçek felaket ruhun çürümesidir. Kötülük bilgisizlikten gelir. Kimse bilinçli kötülük yapmaz. Sokrates oğlancı, yani cinsiyetçidir. (öyle olduğu söyleniyor)

PLATON: Devletçidir. Devlet olmadan toplum olunmaz der. Öngördüğü devlet modelinde kadın ve köleye yer yoktur.

ARİSTOTALES: erdemin iki uç arasındaki dengede görür. Cimrilik ile cömertliğin ortası gibi. İnsan ancak toplumla mutlu olabilir. Tek başına mutluluk yoktur der.

TEK TANRILI DİNLERDE AHLAK:

Tüm tek tanrılı dinler, ahlak konusuna özel önem vermişlerdir. İbrahim’de insan iradesi öne çıkar. Musa Yahudiler için ahlak kuralları belirler. İsa da öyledir. Müslümanlık Arap yarım adasındaki cehalete karşıdır. Ancak hukuk öne geçmiştir. Din iktidar haline gelmeden önce demokratik rol oynamıştır. İktidarlar eline geçince ahlak karşıtlığı yapmışlardır. Musa da yozlaşmaya karşı ona emir, İsa’da barış, sevgi, saygı fedakarlık, İslam da ahlakla vicdan ön plandadır. İnancı vardır. Toplumsal sorumluluk vardır. Gönüllük vardır. Benimseme vardır. Dini kurlarda Allah korkusu vardır. Allah 99 sıfatında hem cabbar, hem de rahmandır. Bu çok kuantumik ya da çok sahtekârcadır. Din iktidarlar eline geçince ahlak karşıtlığına tırmandırılmıştır. Hâlbuki ahlak araç olarak kullanılmaz. Mezhepler yozlaşmanın hem ürünleri hem de sonuçlarıdır. Tarikatlar yozlaşma karşıtları olarak ortaya çıkmışlardır.

TASAVVUF:

İslam tarihinde önemli bir evredir. Bu felsefede insan özünü bozan tüm şeylerden uzak yaşamayı esas alır. Sofistler hakikat arayıcılarıdır. Öze ulaşmayı amaçlarlar( ne ararsan insanda ara)temel felsefeleridir. Sadece bilmek bilgiyle hakikate ulaşılmaz. Eylemede olmalıdır. Nefs savaşı en zorlu savaştır. Bu savaşta düşünce ruh ve duyguda arınmış olmak şarttır. Bu en büyük irade savaşıdır. Acılara anlam verilmeli, onlar hayatın parçalarıdır. Acıdan korkmamak değil, dayanmayı bilmeyi gerekir. Bu nihayetinde arınmaya götürür. Arınma nirvana, fenafillah, enel- hak, vs hepsi anlamdaştır. Ve özgürleşme anlamına gelirler.

MANİ:

Işık felsefesi, seçkin insan, üç mühre bağlı olmak

1. Ağız

2. El

3. Gönül

Ağız, kötü konuşma, yemeklerden uzak durmak. El, evrene ışık veren varlıklara eziyet etmemeli İlkeleri:

1. Tarihe inanmalı, tarih bilinmeli

2. Çok tanrılığa inanılmalı

3. Yalandan sakınmalı, o zalimin sömürgecinin, kölenin dilidir.

4. İnsan kötü olmamalıdır. Maddiyat insanı kötü kılar.

5. Et yenmemeli, insan doğasında şiddet yoktur.

6. Kadına kötü gözle bakmamalıdır. Doğru arkadaşlık geliştirilmelidir.

7. Hırsızlık yapmamalıdır. İşgalcilerin işidir bu insan doğasında yoktur.

8. Okumalı, herkes hakikate ulaşsın diye.

9. İnsan inançlı olmalıdır. İnsanın gücüne inanmalıdır.

10. İhmalkâr, disiplinsiz olmamalıdır. İnançsızlar ihmal edeler. ( içinizdeki ışık güzellikle, bilgiyle beslenir, onu sürekli besleyiniz, sadece bedeni doğurmakla yetinmeyiniz. Evrende iki dünya vardır. Karanlık ve aydınlık dünyası) Kadının giysileri benim göçebe kral’lığımın sınırlarını oluşturur. Bize ısıveren soylu güneş ve yine sığındığımız gölgeyi veren salkımlarla, başakları olgunlaştıran güneş, şenliklerle… Deliliklerimizi, taşkınlıklarımızı hoş gören güneş ve yine bir gün sonra bir gün öncesi gibi aynı cömertlikle beliren güneş. Bizden ne şükran bekler ne de baş eğme. Doğarken soyludur güneşimiz. Batarken de öyle.

HALLACI MANSUR:

Iraklı, esasta Fars’tır. Şeriat karşıtıdır. İnsanı, özne bilir. Tanrının insanda yoğunlaştığını tezahür ettiğini söyler. İnsan tanrının yeryüzündeki biçimidir. Tanrının tüm özelikleri insanda vardır. İnsan gülen, ağlayan, seven vs tanrıdır. Allah haktır der. Tanrıya ulaşan insanda hakka ulaşır. Birleşir o zaman insan hak olur.

ENEL-HAK:

Söylemini buna dayandırır. Cinslere eşitlikçi yaklaşır. Herkesi kapsar. Hakikat aşk düzeyinde sahiplenilmese (enel-hak) ben hakkım, Mertebesine ulaşılmaz. Abbasiler döneminde yaşar. İşkencelere uğrar, Şiilerinde aşk ve bilgelik, üzerinde durur. Buda öğretisinin derin etkilerini yaşar. Enel-hakka ulaşmanın basamakları vardır. Amaç kendi bildiğinden sıyrılıp tek bene, ilahi bene ulaşmaktır.

SÜHREVERDİ:

Işık felsefesini savunur. Bilgi ve ışığı birleştirir. (roni u ronakbiri) nur envai halacı Mansur’un aşık-maşuk’una benzer. (insan tanrı) sadece bilgiyle hakikate ulaşılmaz. Sezgi de gereklidir. Felsefesinde beden ve ruhu birbirinden ayırmaz. Sühreverdi, cisim yoğun bir karanlıktır. Işığa doğru gittikçe aydınlanır. Ruh ve beden öz ayrılığı değil, derece ayrılığıdır. Biri madde diğeri enerjidir der. Anlamanın âlemi, âlemin anlamı anlatılmakla anlaşılmaz. Yaşamak gerekir. Her şey ışık ve karanlık arasındadır. Tercihini hangisinden yana yaparsan ona doğru gidersin.

MEVLANA, CELLALETTİN RUMİ:

Tanrısallığı ulaşmak aşk işidir. Tanrıya sevgiyle ulaşılır. Tüm canlılarda sevgi vardır. Ama bedeni, belleği, ruhuyla sevebilen tek varlık insandır. İnsan en yüksek varlıktır der.

HACİ BEKTAŞ VELİ:

Aleviliğin oluşumunda önemli bir rolü vardır. Horasanlıdır. 13 yy da Moğolların istilası nedeniyle horasandan Anadolu’ya geçer. Felsefesini insan sevgisi, dostluk ve barış üzerinden şekillendirir. Kural değil insan esas alınmalıdır. Hiddeti ortadan kaldırmak için nefse hakim olunmalıdır. Bunun için 4 kapı, 40 makam vardır. İyiliğe iyilik, her kişinin kararıdır. Ama kötülüğe iyilik er kişinin kararıdır. Söz ettiği dört kapı, şeriat kapısının makamları ( anadan doğmak) iman etmek, ilim, ibadet, haramdan kaçınmak, aileyi fayda verme, çevreye zarar vermeme, peygamber emrine uymak, şefkatli olmak, temiz olmak, faydasız şeylerden uzak durmak. Tarikat, yol, eşittir ikrar etmek. Makamları tövbe etmeli temiz giyinmeli, iyilik yolunda savaşmak, çizmek etmeyi, sevmek, haksızlık yapmaktan korkmalı, umutsuzluğa düşmemek, ibret almak, nimetleri dağıtmak, özünü fakir görmek. Marifet, (nefsini bilmek) makamları 1. Terbiyeli olmak, nefret ve bencillikten uzaklaşmak, perhiz, sabır, cömertlik, hoşgörü, özünü bilmek, arif olmak. Hakikat; (hakkını özünde bulmak) makamları mütevazı olmak, kimsenin ayıbını görmemek, iyiliği esirgememek, insanları eşit görmek, birlik oluşturmak, doğruyu saklamamalı, manayı bilmek, tanrısal sırrı öğrenmek, tanrısal varlığa ulaşmak. İyiliğin özünde insan sevgisi saklıdır.

ŞEYH BEDREDDİN:

Bilgiyi esas alır, toplumsallaşmalı der. Bilgi yoldaşlığı tüm dostluklardan ilericidir. Yine düşüncelere açık olunmasını savunur. Bunlar filozoflar aynı zamanda politik toplumunda öncüleridir der önderlik. Bunların her biri en az haklar kadar savaşmışlardır der. Ahlaki ve politik yönleriyle, demokratik modernite’nin miraslarıdır. İslam’a karşı birçok batini, mistik hareket gelişmiştir. Alevilik bunlardan biridir.

ALEVİLİK:

Ali’den gelmiş denilse de Mezopotamya’daki halkçı kültürlerin sentezidir. Hoşgörü insancılık ve kardeşliği esas alır. Zulme karşı tavır sahibidir. Eşitlik mücadelesi verir. Ortadoğu’nun birçok yerinde yaşam kültür olarak varlık bulmuştur. İnsan tanrının yeryüzündeki yansımasıdır derler. Tanrı gerçekliği yaşamda saklıdır. Aramayı bilmek lazım. İnsan tanrı evren birbirinin devamıdır. En kutsal kitap insanın kendisidir. Diline, eline, beline hâkim ol, temel öğretisidir. Yemin kutsaldır. Sözün neyse odur der. İnsancıldır, yetmiş iki millet’e bir nazarla bakılmalı der. Kapitalist modernite Aleviliği özünden uzaklaştırmıştır. Harici, müntezile, karmati, hürremiler, babakiler, mazdekiler vs birçok tarikat vardır. Ortadoğu tarihinde önemli mücadeleler vermişlerdir.

HUKUK VE YOL AÇTIĞI SORUNLAR:

Roma kanunu hukuku bu gün dahi ülke anayasalarının özünü oluşturur. Ancak özünü Sümer ve mısır tapınaklarından alır. Mevcut hukuk idari konumlar ve halk arasındaki ilişkileri düzenler. Önderlik: hukuk, ticaret, Pazar vs ilişkiler üzerinde durur. Hukukun olduğu yerde ahlaki aşınma vardır. Hukuk toplumsal problemler yaratır, ya da ahlak yerine geçer. Tekel, devlet, ataerklilik, milliyetler, cinsiyetçiliğin meşrulaştırılması için vardır ve araçtır. Devlet tekliğinde olduğu için adil olamaz. Sorun çözme değil, derinleştirme ve meşrulaştırma aracıdır. Egemenlerin çıkarları gereği kutsallaştırılmıştır. Hukuksuz toplum olabilir ama ahlaksız toplum olamaz. Ahlaki prensipler hukukta yer edinmelidir. Önderlik, savunmada ahlaki görevleri sekiz madde biçiminde sıralamıştır. Dine siyasal yaklaşımları aşmak bizim açımızdan da önemlidir. Siyasal İslam’a karşı kültürel İslam esas alınmalıdır. (sivil Cuma namazları) bu gün Ortadoğu da ahlak en çok da din eliyle yozlaştırılıyor.

POLİTİK GÖREVLER:

Politika Arapçada siyaset, siyaset hep iktidar ve devletin bir parçası olarak ele alınmıştır. Önderlik, devlet ve iktidarın siyasetle ilgileri yoktur der. Devlet idari işlerle uğraşır, ahlak iyi iş yapmaksa siyaset iyi iş icat etmektir. Siyaset özgürlük sanatıdır. Özgürlüğün kendisidir. Neden? Siyasetin olduğu yerde iradi bir güç kendisini ifade etme gücü gösterir. Yahudi toplum en yalın özgürlüğü yaşayan toplumlardandır. Çünkü örgütlülük düzeyleri ve iradeleri güçlüdür. Siyaset yapmak özgürlük ve eşitlik demokrasiyi uygulamaktır. İyi iş yapmak için güçlü düşünmek ve ahlak sahibi olmak demektir. Bunun için güçlü bir yoğunlaşma düzeyi şarttır. Siyaset aynı zamanda güçlü yoğunlaşmaktır. Güçlü yoğunlaşmayla özdeş güçlü uygulama politik toplumu ortaya çıkar. Politik olmayan toplumun özgürlüğü yoktur. Kürt toplumu politik olma yoklunda ilerleyen bir toplumdur. Bu nedenle siyaset, özgürlük arasında sıkı bir ilişki vardır. Uygarlık karşıtı tüm güçler ve mezhepler, tarikat, mistik akımlar öğretiler vs politik duruşların öncüleridir. Kişiler de bu konuda tarihi roller oynamışlardır. Özleri toplumun özünü korumasını beraberinde getirmiş, uygarlığın, suni toplumun hedefine karşı direnmişlerdir. Demokratik özerklik ve demokratik konfederalizmin temel hedeflerinden biride siyasal toplumu yaratmaktır. Önderlik, politik görevleri savunmalarında on beş madde biçiminde sıralıyor.

Önderlik: politika kavramı özünden boşaltılıp saptırılmıştır der. Devletin idare biçimi politika olarak halklara sunulmuştur. Demokratik konfederalizm demokratik modernite’nin politik sistemidir. Genel olarak kitaba ilişkin: Önderlik, mevcut sosyoloji bilimi pozitivist bakışı nedeniyle toplumsal sorunları görmek yerine, yarattığı parçalılıklar nedeniyle sorunları daha da derinleştirmiştir. Yeniden bir sosyoloji bilimine ihtiyaç vardır. Topluma pozitivist, idealist, postmodernist vs bakışlar parçalılığı derinleştirmiştir. Real sosyalistlerde çözüm olamamışlardır. Sosyoloji ahlak, politika, demokrasiyle her ne kadar ilgilenmişse de yine de başarılı olamamışlardır. Özgürlük sosyolojisi denemesiyle Marksı tanımlamaya çalıştım diyor önderlik. Bu çalışmayla önderlik mücadeleyi yahut savaşın iktidarla egemenler arasında değil, demokratik modernite ile uygarlık güçleri arasında olduğunu söylüyor. Yani değer sahipleriyle değer hırsızları arasında uygarlık karşıtı güçlerin araçlarını kullandıkları için başarılı olamamışlardır. Kitabın amacı sistem oluşturmaktır. Demokratik modernite kendini demokratik komin halinde ekoloji, endüstri, demokratik ulus üzerinden inşa edebilir. Ulus-devlete karşı demokratik ulus alternatif olabilir. Demokratik özerklik bu anlamda hayatidir. İki şey üzerinde çok durdum. ‘Kendini bil’ insan evrenin özetidir. Kendini tanıdıkça evreni de anlar. Sokratesin cin’inin adı doymanati, “benim de cin’lerim dedi ki ‘ne ararsan kendinde ara’”. Zerdüşt tanrıya “sen kimsin” dedi. Bu bir hesap sormadır. Ahlak devrimini böyle gerçekleştirdi. “Bu beni çok etkiledi. Ben de bize saldıranlara ‘siz kimsiniz’ dedim”. Özgürlük sosyolojisi bunlardan hesap sormanın adıdır. Özgürlük sosyolojisi adeta ruhumu temsil ediyor.

DERLEME

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR